שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

(24 . ד ןנחוי) "חור םיהלאה" :1 תפסות

לוקיש תא םכסל רשפא .םיהולאה חור איהמ רתוי לודג קוידב רידגנ 2 סרוקב
םהב ותמשנ וא וחוכ םצעב איה םיהולא חורש העד תעבהב םש שגומה תעד
ןכל .חורה תוכזב תולועפ ידי לע םדא ינבל ולגתי ויפואו ותושי ,ותוהז
.ותוישיא תא תפקתשמ חורה יכ ,(24 ד ןנחוי) "חור םיהלא"

:םיבר םירבדכ ראותמ םיהולא
(29 .בי םירבע) "אוה הלכא שא וניהלא"
(5 .א א ןנחוי) "רוא םיהלא"
(8 .ד א ןנחוי) "הבהא אוה םיהלאה"
ןנחוי) ")הרטמ ,ןויער ,תינכת' :sogol - 'תינוויה ומכ( רבדה היה םיהלא"
(1 .א

הנוכתש ךפהה תא דיגהל ןוכנ אל .ויתוינייפוא תונוכתל הווש "םיהלא" ןכל
אורקל רשפא ."הבהא םיהלא"ש ונארקש ללגב ,"םיהלא" איה הבהא לש תטשפומה
תרוצ - תיזיפ תושי ול ןיאש תרמוא אל תאז לבא "תובידאה םצע אוה" והשמל
.בידא םדא ןב אוהש ונל הארמ ותוגהנתה

רשא םיהולא לע תובר םימעפ םיארוק ונחנא ןכל ,םיהולאה חוכ איה שדוקה חור
.ויפואו ונוצרל םאתהב םירבד גישהל ידכ וחור תא ןווכמה םיהולא לע וא חלוש
דיגהל ןושל רותיי שממ .(13 .ד סומע) חורה תא ארב אוהש בותכ וליפא
.םיהולאה םויק תא שיחכמ השעמל הז - ילולימ ןבומב חור קר םיהולאש

ןיב לדבה שיש תרמוא תאז .וחור תא ןווכמ םיהולאש תוארמה תובר תואמגוד שי
:וחור ןיבו םיהולא
(11 .גס היעשי) "ושדק חור-תא וברקב םשה" -
(18 .בי יתמ) "(עושי לע) וילע יחור (םיהלא) יתתנ" -
(13 .אי סקול) "שדוקה חור תא ןתי ... באה" -
(32 .א ןנחוי) "םימשמ תדרי ... חורה" -
.(17 .ב ש"העמ) "רשב-לכ-לע יחור-תא ךפשא" -

םיהולא אל חורהש תוקיפסמ תוחכוה "םיהולאה חור"ל תוברה םוקמ תוארמ ,ןכא
,(שדוקה חורו ןבה ,באה) שדוקה שולישב םינימאמל לושכמ םג הלא םילדבה .ומצע
ןיא םא םגו ןוכנ היה הז םא .שדוקה חורלו עושיל הוותשמ באה םיהולא וב
.תושי ןיא עושיל םג זא ,םיהולאל תושי

ןוויכמ - ונתליפת תא געלל םש ישיא אל םיהולא לש ןויערהש בושח רבד דוע
.ונלש ןוימדבש םיהולאה גשומ ןיבו ונתועדומ ןיב חיש-וד איה הליפתש
.ה ;9 .ו יתמ ;2 .ה תלהוק) םיימשב ןועמ ול רשא םיהולאל ללפתנש דימת ונרכזנ
;24 .ט םירבע) ונדעב ץילמכ םיהולאה ןימיל בשוי עושיו ,(30 .ח א םיכלמ ;16
.הלא םיקוספל תועמשמ ןיא ,ישיא אל םיהולא םא .(1 .ב א ןנחוי ;12 .ג א סורטפ
בהואו שממ בא םיהולאש ןיבנש עגרב
הנומאב רחא והשימ םע רבדל ומכ - תישחומו תישממ רבד איה הליפת זא ,ונתוא
.תונעל תלוכיו ןוצר ול שיש

  Back
Home
Next