BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

11.2.2 Politika

Isten eljövendő Országának világos megértése, és az abban való szilárd hit eredményeként fel fogjuk ismerni, hogy az emberi kormányzatok képtelenek előidézni tökéletességet. Az emberi politikába való bármely beleavatkozás összeegyeztethetetlen tehát az Isten Országban való reménységünkkel. Jézus megjövendőte azt, hogy a dolgok az utolsó időkben a rosszból a még rosszabb állapotba fognak elfajulni az ő eljövetelét megelőzően (Lk.21:9-11, 25-27). Nem lehetséges hinni az ő szavaiban, ha ugyanakkor pedig próbálunk a világ helyzetén is javítani az emberi politika, vagy az azt támogató tevékenységek által. A jó szamaritánusról szóló példázat rámutat, hogy egy Krisztus követőnek milyen módon kell segítenie az őt körülvevő világot - tegyünk jót mindenkivel, amint azt az alkalmas időnk engedi (Gal.6:10).

A Biblia az első századbeli hívőket úgy mutatja be, mint akik elkötelezték magukat a lelki életre Krisztus visszatérésére számítva, elsősorban igehirdetésük által tettek tanuságot az őket körülvevő világról való törődésükről. Nem olvashatunk feljegyzést arról, hogy beszédet tartottak volna a világ szociális, gazdasági vagy politikai problémáiról.

"... Az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit!" (Jer.10:23), amikor belátásra jutunk az emberi természet alapvetően bűnre hajló és tévedéseknek kitett valósága felől, felismerjük, hogy az emberi vezetői képesség nem alkalmas Isten emberei számára. A szavazások tehát összeegyeztethetetlenek az ezt illető helyes megértésünkkel. "A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz?" (Dán.4:32). Tehát az emberi vezetők végső soron Isten által jutnak hatalomra (Róm.13:1), egy demokratikus állam-szervezetben történő szavazás ennélfogva együtt járhat azzal, hogy olyan személlyel szemben tesszük le szavazatunkat, akit Isten választott ki arra, hogy hatalomra kerüljön. Ennélfogva olvashatunk arról, hogy Isten bizonyos országokat Nebukadneccar, babiloni király kezébe adott (Jer.27:5,6).

Annak felismerése következtében, hogy Isten adta a különböző nemzeteket az uralkodóik kezébe, nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy példamutató állampolgárokká legyünk, kitartva annak az országnak a törvényei mellett, amelyben élünk, hacsak azok nem ütköznek Krisztus törvényeivel. "Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett ... adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái ... Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot ... " (Róm.13:1-7).

Az ún. keresztény szervezetek politikai megmozdulásokba illetve adó bojkottokba való beleavatkozásai tehát a Biblia alapelveinek figyelmen kívül hagyásairól tesznek bizonyságokat. Péter példája, amikor kitartóan folytatta a Krisztusról szóló prédikációját a hatóságok tíltása ellenére is, rámutat arra, hogy csak annyiban engedelmeskedhetünk az emberi törvényeknek, amennyiben azok nem sértik Krisztus törvényeit: " .."Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok ." (ApCsel.4:17-20; 5:28-29).

A Krisztadelfian közösség állásfoglalása a kötelező sorkatonai szolgálat végzését illetően az elmúlt évek folyamán egy újabb példával szolgál erre.


  Back
Home
Next