שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

עושי לש תוישונאה 8.4

ישונאה עבט עושיל היה ךיא לע תובר תואמגוד תוקפסמ הרושבה תויודע
.ד ןנחוי) ראבמ םימ תותשלו תבשל ךירצ היהו ףייע היה אוהש םושר .ותומלשב
ולש יפוסה לבס תודע ,לוכל לעמ .(35. אי ןנחוי) רזעל תומב "עושי ךבי" .(6
ללפתה רשאכ ,"ישפנ הלהבנ התע" הדוה אוה :ותוישונא תא חיכוהל בייח
.(27 .בי ןנחוי) בלצה לע ותומ םע ףוסה דע תכלל ךרוצה ןמ ותוא ליצהל םיהולאל
לבס לש) תאזה סוכה ילעמ אנ-רבעת תויהל לכוי-םא יבא רומאל ללפתי" אוה
חישמה 'ןוצר'ש הארמ הז .(39 .וכ יתמ) "ךנוצרכ-םא יכ ינוצרכ אל ךא (תוומו
.ויבא לש הלאמ םינוש ויה ,ויתוקושתו

ומצע תא ןיכהל ידכ םיהולא לש הזל ונוצר תא ענכנ חישמה ,וייח לכ ךשמב
טפשא ןכ עמשא רשאכ ישפנמ רבד תושעל לכוא אל" :בלצה לש יפוסה ןויסניל
יכ קדצ-טפשמ יטפשמו
ןיב הזה לדבהה .(30 .ה ןנחוי) "ינחלש רשא באה ןוצר-םא יכ ינוצר שקבא אל
.םיהולא היה אל עושיש הקיפסמ החכוה אוה םיהולאה לש הז ןיבל חישמה ןוצר

ונחנאש תונויסינהמ דומללו ,םיהלאה תעדב לודגל ונממ םיפצמ ונייח לכ ךשמב
םיהולאה תעד וב 'ךפשנ' אל .הלודגה ונתמגוד היה עושי ,הזב .םייחב םיסנתמ
תורגב תרמוא תאז) המוקבו המכחב לדגו ךלה עושי" ותודלימ .ונממ רתוי המלשה
.(52 .ב סקול) "םישנא-םעו םיהלא-םע ןחבו (13 .ד םייספאל הוושה ,תינחור
לודיג תא םיראתמ הלאה םיקוספ ינש .(40 .ב סקול) "חורב קזחיו רענה לדגי"
יפל ,'םיהולאה אוה ןבה' םא .תינחורה ותוחתפתהל ליבקמב חישמה לש יזיפה
וליפא .ירשפא היה אל הז ,'שדוקה שוליש'ל עגונב סויסאנטא לש הנומאה ירקע
באהש תורמל ,תינשה ואוב לש קיודמה ןמז תא עדי אלש הדוה חישמה ,וייח ףוסב
.(32 .גי סוקרמ) עדי

בייח היה חישמה םג .ןמזה ךשמל םיהולאה ןוצרל תייצל דומלל םיכירצ ונלוכ
-יכ ףאו" .רחא ןב לכ ומכ ,ויבא יפלכ תונתייצ דומיל לש הזה ךילהת תא רובעל
(ינחור ןפואב רגובמ היהנ אוה) םלשוה רשא ירחאו ;עומשל ותונעמ דמל ןבה היה
.(8, 9 .ה םירבע) טלחומה ינחורה ולודיג תאצותכ "םימלוע תעושת איצממ היה
ותוא םימשור (תופסונ תורעהל 27 תפסות האר) 7, 8 .ב םייפליפ םיקוספה
-תא תישפה "אוה .בלצה לע ותומב םויסל עיגמש ,עושיב ינחור לודיג לש ךילהת
תתימ-דע תומ-דע ענכיו ושפנ-תא לפשיו ... דבע (תוגהנתה) תומד שבליו ומצע
ותוחתפתהב המידק ץרפ עושיש המכ הארמ ןאכ תשמושמה הפשה ."הבילצה
םיהלאה ןוצרל "ענכ "אוה ףוסבלש ךכ ,רתויו רתוי ומצע תא עינכה ,תינחורה
.ולש לבסל הנוכנה ותבוגת בקע" םלשוה "אוה ךכ .בלצה לע תמ רשאכ

ןפוא םושב ;קידצ תויהל עדומבו ישיא ץמאמ תושעל ךירצ היה עושיש הזמ רורב
עושי .הבוב קר ותיהב םייתסמ היה הז ;םיהולאה ידי לע ךכ תויהל ץלאנ אל אוה
תבהא לע עובקה שגדה .תאז הרטמ ללגב בלצה לע וייח תא ןתנו ,ונתוא בהא תמאב
;2, 25 .ה םייספא) בלצה לע תומל ותוא ץליא םיהולאה םא קיר היה וניפלכ חישמה
תויהל הרירב ול התיה אל זא ,םיהולא היה עושי םא .(20 .ב םייטלג ;5 .א ןוזח
ונל תרזוע ,תאזכ הרירב התיה עושילש הדבועה .בלצה לע תומל זאו םלשומ
.ישיא רשק ותיא רוצילו ,ותבהא תא ךירעהל

