שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי לש עבטה :8 סרוק
| עושי לש תושונאה | עושי לש עבטה | עושי ןיבל םיהולאה ןיב םילדבה | אובמ :עושי לש עבטה
תולאש | ("םיהולאה תומדב היה") תופסות | עושי ןיבו םיהולאה ןיבש רשקה

עושי לש עבטה 8.3

יבתיכבש 1 סרוקב וניארה .ודוסיב ונעבטב ונחנאשמל תסחייתמ 'עבט' הלמה
אל םיהולאה ועבטמ .םדאה לש הזו םיהולאה לש הז - םיעבט ינש לע קר םירבדמ שדוקה
ול היה ןכל .וייח ךשמב םיהולאה עבט היה אל חישמלש רורב .'וכו תוסנתהל ,תומל לוכי
אל חישמלש ,'עבט' הלמה לש ונתרדגהמ ,רורב תויהל ךירצ .ותומלשב ישונא עבט
ונומכ הסונמ היה חישמהש ינויח היה .תינמז-וב םיעבט ינש תויהל לוכי היה
היה אוה ויתונויסינ לע תמלשומה ותורבגתה תועצמאבש ידכ ,(15 .ד םירבע)
תואב וניתונויסינ סיסב רשא תוערה תוואתה .ונדעב החילסב תוכזל לוכי
,ןכל .(13-15 .א בוקעי) ישונאה ונעבט ךותמ ,(15-23 .ז סוקרמ) ונביל ךותמ
תונויסינ לע רבגתהלו תוסנתהל לכויש ידכ ישונא עבט היה עושילש היה ץוחנ
.הלאה

-:ןלהלש םילמב הז תא עיבמ 14-18 .ב םירבע

םדו רשב שבל (חישמה) אוה-ףא םדו רשב ודחי םלכ (ונחנא) םידליה יכ ןעיו"
-םא יכ קיזחה םיכאלמב אל םנמא יכ... ןטשה ... תומה-ידי לע לטבי רשא ןעמל םהומכ
ןעמל רבד-לכב ויחאל תומדהל וילע היה ןכ-לע .קיזחה םהרבא ערז (לש עבט)ב
ומצעב אוה רשאב יכ .םעה תאטח-לע רפכל ... ןמאנו ןמחר לודג ןהכ היהי-רשא
".םיסנמה-תא רזעל לכי הסנתנו הנע

אוה-ףא :"ישונא עבט היה עושילש הדבועה לע ןפוד אצוי שגד םש הזה עטקה
לוכי התיה תודעה ;עבט וטואב קליח אוה .(14 .ב םירבע ")םהומכ םדו רשב שבל
םג 16 .ב םירבע . "םהומכ םדו רשב שבל אוה"ש שגדומ לבא ,'שבל םג אוה'ש רומאל
אב רשא ,םהרבא ערז היה אוהש תויה ,םיכאלמ לש עבט היה אל עושילש ךירעמ
יחרכה היה ,הז ללגב .םהרבא ערז היהנש םינימאמ לש םינומהל העושי איבהל
(17 .ב םירבע) "ויחאל תומדהל" וילע היה תוניחבה לכמ .ישונא עבט היה עושילש
היה אל עושילש דיגהל ןכל .חישמה חבז ידי לע החילס ונל תתל לוכי םיהולאש ךכ
.חישמה תרושב תודוסי םצע תעדל אל הז ,ישונא עבט

הלפתב םהיאטחב תודוהל ,םיהולאל אובל םילוכי םה ,םילבטנ םינימאמ םיאטוח רשאכ
םא ,םהומכ קוידב אוטחל הסונמ היה חישמהש םיהולאל עודי ;(9 .א א ןנחוי) חישמב
םיהלאה" ,הז ללגב .וב םילשכנ םהש ןויסינה םצע לע חצנמ ,םלשומ היה אוהש יכ
היה חישמה ךיא ךירעהל ינויח ,ןכל .(32 .ד םייספא) ונל חולסל לוכי "חישמב
14 .ב םירבע .הז תא רשפאל ידכ ונלש עבטה ול תויהל היה בייחו ,ונומכ הסונמ
חור םיהלאה" .הז תא רשפאל ידכ "םדו רשב" לש עבט היה עושילש תוריהבב רמוא
ול ןיא "חור" רותב ,ירמוח ףוג ול שיש תורמלו ,ועבטב (24 .ד ןנחוי) "אוה
ול היה אל ןפוא םושבש תנווכתמ "רשב" לש עבט חישמל היהש הדבועה .םדו רשב
.ץראב וייח ךשמל םיהולאה עבט

תרמוא תאז ,םיהולאה רבד תא רומשל םדא ינב לש םימדוקה תונויסינ לכ ולשכנ
אטחה רשב ראותב ונב תא וחלשב םיהלאה השע" ןכל .תונויסינ לע ירמגל חצנל
.(3 .ח םיימור) "רשבב אטחה תא עישריו אטחה דעבו

,הזל ונענכנ רבכ .ונעבטב רשא אוטחל תיעבטה הייטנל סחייתמ "אטחה"
היה ,הז השק בצממ תאצל ידכ ."תומה אוה אטחה רכש"ו ,הז תא תושעל םיכישממו
עיגהל לגוסמ היה אל ומצעב אוהש הארנ .ץוחבמ הרזע אוצמל םדא ינב לע
,ונב תא ונל ןתנו ברעתה םיהולאה ןכל .רשבה תא תודפל רשבל היה אל ;תומלשל
לכמ הנוש ,חישמה .אוטחל וניתויטנ לכ םע ,ונלש "אטחה רשב" תא ול היה רשא
אוטחלו לישכהל תורשפאה תא ול היהש תורמל ,ןויסינ לכ לע חצינ ,רחא שיא
המכ ."אטחה רשב"כ חישמה לש ישונאה עבט תא ראתמ 3 .ח םיימור .ונומכ קוידב
ועבטמ רשבש ךיאו ,"בוט בשי אל" רשבב ךיא לע רביד סולופ ,ןכ-ינפל םיקוספ
םיהדמ רתוי וליפא הז עקרב .(18-23 .ז םיימור) םיהולאל תויצ דגנ לעופ
רשב לע ונוחצינו הז ללגב ."אטחה רשב" היה חישמלש 3 .ח םיימורב אורקל
ועבטל יביסנטניא ןפואב עדומ היה עושי ;ונרשבמ טלמיהל ךרד ונל שי ,הזה
םלשומו "בוט" היה אוהש רמול הצורש ,"בוטה בר" םשב ול וארק םעפ .אטוחה
.י סוקרמ) "םיהלאה דחא יתלב בוט ןיא בוט יל יתארק עודמ" :בישה אוה .ועבטב
לש הרדס בקע חישמה תלודג לע דיעהל וליחתה םישנא ,רחא הרקמב .(17, 18
,םלכ-תא עדי רשא-לע" הז תא לצינ אל עושי .השע אוהש ללכה ןמ םיאצוי תותוא
.(23-25 .ב ןנחוי) "םדאה ברקב-המ עדי אוה יכ םדאה-לע שיא תודעל ךרטצה אלו
ןפואב ותוא וללהי םישנאש הצר אל חישמה ,ישונאה עבט לע ולש ברה עדי ללגב
.ועבט היה ער המכ עדיש ללגב ,ישיא

  Back
Home
Next