BIBLIA Alapvető

Előszó

Mindenkinek, aki elfogadta, hogy létezik egy Isten, és hogy a Biblia az Ő emberiség számára adott kinyilatkoztatása, szükséges, hogy komolyan elszánja magát a Szentírás alapvető üzenetének felfedezésére. Sokakról azok közül, akik magukat ‘keresztényeknek’ nevezik, úgy tűnik, hogy kevés munkát végeznek ebből a szempontból - néhány vers az Újszövetségből vasárnaponként, egy Biblia hever otthon, amely soha sincs kinyitva, homályos emlékezet egy maroknyi bibliai történetről. Nem csoda, hogy egy ilyen könnyed hozzáállást mutatva Isten igazságról szóló csodálatos szavaihoz, oly sok zűrzavar és bizonytalanság létezik sok ember életében és gondolataiban.

Másrészről, vannak olyanok, akik némi keresztény háttérrel rendelkezve elhatározzák, hogy kiókumlálják a Biblia üzenetét, azonban úgy fogják találni, hogy mindenki, akit megközelítenek, felajánl majd számukra egy "programcsomagot" tantételek tömegéről és az emberi filózófiáról, melyek alapjukban véve nem tükrözik a Biblia szavait.

Könyvünk célja, hogy a Biblia üzenetét egy gyakorlatias, módszeres úton analizálja. Úgy van megtervezve, hogy végigolvasható legyen, mint egy könyv, vagy mint egy levelező oktatásra használjuk fel. A tanulmányok végén található kérdésekre adott válaszokat elküldhetjük a bevezetés végén megadott címre, ez esetben a válaszokat továbbítjuk egy személyes tanulmányvezetőnek, akivel levelezés útján fel lehet venni a kapcsolatot, amint továbbhaladunk a tanulmányokban. Természetesen sokan tartózkodhatnak attól, hogy kérdésekre válaszoljanak, és inkább feltennének kérdéseket az olyan témakörökkel kapcsolatban, amelyek nem teljesen világosak számukra, illetve amikor nem értenek egyet a bemutatott értelmezéssel. Tehát, ha az említett levelező tanfolyamban részt kívánunk venni, kérdéseinket, illetve egyet nem értésünket az alább megadott címre küldhetjük, a személyes kérdésekre válaszokat küldünk.

Meggyőződésünk, hogy a Biblia alapvető üzenete kristály tiszta. Azonban mindig fogunk olyan versekkel vagy témákkal találkozni, amelyek felszínesen eltérhetnek a Szentírás általános mondanivalójától. Ezek közül néhányat egyöntetűleg az evangélium más igeszemléleteivel is, amelyek csupán néhány olvasót foglalkoztathatnak, a Hozzáfűzésekben tárgyalunk. Lehetséges megérteni a Biblia alapvető üzenetét ezek elolvasása nélkül is, de mégis úgy számítjuk, hogy a legtöbb érdeklődő mégis el fogja olvasni ezek legtöbbjét. A bibliai szemelvényeket a Magyar Bibliatanács Ó-és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága által fordított Bibliából idézzük. (A Református Egyház, Kálvin János Kiadója Budapest 1997)

Köszönetet mondunk e könyv megszületéséért Clive Rivers-nek a mesteri fényképek sorozatáért, amellyel hozzájárult munkánkhoz, és mindazoknak, akik javaslatokat tettek könyvünk tervezetéhez. Különösen hálásak vagyunk emberek százainak, akik Afrikában, Nyugat-Indiában, a Fülöp-szigeteken és Kelet-Európában élnek, akik kérdéseik és az igazságra való szomjazásuk által ösztönöznek e könyv újból és újbóli átgondolására. Ezek szépsége és szilárdsága csak azáltal fokozódhat, ha több különböző szempontból vannak áttekintve. Zsúfolt taxikban, nyitott teherautókban, higgadt konferencia termektől egészen a nyomasztó hőségű szálloda erkélyekig és csillagfényes, bokros településekig, ezeket a témákat vitatják, bizonyítékokkal támasztják alá, és lelkesedésüknek adnak hangot a Biblia tanulmányozói bármely háttérből is jönnek. A Krisztadelfian testvérek, akikkel megvan a kiváltságom együttműködni, egy szüntelen erőforrást és segítséget jelentenek számomra. E könyv hozzáfűzéseinek számos témája volt megvitatva köztünk szálloda szobákban gyakran a bibliai levelező tanfolyam résztvevőivel történt kimerítő összejövetelek után. A közösség és barátság, amely a Biblia alapvető tanainak közös megértésének és elfogadásának kötelékéből származik, bizonyosan nincs felülmúlva az emberi tapasztalatokban. Tehát ezúttal minden munkatársamnak az evangélium szolgálatában kifejezem hálámat, remélvén, hogy ezt a könyvet segítségnek fogják találni, az evangéliumhirdetés minden nemzetre kiterjedő hatalmas munkájában.

