PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

5.5 Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik

Tähelepanelik lugeja võib ju küsida: "Kas ei näi siis see Jumala Riigi kirjeldus liiga inimlikuna?" Inimesed sünnitavad kuningriigis endiselt lapsi (Jesaja 65:23) ja isegi surevad (Jesaja 65:20). Nad vaidlevad omavahel ja Kristus mõistab nende üle kohut. Nad hakkavad endiselt harima maad, et elada, kuigi see elu saab kergem olema kui praegu. Kõik see ei tundu üldse selle sarnane, mis me oleme kuulnud Jumala Riigist, kui kohast, kus õndsatel saab olema igavene elu, saab olema Jumala loomus ja et nad saavad Inglite sarnaseks, kes ei astu abielusuhetesse ja ei paljune (Luuka 20:35,36). Vastus sisaldub selles, et see esimene pool Jumala Riigist kestab tuhat aastat. Vaata Ilmutuse 20:2-7. Sellel ajaperioodil saab maa peal olema kaks gruppi inimesi:-

1. Pühad - need meist, kes elas Kristuses selles elus ja kellele omistatakse kohtus igavene elu. Pöörake tähelepanu, et "püha" tähendab "kutsutud" inimene, ja käib iga uskliku kohta.

2. Tavalised, surelikud inimesed, kes Kristuse pöördumise momendil ei tunne Evangeeliumi, see tähendab, et nad ei ole vastutavad kohtu ees.

Saades kohtus Jumala loomuse, ei sure pühad ega hakka lapsi sünnitama. Mis puutub teise inimgruppi, siis nemad jäetakse ellu. Tasuks saavad õndsad valitsejateks ja meie Jumala preestriteks ja nad hakkavad valitsema maa peal (Ilmutuse 5:10), valitsedes neid, kes ei tundnud Evangeeliumi Kristuse teise tuleku momendil. Olles "Kristuses", jagame me tema tasu, see on, saame maailma kuningateks: "Kes võidab... sellele ma annan meelevalla paganate üle ja ta peab neid karjatsema raudkepiga... otsegu minagi olen saanud meelevalla oma Isalt" (Ilmutuse 2:26,27).

Praegu on kohane meenutada Kristuse mõistujuttu rahast ja linnadest - ustavad orjad said oma isandalt kümnest kuni viie linnani Kuningriigis (Luuka 19:12-19). Issanda teede tundmine ei levi kohe maa peal; inimesed hakkavad korraldama palverännakuid Jeruusalemma, et saada rohkem teadmisi Jumala kohta (Jesaja 2:2,3). Tuletage meelde, kuidas mägi (mis esindab Jumala Riiki) kasvas järk järgult üle kogu maa (Taanieli 2:35,44). Pühad on kohustatud levitama teadmisi Jumalast ja järelikult ka Tema Riigist.

Kui Iisrael oli varem Jumala Riigiks, kuulus vaimulike kohustuste hulka kuulutamine Jumalast (Malakia 2:5-7). Sel eesmärgil paiknesid nad Iisraeli erinevates linnades. Veel kuulsamas, taastatud Kuningriigis, võtavad pühakud enda kanda vaimulike kohustused (Ilmutuse 5:10).

Kui Kristus tuleb täna:

1. Vastutavad surnud tõusevad üles ja koos vastutavate elavatega toimetatakse kohtusse.

2. Vastutavaid patuseid karistatakse surmaga, aga õiglased saavad igavese elu.

3. Õiglased hakkavad siis juhtima neid inimesi, kes sel ajal on elus, kuid ei ole vastutavad Jumala ees. Nad hakkavad õpetama neile Evangeeliumi nagu "kuningad ja preestrid" (Ilmutuse 5:10).

4. See kestab tuhande aastata jooksul. Selle ajaga hakkavad kõik surelikud tundma Evangeeliumi ja järelikult saavad vastutavaks Jumala ees. Need inimesed hakkavad elama märksa kauem ja palju õnnelikemana.

5. Tuhandeaastase Kuningriigi lõpus toimub ülestõus Kristuse ja pühakute vastu. Selle ülestõusu surub Jumal maha (Ilmutuse 20:8,9).

6. Tuhande aasta lõpus tõusevad kõik, kes on surnud selle aja kestel üles ja astuvad kohtu ette (Ilmutuse 20:5,11-15).

7. Patused eraldatakse nende seast, kuid õiglased ühinevad meiega ja saavad samuti igavese elu.

Siis täitub Jumala eesmärk maa suhtes. Maa asustatakse surematute õiglaste olevustega. Praktikas teostub Jumala nimi "Jahve Elohim", tähendusega - "see, kes ilmub kõikvõimsate keskel". Järelikult ei eksisteeri enam mitte kunagi surm ja patt maa peal. Siis täitub tõotus, et mao seeme saab lõpliku hävingu, löögiga pähe (1Moosese 3:15). Kristus valitseb "kuni paneb kõik vaenlased oma jalge alla. Viimanegi vaenlane - surm - hävitatakse. Sest "ta on kõik alistanud tema jalge alla". Aga kui kõik temale on alistatud, siis peab ka poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, et Jumal oleks kõik kõigis (1Korintlastele 15:25-28).

Siis tuleb ots, "kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte" (1Korintlastele 15:24). See, mis peale seda saab olema, kui "Jumal on kõiges", ei ole meile teada. Me teame ainult, et meil saab olema igavene elu, Jumala loomus, ja me hakkame ülistama Jumalat ja olema Talle meele järele.

Ülejäänus võime me ainult oletusi püstitada ja mõistatada, mis siis saab peale tuhandeaastast Kristuse Kuningriiki?

"Jumala Kuningriigi Evangeeliumi mõistmine" omab väga suurt tähtsust kõigi nende sõnade lugejate päästeks. Kas me võiksime paluda Teid veel kord läbi lugeda selle peatüki sisu, aga samuti ka need värsid Piiblist, mis siin on ära toodud?

Jumal tahab, et me oleksime Tema Kuningriigis. Kõik Tema kavatsused seisnevad selles, et me osaleksime aktiivselt Kuningriigis ja ei piirduks ainult Tema loominguliste võimete ümberjutustamisega. Ristimine puudutab meid tõotustega Kuningriigist. On raske uskuda, et ristimine ja sellele järgnevad mõned eluaastad, annavad meile võimaluse astuda sellesse toredasse igavesse ellu. Kuid meie usk, Jumala suurde armastusse, peab olema kindel. Missugused ka ei oleks meie lühiajalised probleemid, ei peaks meil olema mitte mingisugust erilist põhjust keeldumiseks Püha Kirja kutsest, kas ei ole?

"Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?" (Roomlastele 8:321).

"Sellesinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama" (Roomlastele 8:18).

"Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au" (2Korintlastele 4:17).


  Back
Kodu
Next