שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

"םיהלאה תומדב היה" :27 תפסות

םא יכ ;םיהלאל הוש ותויה ללשל ול בשח אל ,םיהלאה תומדב היה ... עושי"
םיקוספ תא םיניבמ .(5-11.ב םייפליפ) "דבע תומד שבליו ומצע תא טישפה
הז םא .ותדילב םדא ןבל היהנ אוהש לבא ,םיהולא היה עושי וליאכ הלא
םיכסהל ץלאנ .8-ו 7 םיסרוקב רבסוהה לכ תא ץרתל םג ךירצ זא ,תמאה
לש תיללכה המגמ תא רותסל דחא קוספל תושרהל רשפא יאש
גיצהל רשפאש דיחיה עטקה טעמכ הזש יתועמשמ .שדוקה יבתיכ תארוה
ךיא - שדוקה שולישב םינימאמה תבישחב 'הרסחה הילוח'ה תא ץרתל ידכ
חותינב .םירמ םחרב קוניתל םיימשב םיהלא תויהלמ ומצע תא ריבעה עושי
.הזה עטק תנווכ תמאב המ תוארהל םישקבמ ןלהלש

תא טלחומ ןפואב םיריתסמש הזה עטק ךותב םיינשמ םילמ-יפוריצ רפסמ שי .1
:שדוקה שוליש לש העידה
תא היבגה אל עושיש הארמ ,"םש ול ןתיו דאמ (עושי) והיבגה םיהלאה" 9 קוספ (א
השע םיהולאש ינפל הבגומ היה אל אוהש עבונ ןאכמ .הז תא השע םיהולאה - ומצע
.ותייחת ןמזב ,הז תא ול
היה םיהולאה ידי לע ןכמ רחאל ותהבגהו חישמה תימצע הענכה לש ךילהתה לכ (ב
.ןבל הוושב הווש אל באה לא ,ןכל .(11 קוספ ")באה םיהלא דובכל" תויהל רומא

עושי לע רבדל ליחתמ םתס אל סולופ .הדפקהב הז עטק לש עקרה תא לוקשל שי .2
,27 .א םייפליפב .8 .א םייפליפב עושי לש ושפנל סחייתמ אוה .םואתפ עתפל
םימדוקה םיקוספב חתופמ הז אשונ .ונשפנ תובישח לע רבדל ליחתמ סולופ
ול-רשאל גאדי לא-דחא-לכ ... חור תולפשב ... דחא ןוצרו תחא שפנ :2 "קרפב
"... םכב-םג יהת חישמב התיה רשא איהה חורה יכ .ורבחל רשאל םג-םא יכ ודבל
לש תאז ומכ היהת ונשפנש תובישחה לע רבדמ ספלופ ןכל .(2-5 .ב םייפליפ)
לע םירבדמ םיאבה םיקוספ ןכל .הענכהב םירחאב לופיטל הרוסמ רשא ,עושי
.יהשלכ עבטב יוניש לע אלו ,עושי הארה רשא חורה תועינכ

,ישונאה עבט היה עושילש 8.3 סרוקב וניארה ."םיהלאה תומדב" היה עושי .3
-ב עטק םוגרת .םיהולאה עבט היה עושילש תויהל לוכי אל הז קוספ שוריפ ןכלו
ןויצל יואר ,בגא ךרד .רומח ןפואב ןאכ העוט (ימואלניבה שדחה םוגרת N.I.V.)
תועמשמ תא ףוקעל הייטנ שי 'הלק האירק'ל םידעוימה םיינרדומ םימוגרת המכלש
םיעטק לש קיודמ םוגרת םוקמב רחא חסונ תתלו ינוויה חסונ לש תקיודמה
תוניחבמ םתלעותב לזלזל אל הז ,םנמוא .תיסאלק המגוד 8 .ב םייפליפ .םימיוסמ
.תורחא

