PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

5.4 Jumala Kuningriik Tulevikus

Eelnevates artiklites tõime me küllaldaselt selgitusi selle kohta, missugune see Kuningriik saab olema. Nagu me juba teame, oli Aabrahamile teatatud, et tema seemne läbi saavad õnnistuse inimesed kõigist maailmajagudest. Roomlastele 4:13. värss läheb kaugemale ja räägib, et kogu maailm saab pärandiks neile inimestele, kes on Aabrami seemnes, see on - Kristuses. Taanieli 2 ennustus võrdleb Kristuse tulekut sümboolselt väikese kivi kukkumisega ja seejärel järk-järgulise suurenemisega, vastavalt sellele kuidas kuningriik levib kogu maailma (võrdle Laulud 72:8). See tähendab, et Jumala Kuningriik asub mitte ainult Jeruusalemas või ainult Iisraeli maa peal, nagu sellest mõned mõtlevad, kuid need piirkonnad on muidugi selle keskmeks.

Inimesed, kes elavad selles elus Kristuses, hakkavad "kuningriigiks ja meie Jumala preestreiks ja meie hakkame valitsema maa peal" (Ilmutuse 5:10). Me hakkame valitsema erinevate suurustega ja erineva hulgaga asundusi ja linnu. Üks valitseb kümmet, teine viit linna (Luuka 19:17). Kristus jagab valitsemist kogu maal meiega (Ilmutuse 2:27; 2Timoteusele 2:12). Kuningas (Jeesus) hakkab valitsema õiglaselt, ja vürstid (usklikud) hakkavad valitsema seaduse järgi" (Jesaja 32:1; Laulud 45:16).

Kristus hakkab valitsema igavesti taastatud Taaveti troonil (Luuka 32,33), see tähendab, et ta saab Taaveti koha, mis asub Jeruusalemas. Aga kui ta hakkab valitsema, saab sellest linnast, Jeruusalemast, tulevase Kuningriigi pealinn. Ja tema territooriumil ehitatakse üles koda (Hesekieli 40:48). Sel ajal kui inimesed hakkavad ülistama Jumalat erinevates maa osades (Malakia 1:11), saab sellest kojast ülemaailmse jumalateenistuse keskus. Rahvad "peavad aasta aastalt minema sinna üles, koja juurde, kummardama kuningat, vägede Jehoovat ja pidama lehtmajade püha" Jeruusalemas (Sakarja 14:16).

See igaaastane palmipuude püha Jeruusalemas oli samuti ette öeldud Jesaja 2:2,3: "Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juure. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ... sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova Sõna!". Sellisena näidatakse pilte varastest Kuningriigi päevadest kui hakkas levima teadmine Kristuse valitsemisaja kohta ja inimesed hakkavad käima Jumala Riigi "mäe" juurde, mis järkjärguliselt hakkab levima üle kogu maa. Nii kujutame me endile ette pilti tõelistest pidustustest meie tõelises Jumala kummardamises.

Meie päevade üheks suurimaks tragöödiaks on see, et enamik inimesi "kummardab" Jumalat ennekõike poliitilistel, ühiskondlikel, kultuurilistel või ökonoomsetel kaalutlustel, kui et lähtudes Tema , kui oma Isa ja Looja mõistmisest. Kuningriigis saab ületamatuks sooviks Issanda teede tundmine ja selle eesmärgi nimel hakkavad toimuma palverännakud Jeruusalemma kõigist maailma äärtest, et saada rohkem teadmisi meie Loojast.

Segaduse ja ebaõigluse asemel, mida viivad läbi seaduslikud süsteemid ja inimeste kohtu organid, hakkab kehtima üksnes üks üldine koodeks - "Issanda Seadus ja Sõna", mida lausub Jeesus Jeruusalemast. "Kõik rahvad hakkavad kokku voolama (kogunema)", et teda isiklikult kuulda; ja üleüldine soov, omada tõelist Jumala tundmist, silub loomulikud hõõrdumised rahvaste vahel, nagu see toimub vahel mõningate inimeste vahel, kes on pühendanud end meie Issanda Jumala tundmaõppimisele selles elus. Selline kõigi rahvaste kirjeldamine, kes voolavad kokku Jeruusalemma on pildi sarnane, mis on joonistatud Jesaja 60:5 värsis, kus "kõik juudid kogunevad" koos mittejuutidega, kummardama Jumalat, Jeruusalemas. Kõik see vastab täielikult ettekuulutusele Kuningriigist, mida on kirjeldatud Sakarja 8:20-23 värssides:-

- "Veel tuleb rahvaid ja paljude linnade elanikke, ja ühe linna elanikud lähevad teise juure ning ütlevad: "Tulge lähme leevendama Issanda palet ja otsima vägede Jehoovat! Minagi lähen!" Ja paljud rahvad ja vägevad paganad tulevad Jeruusalemma otsima vägede Jehoovat ja leevendama Jehoova palet... Kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: "Meie tahame minna ühes teiega, sest me oleme kuulnud, et Jumal on teiega!"

