PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

5.1 Kuningriigi Määratlemine

Oma eelnevates peatükkides näitasime me, et Jumala siht seisneb oma ustavate inimeste tasustamises igavese eluga, Kristuse tagasitulekul. See igavene elu hakkab toimuma maa peal; korduvad Jumala tõotused sellest ei sisaldanud sõnu, et õiglased suunduvad taevasse. "Kuningriigi Evangeelium (head uudised)" (Matteuse 4:23) oli kuulutatud Aabrahamile, Jumala tõotuste näol, igavese elu kohta maa peal (Galaatlastele 3:8).Jumala Kuningriik saab olema siis, kui Kristus tagasi tuleb ja need tõotused täituvad. Kuigi Jumal on lõppkokkuvõttes kogu Maailmaruumi Kuningas, annab ta inimesele isegi praegust vabaduse maailma valitsemises ja isikliku elu elamises oma äranägemise järgi. Sel moel on praegu maailmas "inimeste kuningriik" (Apostlite teod 2:37-44; 4:17).

Kui Kristus tagasi tuleb, täituvad sõnad, "ning hääled ütlesid: Maailma valitsus on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks, ja tema valitseb ajastute ajastuteni" (Ilmutuse 11:15). Siis saavad Jumala tahe ja soovid täielikult ja avalikult täituda maa peal. Seepärast käsebki Jeesus meil palvetada: "Sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal" (Matteuse 6:10). Siin vahelduvad sõnad "Jumala Kuningriik", "Jumala Riik" sõnadega "Taevane Kuningriik" (Matteuse 13:11; vrd. Markuse 4:11). Pöörake tähelepanu sellele, et me ei saa kusagilt lugeda"kuningriigist taevas"; kuna taevane kuningriik taastatakse Kristuse poolt maa peal, tema pöördumisel. Nii nagu Inglid alluvad täielikult Jumala tahtele taevas (Laulud 103:19-21); nii saab see olema ka tulevases Jumala Riigis, kui maa saab asustatud ainult õiglastega, kes saavad siis "võrdseks Inglitega" (Luuka 20:36).

Pääs Jumala Riiki, Kristuse tulekul, saab olema lõpptulemuseks kõikidele meie kristlikele kannatustele, selles elus (Matteuse 25:34; Apostlite teod 14:22); seepärast on meil vajalik omada absoluutselt õiget ettekujutust sellest kõigest. Filippuse ettekuulutused Kristusest, kerkivad esile kui "kuulutus Jumala Kuningriigist ja Jeesuse Kristuse nimest" (Apostlite teod 8:5,12). Pauluse ennustustes tuletab lõik lõigu järel meile meelde, et "Jumala Kuningriik" oli tema põhiliseks teemaks (Apostlite teod 19:8; 20:25; 28:23,31). Sellepärast omab esmajärgulist tähtsust meie täielik Jumala Kuningriigi õpetuse mõistmine, kuna see etendab Evangeliumi kirjutises tähtsat osa. "Et meil mitme viletsuse kaudu tuleb minna Jumala Riiki" (Apostlite teod 14:22). See on valgus meie elutunneli lõpus ja see ergutab meid tooma ohvreid, kes sisenevad tõelisse kristlikku ellu.

Babüloni Kuningas Nebukadnetsar tahtis teada maailma tulevikku (vaata Taanieli 2). Öösel nägi ta unes suurt kuju, mis oli tehtud erinevatest metallidest. Taaniel selgitas, et kuju kullast pea tähendab Babüloni kuningat (Taanieli 2:38). Pärast teda kerkivad Iisraeli ümbruse territooriumil teised suured kuningriigid ja lõppude lõpuks luuakse selline olukord, mille puhul "jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, mis tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe" (Taanieli 2:42).

Praegusel ajal on maailm asustatud paljude rahvastega, kelledest ühed on tugevad, aga teised nõrgad. Taaniel rääkis edasi, et väikene kivi, mis on lahti rebinud end mäest, lõi vastu kuju ja purustas selle jalad, aga ise muutus hiiglaslikuks mäeks ja täitis kogu maa. See kivi kujutas Jeesust (Matteuse 21:42; Apostlite teod 4:11; Efeslastele 2:20; 1Peetruse 2:4-8). "Mägi", mille ta loob kogu maailmas, kujutab endast igavest Jumala Kuningriiki. See luuakse Jeesus Kristuse teisel tulekul. See ettekuulutus on iseenesest tõenduseks, et Kuningriik saab olema maa peal, aga mitte taevas.

Küsimust sellest, et Kuningriik taastatakse peaaegu täielikult Kristuse tagasitulekul, on valgustatud ka teistes Piibli kohtades. Nii ütleb Paulus, et Jeesus mõistab kohut nii elavatele kui surnutele; "niihästi tema tulemist kui ka tema riiki" (2Timoteusele 4:1). Miika (4:1) haarab Taanieli idee sellest, et Jumala Riik saab olema suure mäe sarnane. "Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana". Seejärel antakse kuningriigi kirjeldus maa peal (Miika 4:1-4). Jumal annab Jeruusalemas Jeesusele Taaveti trooni. "Ja ta valitseb igavesti, ning tema Kuningriigil ei ole otsa" (Luuka 1:32,33). Siin kerkib küsimus, mis hetkel hakkab Jeesus valitsema Taaveti troonil ja millal algab tema kuningriik? See saab olema Kristuse tagasitulekul. Sõnad, "tema valitsemisel ei tule lõppu", korduvad Taanieli 2:44. värsi sõnades: "Taeva Jumal püstitab Kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale". Ilmutuse 11:15 kasutatakse Kristuse teise tuleku kirjeldusel sama keelt: "Maailma valitsus on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks, ja tema valitseb ajastute ajastuteni!" Ja jällegi peab olema mingi kindel aeg, mil algab Kristuse valitsemisaeg ja Tema valitsemine maa peal. Ja jälle on sama vastus - see saab olema Tema pöördumisel.


  Back
Kodu
Next