םייפליפ ידי לע חכוה יתוהמה עבטל סחייל לוכי אל (תינוויב) "morphe תומד"ש
שבל" אוה לבא ,םיהולאה תומד ול היה ."דבע תומד שבל"כ חישמה לע רבדמש ,7 .ב
רשקהל םאתהב .רחא םדא ףא לש הזמ הנוש אל דבע לש יתוהמה עבט ."דבע תומד
ושפנו םלשומ היה עושיש תורמלש לש ןבומב הז תא שרפל םילוכי ונחנא ,הז
תוגהנתה תא שובלל ןכומ היה אוה תאז לוכב ,ירמגל םיהולא לש תאזל המוד התיה
םיקוספ המכ .דבע לש
.ג םייפליפ) "(חישמה לש) ותומל תומדהל "םייהנש ונתוא דדוע סולופ ןכמ רחאל
.ותומב הארה רשא חישמה לש תומדה'-morphe ,'ב קלחתהל םיכירצ ונחנא .(10
עבט תא רבכ ונל שיש ןוויכמ ,זא ול היהש עבטב קלחתנש תרמוא אל תאז
ונחנא לבא ,ישונאה עבט ונל היהיש ידכ תונתשהל םיכירצ אל ונחנא .ישונאה
תילכשה הנומת תא וא' morphe 'תא ונל היהיש ידכ ,ונתעד תא תונשל םיכירצ
.ותומב חישמל היהש

םדא ינב לע םירבדמ .ןוימד וא המיתח ,הנומת איה' morphe 'תינוויה הלמה תועמשמ
.ד םייטלגב .(5 .ג ב סויתומיט) "םהל תודיסח (תינוויב) morphe ןוימד רשא"כ
ןוויכמ ."חישמה םכב (תינוויב) morphe רצוי-יכ דע" םינימאמה לע רבודמ 19
תומדב" היה עושי ,םיהולאלש תאזל המוד ירמגל שפנ ,םלשומ יפוא ול היהש
העידב היה אוה הז ןבומבש תעדלו בושחל "ללשל" ול היה אל ,הז ללגב ."םיהלאה
והשמ" אוה תינוויהמ 6 .ב םייפליפב הז יוטיב תנבה .םיהולאה םע תחא
;םיהלאל הווש תויהל ובילב הלעה אל עושי ,דחא עגרל וליפא ."וילע םיצפוקש
.ול הוושב הווש אלו םיהולאל ענכנ היה אוהש עדי אוה

תומל הרעה" :12 .גנ היעשי תאובנ תא ונל ריכזמ ,"ומצע-תא טישפה" חישמה .4
דבע לש תאזל המודה ותשיג י"ע "דבע (תוגהנתה) תומד שבל" עושי ."ושפנ
התיה תאזה השיג לש רתויב הלודגה המגודה .(14 .גי ןנחוי) וידימלת יפלכ
תחשמ-ןכ"ש חישמה לבסל עגונב אבינ 14 .בנ היעשי .(28 .כ יתמ) בלצה לע ותומב
תומ דע" הגרדהב תמדקתמה תאז תוענכ ."םדא ינבמ (ותומד) וראתו והארמ שיאמ
וניארה .ותדילב אלו ,ותומבו וייח ךשמב שחרתהש והשמ היה "הבילצה תתימ דע
תכלל ונל המגוד איה הלש תוענכו ,עושי לש ושפנל סחייתמ הזה עטק רשקהש
ונעבטב ,ץראב עושי ייח לע רבדל םיבייח הלאה םיקוספ ןכל .ויתובקעב
םאתהב ירמגל תובשחמ ול ויהש תורמל ,ומצע תא עינכה אוה ךיאו ,ישונאה
.וניכרצ תא ןובשחב תחקל ידכ ,םיהולאל

ומכ ,ישונאה עבט ומצעל חקלו הז תא בזע זאו םיהולאה עבט היה חישמל םא .5
םצע" היה אל עושי זא ,הזה עטקה תא םישרפמ שדוקה שולישב םינימאמה
ןכ אוהש םירובס שדוקה שולישב םינימאמה םלוא ;ץראב היה אוהש ןמזב "םיהולאה
םדא ידי השעמ הרדגהב הנומא לש האצותכ וארבנש תוריתסה תא הארמ הז לכ .היה
.שדוקה שוליש ומכ

  Back
Home
Next