שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

עושי ןיבל םיהולאה ןיבש רשקה 8.5

םיהולאה ןיב רשקה לע בושחל ונתוא ליבומ עושי תא םיקה םיהולא ךיא בשוחל
שוליש תארוה תנעוט ומכ ,"תויחצנב הווש... הוושב הווש" םה םא .עושי ןיבל
היאר רבכ וניאר .םיווש לש הז היה םהיניב רשקהש םיפצמ ונייה זא ,שדוקה
ןיבל לעב ןיב הזל המוד אוה חישמה ןיבל םיהלאה ןיב רשקה .רבדה ךכ אלש הקיפסמ
"םיהלאה אוה חישמה שארו שיאה השאה שארו חישמה שיא-לכ שאר" :השיא
,חישמה שאר אוה םיהולא ךכ ,ותשא שאר אוה שיאה ומכ .(3 .אי א םייתנרוק)
חישמה" ךכ .ותשא ןיבל לעב ןיב תויהל ךירצש הרטמב תודחא התוא םהל שיש תורמל
.הלעבל תכייש ותשאש ומכ ,(23 .ג א םייתנרוק) "םיהלא לש אוה

םיהולאה תא םיראתמש הדבועה .חישמה לש םיהולאה אוה באה לאש בותכ תובר םימעפ
וליפא ,(17 .א םייספא ;3 .א א סורטפ) חישמה עושי ונינדא יבא םיהלאה"כ
היה הזש ומכ ,םהיניב רשקה וישכע הזש הארמ ,חישמ לש המיימשה ותיילע ירחא
התומת-ןבה םייחב
תוחפכ חישמה לע םירבדמש םימעפל םינעוט שדוקה שולישב םינימאמה .חישמה לש
רחאל םינש המכ ובתכנ השדחה תירב תורגיא .ץראה לע וייח ךשמב קר םיהולאמ
.חישמה לש באו םיהולאכ םיהולא לע ןיידע םירבדמ םנמוא ,המיימשה חישמה תיילע
.ויהולאכ באל סחייתמ ןיידע עושי

ירחא הנש 30 תוחפל בתכנ ,השדחה תירבב ןורחאה רפס ,ןנחוי ןוזח רפס
"ויבא םיהלא"כ םיהולא לע רבודמ םלוא ,חישמה לש המיימשה ותיילעו הרדאה
.םינימאמל םירסמ ןתנ ,ראופמו םיתמה ןמ םק רשא חישמה ,הזה רפסב .(6 .א ןוזח)
חיכומ הז .(12 .ג ןוזח) "יהלא ריע ... יהלא םש ... יהלא לכיה" לע רבדמ אוה
.םיהולא אל (עושי) אוה ןכלו - ויהולאכ באה לע בשוח עושי וישכע וליפאש

יבא-לא" ותיילע לע רביד אוה .ךכל המודב ויבאל סחייתה עושי ,התומת-ןב היהשכ
ותוישונא תא הארה עושי ,בלצה לע .(17 .כ ןנחוי) ."םכיהלאו יהלא-לאו םכיבאו
םא הלאכ םילמ ןיבהל רשפא יא .(46 .זכ יתמ) "ינתקבש המל ילא ילא" :םות דע
הלודג הקעצב" םיהולאל ללפתה עושיש הדבועה םצע .ןתוא רמא ומצע םיהולאה
.ו סקול ;7 .ה םירבע) םהיניב רשקה לש יתימאה עבט לע הדיעמ המצעב "תועמדבו
םיהלאל ללפתמ חישמה ,וישכע וליפא .ומצעל ללפתהל לוכי אל םיהולאש רורב .(12
.ונדעב

הזש הממ ודוסיב הנוש היה אל התומת-ןב היהשכ םיהלאה םע חישמה רשקש וניארה
ירחא ,וישכע ;וילא ללפתהו ,ויהלאכו ויבאכ םיהלאה לא סחייתה חישמה .וישכע
,ץראב וייח ךשמב .המוד אוה בצמה ,המיימשה ותיילעו םיתמה ןמ חישמה תייחת
תא השוע דבע .(11 .גנ ;1 .במ היעשי ;13, 26 .ג ש"העמ) םיהלאה דבע היה חישמה
שיגדה חישמה .(16 .גי ןנחוי) וינודאל הווש אל אוה ןפוא םושבו וינודא ןוצר
רבד תושעל לכוא אל" :ומצע תוכזב אלו ,םיהולאמ ויה ול רשא תוכמשו הרובגהש
"ושפנמ רבד תושעל ןבה לכוי אל ... ינחלש רשא באה ןוצר ... שקבא ... ישפנמ
.(19, 30 .ה ןנחוי)

  Back
Home
Next