שדוקה יבתיכ תודוסי

אובמ

םה (דחיב השדחה תירבו ך"נת) שדוקה יבתיכשו ,םייק םיהולאש לבקמה םדא לכ
םיארוקש םיברה .יסיסבה רסמ תא ררבל רסמתהל ךירצ ,םדא ינבל ויוליג
המכ םיארוק םה - הזמ העורג הדובע תושעל םשור םישוע 'םירצונ' םמצעל
,םיחתופ אל םעפ ףאש ,שדוקה יבתיכ רפס ,ןושאר םויב השדחה תירבמ םיקוספ
ןיא .שדוקה יבתיכ ירופיס המכ םירכוז ישוקבו ,תיבב םוקמ וזיאב אצמנ
תועידבו םייחב תואדו-יאו לובלב הברה ךכ-לכ שי ,הזכ חונינ סחי םעש אלפ
.םיבר לש

רסמ תא ןיבהל םיצור תאז לכבו ירצונ עקר םהל ןיאש םישנא םנשי ,ינש דצמ
תליבח םהל רוכמל הסנמ וילא םינופש דחא לוכש םיאצומו ,שדוקה יבתיכ
ירבד תא יסיסב-ןפואב תופקשמ אלש תוישונא םלוע-תופקשהו תונירטקוד
.שדוקה יבתיכ

ןפואב שדוקה יבתיכ רסמ תא חתנל איה "שדוקה יבתיכ תודוסי" לש ותרטמ
שומישל וא רחא רפס לככ הליגר האירקל דעוימ הז רפס .ןגרואמו יתטיש
תבותכל תובושתה תא חולשל רשפא .תולאש שי קרפ לכ ףוסב .םידומיל סרוק
יפל ךתא בתכתהל לוכיש יטרפ הרומל ורבעוי ךיתובושת .אובמה ףוסב המשרנש
תולאשל תונעל םיבהוא אלש םיארוק שיש ןבומ .שדוקה יבתיכב ךתומדקתה
רבסהה םע םימיכסמ אלש וא םיניבמ אלש םיאשונ לע תולאש לואשל םיפידעמו
המושרה תבותכל תובתכתהב תוישיא תובושת לבקל רשפא ,בוש .ןאכ ןותנה
.ןלהל

שי תאז לכב .ירמגל רורב שדוקה יבתיכ רסמש ענכושמ הלא תורושה בתוכ
יבתיכ לש יללכה המית תא םידגונ יחטש ןפואבש םיאשונו םיקוספ המכ דימת
הרושבה יבגל םירחא םיטבה םע דחי תופסותב ונודנ םהמ המכ .שדוקה
יבתיכ לש יסיסבה רסמ תא ןיבהל רשפאל ךירצ .םיארוק המכל קר תנינעמש
.םתוא וארקי םיבר םידימלתש יופצ לבא ,תופסותה תא אורקל ילב שדוקה
השדחה תירב ירפסמו הרוסמה יפ לע ך"נתהמ וחקלנ שדוקה יבתיכמ תוטטיצ
.שטילעד ץנארפ רוספורפ ידי לע תירבע ןושלל ןוי ןושלמ םיקתענ
ביילקל דחוימב הנותנ יתדות .םיבר םישנאל תודוה הרשפוא רפסה תאצוה
יננה .תוטויטה לע םתעד ווחש הלאלו םרתש תופיה תונומתה רובע סרביר
םיניפיליפב ,תיברעמה הידניא ייאב ,הקירפאב םישנאה תואמל תודות ריסא
יתוא וחירכה תמאל םתוקקותשהו תורידחה םתולאש רשא ,תיחרזמה הפוריאבו
.בושו בוש הלאה שדוקה יבתיכ תודוסי לע שדחמ בושחל

תויוזמ שדחמ הניחב ידי-לע תורבגתמ קר שדוקה יבתיכ תוחוכו יפויה
םיטקש האצרה ירדחמ ,תוחותפ תויאשמ לע ,תופופצ תוינומב .תובר תונוש
,םיבכוכה רואב םיראומ תורעיב םירפכבו ןולמ יתב לש תומח תוספרמ דע
לכמ שדוקה יבתיכ ידימלת י"ע תובהלתהב וחכוותה ,ונודינ הלא םיאשונ
יתיכז רשא ,(חישמב םיחא) Christadelphians-םייפלדאטסירקה ייחא .תודמעמה
תופסותה בור ןכות .תקסופ יתלב הרזעו חוכ רוקמ ויה ,הזב םתיא דובעל
ירחא ןולמ יתב ירדחב תובורק םיתעל ונינב ףיקמ ןפואב ןודנ הז רפסב
.שדוקה יבתיכ אשונב תובתכתה סרוק ידימלת תצובק םע תופיעמ תובישי
קפס אלל הלאה תויסיסב תוארוהב דחי רושק תויהב ןרוקמש תורבחהו התומעה
םירזוע"ל הרקוה ירבד ןאכ עיבמ ינא ןכל .תישונא היווחב ןתמגודכ ןיאש
זירכהל הלודגה הדובעב םהל רוזעי הז רפסש הווקתב הלאה "םיהלאה תוכלמל
."םיוגה לכל" תיתימאה הרושב תא

לכ לע העיפשי שדוקה יבתיכ יפדב התרות יפל הרושבה לש תישממה תמאה תנבה
יוארכ םיהולאל תודוהל םלועה לוכב םישנו םירבג ךירדהל ,ונייח טרפו טרפ
הרקי תחא תילגרמ" תא אצומ תמאה תא אצומש דחא לכ .םלועה םויל םגו םויה םג
יל ךירבד יהיו םלכאו ךירבד ואצמנ" :הימרי תושוחת תא ומצעל עדיו ,"דואמ
דעב ללפתהל ךירצ תאז גישהל ידכ .(16 .וט הימרי) "יבבל החמשלו ןוששל
םיסרוקמ דחא לכ םע דדומתתש ינפל רבדה תנבה לבקל ידכ םיהולאה תרזע
תונבל תלכיה ול רשא ודסח רבדלו םיהלאל םכתא רסמ ינא ... התעו" .הלאה
.(32 .כ ש"העמ) "םישדקמה לכ ברקב הלחנ םכל תתלו ,םכתא
.ה .ד

  Back
Home
Next