שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

עושי ןיבל םיהולא ןיב םילדבה 8.2

היה םיהלא" הדימ וזיא דע םישיגדמ רשא םיקוספה ןיב ןידע ןוזיאל עיגהל ךירצ
תרשפאמ הנורחאה םיקוספ תצובק .ותוישונא תא םיטילבמש הלא ןיבל ,"חישמב
תראתמ רשאכ ,'ומצע םיהולא לש םיהולא םצע' ,ומצע םיהולא היה עושיש ןויערה
שמוש 'ומצע םיהלא לש םיהלא םצע' םילמה ףוריצ) .שדוקה שוליש תארוה תא תועטב
ץפוה 'שדוקה שוליש' םיהולאש ןויערה הב ,נ"הסל 325 תנשב איקינ הצעומב
עיפומ אל הלא םילמ ףוריצ .(םינושארה םינימאמל עודי היה אל הז גשומ ;הנושארל
וקלחו ,אטח לע חישמה לש טלחומה ןוחצינב רתוי קימעי 9 סרוק .שדוקה יבתיכב
יבגל הנוכנ הנבהב היולת העושיש רוכזנ ,הלא םידומילב ליחתנשכ .הזב םיהולאה
לש הנוכנ הנבהל עיגנש עגרב .(3 .זי ;53 .ו ;36 .ג ןנחוי) ישממה חישמה עושי
.תאזה העושיב קלחל ידכ ול לבטהל לכונ ,תוומו אטח לע ותורבגתה

.ב א סויתומיטב אצמנ עושי ןיבל םיהולא ןיב רשקה לש םירורב יכה םימוכיסה דחא
םדא-ןב אוה םדא ינב ןיבו םיהלא ןיב דמעה אוה דחאו םיהלאה אוה דחא יכ" :15
-:תואבה תונקסמל עיגהל לכונ תושגדומה םילמ לע בושחנ םא ."עושי חישמה

םא ;םיהולא תויהל לוכי םג עושיש רשפא יא ,דחא םיהולא קר םייקש ללגב -
דחא לא-ךא ונל םנמא" .םיהולא ינש םימייק זא ,םיהלא םג עושיו באה אוה םיהולא
תמייקש רשפא יא ןכל .דיחיה לא אוה 'באה לא' ןכל .(6 .ח א םייתנרוק) "באה
ך"נתה .שדוקה שוליש לש רקשה תרהצה יפל ,'ןבה לא' םשב תארקנה תדרפנ תושי
.(7 .דס ;16 .גס היעשי לשמל) באכ ,דחאה לאכ 'ה תא ראתמ םג

םדא-ןב אוה םדא ינב ןיבו םיהלא ןיב דמעה אוה דחא" םייק ,דיחיה לאל ףסונב -
חישמה ןיב לדבה לע עיבצמ "ו" הלמה ."... דמעה אוה דחאו ..." - "עושי חישמה
.םיהלאה ןיבל

רשפא יא .ךוותמ אוהש תרמוא "םדא ןיבו םיהלא ןיב דמעה אוה" עושיש הדבועה -
אטח ילב לאה תויהל לוכי ,אטח ילב רשא םיהולאה ןיבל אטוחה םדא ןיב ךוותמש
לש רואיתה .אטוחה ישונא עבטב קליחש ,אטח ילב םדא ןב תויהל ךירצ היה ;ומצע
תיילע ירחא בתכ אוהש תורמל .הז רבסה תא קזחמ "עושי חישמה םדא ןב"כ עושי
."חישמה עושי םיהלאה" לע רבדמ אל סולופ ,המיימשה עושי

םלוא ;(9 .אי עשוה ;19 .גכ רבדמב) "לא שיא אל"ב םירכזנ ונחנא תובר םימעפ
ןב ,"השדחה תירבב תובר םימעפ ול םיארוקש ומכ ,"םדאה ןב" קפס אלל היה עושי
חישמה םדא
"ןוילעה "אוה םיהולאש הדבועה .(32 .א סקול) "ןוילע-ןב" היה אוה ."עושי
היה אל אוהש הארמ "ןוילע-ןב "עושיש ללגב ;תטלחומ תונוילע שי ול קרש הארמ
רשקב הב םישמתשמש 'ןבו בא' לש הפשה םצעמ רורב .ומצע םיהולא תויהל לוכי
לבא ,ויבאל ךרעב המוד ןבהש תויהל לוכיש םנמוא .םיהז אל םהש ,עושיו םיהולאל
.ויבא לש ליגה ותואב אל םגו ,הזה שיאה םצע תויהל לוכי אל אוה

תוריהבב םיארמש ,עושי ןיבל םיהולאה ןיב םירורב םילדבה המכ שי ,הזל םאתהב
-:ומצע םיהולאה תא היה אל עושיש

עושי םיהולא
"ונומכ לכב הסונמ" היה חישמה
(15 .ד םירבע)
"ערב הסונמ ונניא םיהלאה"
.(13 .א בוקעי)
השולש ךשמב תמ היה חישמה
.(21 .זט ;40 .בי יתמ) םימי
- תומל לוכי אל םיהולא
ועבטב יחצנ אוה
.(16. ו א סויתומיט ;2 .צ םילהת)
וב ועגנו חישמה תא ואר םישנא
.גל תומש (הז תא שיגדמ 1 .א א ןנחוי)
ידי לע תואריהל לוכי אל םיהולא
;16 .ו א סויתומיט) םדא ינב
.(20

םימעפ .םיהולאל תונתייצ ןיבל אטח ןיב רוחבל םיביוחמ ונחנא ,םיסונמ רשאכ
,הריחב תויורשפא ןתוא ויה חישמל ;םיהולאל תייצל ברסל םירחוב ונחנא תובר
אוה השעמל יכ םא ,אוטחל תורשפאה תא ול התיה ,ןכל .ול תייצל דימת רחב אוה לבא
וניארה .אוטחל תורשפא ללכב שי םיהולאלש תעדה לע הלעי אל .אטח אל םעפ ףא
לע רבדמ 14 קוספ .קפס אלל חישמה היה 12-16 .ז ב לאומשב חטבומה דוד ערזש
."ויתחכהו ותועהב רשא" :אוטחי חישמהש תורשפאה


  Back
Home
Next