Siit on näha, et juudi rahvas on "peaks, mitte sabaks" kõigile rahvastele, oma kahetsuse ja alandlikkuse tulemusel (5Moosese 28:13), ja juudi alus Jumala pääste plaanis, leiab tunnustuse kõigi poolt. Siis lakkab otsemaid ignoreerimine, mida praegust nüüdisaegsed kristlased ilmutavad. Inimesed hakkavad erutuse ja rõõmuga arutama toimuvaid sündmusi, ja ütlevad juutidele: "Me oleme kuulnud, et Jumal on teiega". Ja siis suunduvad jutud ennem vaimsele, aga mitte mingitele ebamäärastele teemadele, mille poolest tänapäeva ilmalik mõtlemine on üle küllastunud.

Kui inimesed hakkavad ilmutama sellist suurt jumalikkust, siis ei ole imeks panna, et Kristus "mõistab kohut paganate vahel, ning juhatab paljusid rahvaid : siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima" (Jesaja 2:4). Kristuse täielik autoriteet ja tema täielik õiglus vaidluste puhul, viivad selleni, et rahvad vahetavad meelsasti oma vennatapurelvad põllumajandusmasinate vastu, ja lõpetavad igasuguse sõjalise väljaõppe. "Tema päevil õitseb õige" (Laulud 72:7) - siis kasvab vaimsus ja neist peetakse lugu, kes ilmutavad Jumala armastuse, halastuse ja õigluse jne. tunnusjooni. Võrrelge seda praeguse ülbuse, enesekindluse ja auahnuse ülendamisega.

Vabatahtlik "mõõkade ümbertöötlemine sahkadeks" saab veel suuremaks põllumajanduse õitsvaks muutmise osaks kogu maa peal. Aadama patu pärast oli maa ära neetud (1Moosese3:17-19), mille tulemusena nõutakse praegu suuri jõupingutusi, et saada sellelt (maalt) toidu jaoks vajalikke aineid. Kuningriigis on maa peal viljarohkus. Mägede otsas, kus varem oli viljatu ala, kahisevad viljapead nagu "Liibanoni mets" (Laulud 72:16). "Kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarja sõtkuja seemne külvajale; siis mäed tilguvad värsket viina ja kõik künkad sulavad" (Aamos 9:13). Selline saab olema maa viljakuse kasv ja kaob Eedenis maale peale pandud needus. Järsult tõusev põllumajandustoodangu kasv, haarab endaga palju inimesi. Ettekuulutused Kuningriigist annavad ettekujutuse sellest, kuidas inimesed hakkavad end ise varustama kõige vajalikuga ja hakkavad elama küla oludes, tegeldes põllumajandusega:-

"Igaüks istub siis oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja ükski ei peleta neid" (Miika 4:4).

Isevarustamine ületab puudujäägid, mis on omane igale süsteemile, kes kasutab palgalist tööjõudu. Kogu oma elu möödasaatmine töös teiste hüvanguks ja rikastamiseks, saab siis olema möödanik.

"Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks ... Ja mu valitud kasutavad ise oma käte tööd. Nad ei näe asjata vaeva ... " (Jesaja 65:21-23).

Jesaja 35:1-7 annab võrratu ettekuulutuse sellest, kuidas muutub viljatu maa ja hakkab tooma rõõmu ja õnne neile, kes sellel töötab; Kuidas siis inimeste töö kergeneb ja nende vaimne elu muutub rikkamaks. "Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia! Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega ... Veed keevad üles kõrves ja ojad nõmmemaal. Kuumavirvendusest saab järv ja põudsest pinnast veeallikad". Kaob isegi igavene vaen kiskjate vahel: "Hunt elab tallega üheskoos", ja lapsed mängivad koos madudega (Jesaja 35:1-7; 11:6-8; 65:25).

