PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

5.2 Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud

Eksisteerib laialt levinud arvamus, et Jumala Riik on praegu täielikult olemas, ja see koosneb kaasaegsetest usklikest - "kirikust"; niisama, nagu perspektiivis on tõelised usklikud juba "päästetud", ja neile on määratud Kuningriigis potentsiaalsed kohad; kuid on selge, et me ei saa praegu olla täielikult Kuningriigis, kuna Kristus ei ole veel tagasi tulnud, et seda taastada.

Sellest, mida me antud momendini oleme õppinud, on selge, "et liha ja veri ei või pärida Jumala Riiki" (1Korintlastele 15:50). Me oleme "Kuningriigi pärijad, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad" (Jakoobuse 2:5), kuna ristimine teeb meid Aabrahami tõotuste pärijaiks, ja neist tõotustest koosneb Kuningriigi Evangeeliumi alus (Matteuse 4:23; Galaatlastele 3:8,27-29). Sellepärast ei ole imekspandav, et Piiblis kohtab tihti värsse, milles räägitakse, et tõotused Aabrahamile, pärimisest, täituvad Kristuse tagasitulekul (Matteuse 25:34; 1Korintlastele 6:9,10; 15:50; Galaatlastele 5:21; Efeslastele 5:5). Nende salmide keel, tulevasest pärimisest, näitab ise, et Kuningriik ei koosne praegustest usklikest.

Jeesus jutustas mõistukõne, et parandada neid, kes arvas, "et varsti peab" avanema Jumala Kuningriik. Niisiis ta rääkis: "üks kõrgest soost inimene läks pikale teekonnale, et saada omale kuningriik ja tulla tagasi". Oma äraoleku ajaks andis ta oma sulastele teatud ülesanded. "Ja kui tema tuli tagasi ja oli omandanud selle riigi, käskis ta kutsuda enese juure need sulased" ja mõistis neile kohut (Luuka 19:11-27).

Suursugune inimene - on Jeesus, kes läks teele "kaugele maale", taevasse, et saada Kuningriik, millega ta pöördub tagasi kohtupidamise ajaks, ja see saab olema tema teine tulemine.

Seepärast on võimatu, et "sulased" omaksid praegu, oma isanda äraolekul, Kuningriiki.

Ülalöeldut kinnitavad ka järgmised kohad Piiblist:-

- "Minu riik ei ole sellest maailmast (sajandist)", selgitas Jeesus lihtsalt (Johannese 18:36). Kuid isegi sel ajal võis ta öelda: "Mina olen kuningas" (Johannese 18:37), näidates sellesamaga, et praegune Kristuse "kuningriik" ei tähenda veel seda, et see on juba praegu paigas.

- Kristus ütles oma õpilastele, et ta ei hakka jooma enam veini "kuni selle päevani, mil ma ühes teiega joon uut oma Isa riigis" (Matteuse 26:29). Selles on kindlalt silmas peetud, et Kuningriik saab olema tulevikus. Ja inimesed mõistsid seda nii: "ta rändas linnast linna ja külast külla ning jutlustas ja kuulutas evangeeliumi Jumala riigist" (Luuka 8:1). "Õnnis on, kes leiba sööb Jumala riigis" (Luuka 14:15).

- Luuka 22:29,30 jätkab seda teemat: "ja mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu riigis".

- Jeesus selgitas märke, mis ennustavad tema teist tulekut ja lõpetas järgnevate sõnadega: "Nõnda ka teie; kui te näete seda sündivat, siis tundke, et Jumala riik on ligidal" (Luuka 21:31). See lükkab kategooriliselt ümber kinnitused, et Jumala riik on olemas praegu, enne Kristuse teist tulekut.

- "Mitme viletsuse kaudu tuleb meil minna Jumala kuningriiki" (Apostlite teod 14:22). Ei ole imeks panna, et iga valvelolev usklik palvetab hardalt Jumala riigi tuleku eest (Matteuse 6:10).

- Vastuseks Jumala sõnadele, "kes teid kutsub Oma riiki" (1Tessalooniklastele 2:12), peame me püüdma siseneda sellesse riiki läbi vaimse elu, praegust, käesoleval ajal (Matteuse 6:33).

Jumala kuningriik Teie sees?

Vaatamata neile veenvatele järeldustele, rajavad paljud õigeusklikud kristlased oma usku sellele, et kuningriik on praegust juba olemas usklike südametes. Seejuures lähtuvad nad ühestainsast fraasist: "Jumala riik on teie sees". Konteksti järgi rääkis Jeesus variseridega (värss 20); ja seepärast käib sõna "teie" nende kohta. Päris kindlasti ei olnud nad kristlikud usklikud - Jumala riik ei olnud loodud nende südametesse.

Juudid korraldasid suure avaliku etenduse, püüdest "Messias (Päästja)" vastu võtta. Selles lõigus oleks võinud sõna "Jumala Riik" asendada sõnaga "Messias", kuna ta saab olema Selle Kuningriigi kuningaks.

Niisiis, kui Jeesus sisenes Jeruusalemma, hakkasid inimesed karjuma: "Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti kuningriik!" (Markuse 11:9,10). Siin võrdub sõna "kuningriik" sõnaga "messias". Aga Ristija Johannes rääkis oma ettekuulutustes, et "taevariik" on lähedal. Tema (Jeesus) on nimelt see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud (Matteuse 3:2,3). Kui variserid küsisid Jeesuselt, "millal tuleb Jumala Riik?", - vastas ta neile "Inimese Poja" tulekuga (Luuka 17:20-24).

Kristus nägi, kuidas (tugevalt) juudid demonstreerisid oma messiase tuleku ootust; mõeldes äkitsest jõu ilmumisest neile, nad isegi ei märganud Messiast - "Jumala Riiki" - endi keskel, tagasihoidliku Jeesuse kehastuses. Ja tema hoiatas neid: "Jumala Riik ei tule tähelepanu äratades; ... sest ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees!" (Luuka 17:20,21).


  Back
Kodu
Next