BIBLIA Alapvető
Tanulmány 1: Isten
Isten létezése | Isten személye | Isten neve és jelleme | Az Angyalok | Hozzáfűzés ("Az Isten Lélek" (János 4:24), Isten nevének használata, Isten megnyilatkozása) | Kérdései

1.1 Isten létezése

"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik" (Zsid.11:6). Ezeknek a tanulmányoknak a célja, hogy segítséget nyújtson azoknak akik Istenhez akarnak térni, akik már elhitték, hogy "ő van", így most nem foglalkozunk a bizonyságokkal amelyek megerősítik a hitet Isten létezésében. Saját testünk bonyolult felépítését vizsgálva (vö. Zsolt.139:14),egy virág nyilvánvaló tervezete vagy ha feltekintünk egy tiszta éjszakán a végtelen űrbe, ezek és számtalan más figyelmes elmélkedések az életről bizonyos, hogy az ateizmust teszik hihetetlenné. Elhinni, hogy nincs Isten több hitet igényel annál mintha hisszük, hogy ő létezik. Isten nélkül nincs rend, cél vagy végső magyarázat a világegyetemre, és ez vissza is tükröződik az ateista életben. Ezt belátva nem meglepő, hogy az emberek többsége vall egy bizonyos fokú hitet Istenben - még az olyan társadalmakban is ahol az ateizmus az uralkodó ‘isten’ az emberek életében.

Azonban óriási a különbség abban, hogy rendelkezünk egy homályos eszmével arról, hogy létezik egy magasabb intelligencia, vagy, hogy valóban bizonyosak vagyunk arról, hogy mit ígér ő viszonzásul a hűséges szolgálatunkért. Zsid.11:6 erre helyezi a hangsúlyt:

"annak hinnie kell, hogy Ő (Isten) van

ÉS

megjutalmazza azokat, akik őt keresik".

A Biblia jelentős része történelmi beszámoló Isten népéről, Izráelről; újra és újra arra került a hangsúly, hogy az Isten létezésébe vetett hitük nem volt egységben az Isten ígéreteibe vetett hitükkel. Szólva volt Izráelnek az ő kiemelkedő vezetőjük, Mózes által "Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Úr az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más! Tartsd meg rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket én ma parancsolok neked" (5Móz.4:39,40).

Tehát a hangsúly ugyanarra volt helyezve - a tudomás bennünk arról, hogy létezik egy Isten nem jelenti azt, hogy automatikusan elfogadhatóak vagyunk Isten számára. Ha komolyan egyet értünk azzal, hogy valóban van egy Teremtőnk, akkor "nekünk meg kell tartanunk az ő parancsolatait." E tanulmánysorozat célja, hogy kifejtsük, hogy melyek ezek a parancsolatok és miként tartsuk meg őket. Amint a Szentírást ez okból vizsgáljuk, fogjuk tapasztalni, hogy a hitünk Isten létezésében erősödni fog:

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" (Róm.10:17). Hasonlóképpen Ézs.43:9-12 kijelenti, hogy Isten jövőről mondott próféciáinak a megértése tudatja velünk, hogy "ezután is csak én leszek" (Ézs.43:13) - azaz, hogy Isten neve ‘Vagyok Aki Vagyok’ tökéletesen igaz (2Móz.3:14). Pál apostol egy Bérea nevű városba ért amely most Észak-Görögországban van. Szokás szerint az evangéliumot (‘A jó hírt’) hirdette Istenről; de az emberek ahelyett, hogy csupán elfogadták volna Pál szavait önmagáért, "teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük" (ApCsel 17:11-12). Hitük az ő nyitott szellemüknek volt köszönhető, rendszeres ("napról napra") és szisztematikus ("ezek a dolgok") Bibliakutatásuknak. Az igaz hitnek a növekedése így nem annak volt köszönhető, hogy Isten hirtelen a birtokukba adta volna valamifajta egyházi szívsebészet által, az Isten Igéinek melőzésével. Vajon az emberek az egész világon akik elmennek egy Billy Graham kereszteshadjáratra vagy egy Pünkösdi Ébredési Találkozóra onnan hogyan tudnak mint ‘hívők’ kisétálni? Ezekben az esetekben hány ‘naponkénti’ Bibliakutatásról lehet beszélni? Az Bibliaalapozottságú hit hiánya kétségkívül indokolja azt a tartalmatlanságot amellyel sok ílymódon ‘megtért’ ember találkozni fog a későbbi keresztény életében és ez az amiért oly sokan elfordulnak az evangélikus mozgalmaktól.

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy egy vázat nyújtson az egyéni szisztematikus Bibliakutatáshoz, hogy az olvasok szintén "tehát" higgyenek. A kapcsolat az igazi evangélium hallása és az igazi hit elnyerése között gyakran van hangsúlyozva az Újszövetség prédikációiban:

-"…és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek" (ApCsel 18:8)

- "…hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek" (ApCsel 15:7)

- "...így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké" (1Kor.15:11)

- a "mag" a Magvető példázatában Isten igéje (Luk.8:11); a Mustárfa példázatában ez a hitet jelenti (Luk.17:6), tehát a hit a "hit igéjének" az elfogadása által van (Róm.10:8), a "hit és igaz tanítás igéi" által (1Tim.4:6), egy olyan szivvel párosulva amely nyitott a hitre Istenben és az ő igéjében (Gal.2:2 vö. Zsid.4:2).

- János apostol azt mondja a mi Urunk életéről szóló írott feljegyzésben, hogy "igazat (azaz az igazságot) mond, hogy ti is higgyetek" (Jn.19:35). Tehát Isten Igéje "igazságnak" van nevezve (Jn.17:17) - hogy mi általa higgyünk.


  Back
Home
Next