Niisamuti, nagu väheneb needus maale, väheneb ka needus inimkonnale. Ilmutuse 20:2,3 räägitakse sümboolselt kuradist (patust ja selle tagajärgedest), kes "aheldatakse" või isoleeritakse (eemaldatakse) tuhandeks aastaks. Elu kestus pikeneb ja kui inimene sureb saja aastaselt, loetakse, et ta suri noorena (Jesaja 65:20). Naised ei piinle nii palju sünnitusvalude käes (Jesaja 65:23). "Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otsegu hirv ja keeletuma keel hõiskab" (Jesaja 35:5,6). Kõik see saab toimuda tänu Vaimu imelistele andidele, mis jälle laskub inimestele (võrdle Heebrealastele 6:5).

Ei tuleks siiski arvata, et Jumala Riik kujutab endast paradiisi mingil troopilisel saarel, kus õilsad (õndsad, vagad) hakkavad muretult elama, nagu inimesed, kes üksnes päevitavad imeilusa looduse foonil (taustal). Põhiline Kuningriigi eesmärk seisneb Issand Jumala kiitmises, selle ajani - kuni maa täitub Tema kuulsusega, "otsegu veed katavad merepõhja" (Habakuk 2:14). Jumala lõplik eesmärk seisneb selles: "nii tõesti kui ma elan (ja elab minu nimi) on kogu maailm täis Jehoova auhiilgust" (4Moosese 14:21). Jehoova auhiilgus tähendab: et maa elanikud saavad aru, kiidavad ja jäljendavad (võtavad üle) Tema õiglasi meetodeid; ja kui maa on sellises seisundis, siis lubab Jumal peegeldada maal kõike seda. Sel moel pärivad alandlikud maa (Kuningriigis) ja tunnevad rõõmu suurest (vaimsest) rahust" (Laulud 37:11), vaid ei saa rahuldust üksnes kergest elust. "Õndsad, kelledel on nälg õigluse järele ... rahuldatakse" sellega Kuningriigis (Matteuse 5:6). Mõtet igavese elu omamisest Kuningriigis, kasutatakse tihti kui "kompvekki", et äratada inimestes huvi kristluse vastu. Kuid selle omandamine on sel juhul ennem juhuslik, mitte meie Kuningriiki sisenemise tõeline põhjus. Tõeline põhjus seisneb Jumala ülistamises. Kümne aasta jooksul ületas selle raamatu autor võidukalt kõik tema ette kerkivad raskused ja selle elu petlikkuse "rõõmu tunnetamise seisundis absoluutsest täiustamisest ja mõttelisest ühendusest Jumalaga". Üksnes ettekujutus, et selline meeldiv seisund kestab igavesti, lihtsalt vapustab kujutlusvõimet, viies meie mõtte inimliku tajuvuse piiridest välja.

Kui vaadelda kasvõi mõningatest füüsilistest külgedest, siis on meie kõrgeimaks eesmärgiks jõudmine Jumala Kuningriiki, mitte hoolides sealjuures ilmalikest eelistest ja materiaalsetest hüvedest. Selle asemel, et mõtteliselt häälestuda lähitulevikule, soovitas Kristus: "Otsige esiti Jumala Riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi" (Matteuse 6:33). Kõik, mida me praegust võime omale mõttes kujutada ja mille poole püüdleme, on vähetähtis, võrreldes meie lõppeesmärgiga - olla Jumala Riigis.

Me püüdleme Jumala õigluse poole, s. o. püüame eneses arendada armastust Tema iseloomu suhtes ja see tähendab, et me soovime olla Issanda Kuningriigis. Me tahame olla moraalselt puhtad ja üldse mitte seepärast, et püüame vältida surma ja elada igavesti kerget elu.

Siiski kujutatakse väga sageli Evangeeliumi lootust sel kujul, kuna see vastaks inimese auahnusele. Muidugi muutub meie osaluse põhjus Kuningriigis oluliselt, päev päevalt. Me pakume välja järgmist - meie esimene eelistus seisneb Evangeeliumi õppimises ja sellele kuuletumises, mis ilmneb ristimises, mis omakorda lähtub meie alandlikkusest (kuuletumisest) Jumalale. Lootus, mis Ta meile annab ja meie tõeline tõuge Jumala Riiki pääsemiseks, hakkab kasvama ja küpsema peale meie ristimist.


  Back
Kodu
Next