בהא ןכ-לע" :ותיא חמש ךכ לכ היה םיהלאה ,תובדנתהב וייח תא ןתנ עושיש ללגב
"הננתא ימצעמ ינא-םא יכ יתאמ הנחקי אל שיא ... ןתא ישפנ-תא יכ יבא יתא
םא ,חישמה לש בידנה תויצב םיהולאה תחמש תא ןיבהל השק .(17, 18 .י ןנחוי(
,םיהולא היה עושי
םיאטוחה םדא ינב םע ילמס ןיע-תיארמ םשל ףותישב תישונא תומדב ףוסה דע יחו
תוקיפסמ ,ןבה תויצב באה גנוע יבגל הלאה תויודע .(5 .זי ;18 .בי ;17 .ג יתמ)
.ןתייצ תויהל עדומב רחב אוה לבא ,תייצל ברסל לוכי היה עושיש היאר

העושתל קוקז חישמה
.ונומכ קוידב ,'וכו תופייע ,תולק תולחמב הסנתה עושי ,ישונאה ועבט ללגב
.הנקיזמ ,לשמל ,הרקמ לכב תומי היה אוה ,בלצה לע תמ היה אל אוה םאש עבונ ןאכמ
,דואמ הזב ריכהש ללגב .םיהולאה ידי לע תווממ לצניהל עושי לע היה ,הז רואל
לוכיש-ימ ינפל תועמדבו הלודג הקעצב םינונחתו תולפת בירקה" עושי
היהש הדבועה .(7 .ה םירבע) "ותארי ינפמ ול-רתעיו תוממ ועישוהל (םיהולאה)
םיהולא תויהל לוכי אוהש ןכתיי אל ,תווממ ותוא ליצהל םיהולאמ שקבל חישמה לע
,(9 .ו םיימור") דוע וב טלשי אל תומה" ,םיתמה ןמ חישמה תייחת ירחא .ומצע
.וילע טלתשמ היה ןכ הזל םדוקש זמרמ רשא

עגונב םילהתה לש רפסמ םיקוספ םיטטצמ רשאכ ;עושי לע תואבנמ תובר םילהת
שי .םג ול םיסחיימ הלא םיליהתב םירחאה םיקוספ לש םיברש חינהל ריבס ,חישמל
-:םיהולאה י"ע עשוהל חישמה ךרוצ תא םיטאבמה םיקוספ המכ

לע אבנמ 16 .אצ םיליהת .6 .ד יתמב עושיל עגונב טטוצמ 11, 12. -אצ םיליהת -
."יתעושיב והאראו והעיבשא םימי ךרא" :עושיל העושי ןתי םיהולאה ךיא

תא תראתמ הלוכ הליהתה ;(34 .זכ יתמ) חישמה תבילצל סחייתמ 21. טס םיליהת -
ךתעושי ... הלאג ישפנ-לא הברק ... םיהלא ינעישוה" :בלצה לע חישמה תובשחמ
.(2, 19, 30 םיקוספ) ינבגשת םיהלא

27 .טפ םיליהת .חישמל עגונב דודל םיהולאה תחטבה לש רואית טפ םיליהת -
."יתעושי רוצו ילא התא יבא ינארקי אוה" :אבנמ
שוליש'ב ומוקמ ללגב אל ,תישיאה ותוינחור ללגב ועמשנ םיהולאל חישמה תוליפת
איה תוומלאב ותוא ראפו עושי תא םיקה םיהולאש הדבועה .(7 .ה םירבע) 'שדוקה
-:השדחה תירבב ירקיע אשונ

"עישומלו רשל ונימיב םיהלאה אשנ הז-תא ... עושי תא םיקה( ... ם)יהלא -"
.(30, 31 .ה ש"העמ)

ש"העמ) "םיתמה-ןמ ומיקה םיהלאה רשא ... עושי ודבע-תא ראפ אוה(... ם)יהלא" -
.(13, 15 .ג

.(24, 32, 33 .ב ש"העמ ")םיהלא םיקה הז עושי-תא" -

,5 .זי ןנחוי) ותוא ראפל םיהלאמ שקיב רשאכ הז לכב ריכה ומצע עושי -
.(54 .ח ,32 .גי-ל הוושה

אל םיהולאהש ללגב ,םוקמב היה אל הזה שגדה לכ זא ,ומצע םיהולא היה עושי םא
םיהולאש הדבועה .םיהלא היה אוה םא עושי תא ליצהל ךירצ היה אל .תומל לוכי
םיהולאה ןיב הדרפהה תאו ,ונממ הלודג םיהולאה תונוילעש הארמ עושי תא "אשנ"
ינש (םע) יחצנה םיהלאה םצע" תויהל לוכי היה אל חישמה ןפוא םושב .עושי ןיבל
לש הנומאה ירקיע 39-מ ןושארה ןעוטש ומכ ,"תוירבגהו תוהלאה ... םיעבט ...
עבט קר תחא תושיל תויהל לוכי ,הלמה תועמשמ םצעמ .תינקילגנאה הייסנכה
.ישונאה ונעבט היה עושילש תכתוח היאר שיש םיכסהל םיצלאנ ונחנא .דחא

  Back
Home
Next