Az evangélium valódi igazságának megértése, úgy amint az a Biblia lapjain van elénk tárva, életünk minden területére kihatással lesz, elvezetvén a férfiakat és nőket a világtól az Istennek kijáró tisztelet megadásáig, úgy, amint azt Maga Isten kívánja meg, mind jelenlegi életünkben, mind az örökkévalóságot illetően. Mindenki, aki megismeri az igazságot nagy kincset talál, és osztozhat Jeremiás érzésében: "Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt ..." (Jer.15:16). Hogy eddig eljuthassunk, kérjük Isten segítségét, hogy megérthessük igéit, minden alkalommal, mielőtt nekikezdenénk e tanulmányok olvasásához. "Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között" (ApCsel.20:32).

A tanulmányokban idézett bibliai könyvek rövidítései

Mózes első könyve

1Móz

A prédikátor könyve

Préd

Mózes második könyve

2Móz

Énekek éneke

Énekek

Mózes harmadik könyve

3Móz

Ézsaiás próféta könyve

Ézs

Mózes negyedik könyve

4Móz

Jeremiás próféta könyve

Jer

Mózes ötödik könyve

5Móz

Jeremiás siralmai

JSir

Józsué könyve

Józs

Ezékiel próféta könyve

Ez

A bírák könyve

Bír

Dániel próféta könyve

Dán

Ruth könyve

Ruth

Hóseás próféta könyve

Hós

Sámuel első könyve

1Sám

Jóel próféta könyve

Jóel

Sámuel második könyve

2Sám

Ámósz próféta könyve

Ám

A királyok első könyve

1Kir

Abdiás próféta könyve

Abd

A királyok második könyve

2Kir

Jónás próféta könyve

Jón

A krónikák első könyve

1Krón

Mikeás próféta könyve

Mik

A krónikák második könyve

2Krón

Náhum próféta könyve

Náh

Ezsdrás könyve

Ezsd

Habakuk próféta könyve

Hab

Nehémiás könyve

Neh

Zofóniás próféta könyve

Zof

Eszter könyve

Eszt

Haggeus próféta könyve

Hag

Jób könyve

Jób

Zakariás próféta könyve

Zak

A zsoltárok könyve

Zsolt

Malakiás próféta könyve

Mal

A példabeszédek könyve

Péld

   

 

Máté evangéliuma

Mt

Pál első levele Timóteushoz

1Tim

Márk evangéliuma

Mk

Pál második levele Timóteushoz

2Tim

Lukács evangéliuma

Lk

Pál levele Titushoz

Tit

János evangéliuma

Jn

Pál levele Filemonhoz

Filem

Az apostolok cselekedetei

ApCsel

A zsidókhoz írt levél

Zsid

Pál levele a rómaiakhoz

Róm

Jakab levele

Jak

Pál első levele a korinthusiakhoz

1Kor

Péter első levele

1Pt

Pál második levele a korinthusiakhoz

2Kor

Péter második levele

2Pt

Pál levele a galatákhoz

Gal

János első levele

1Jn

Pál levele az efézusiakhoz

Ef

János második levele

2Jn

Pál levele a filippiekhez

Fil

János harmadik levele

3Jn

Pál levele a kolosséiakhoz

Kol

Júdás levele

Júd

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

1Thessz

A jelenések könyve

Jel

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

2Thessz

   

A fejezetek végén található kérdéseknek két tipusa létezik: több választási lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ, vagy olyan kérdéseket teszünk fel, amelyekre néhány mondatban kell választ adnunk. Írja le válaszait egy papírra, és ne felejtse el olvashatóan kitölteni nevét és címét.

Kérdéseit a következő postafiók címre küldheti el:

E-mail: info@carelinks.net

vagy

The Christadelphians,
PO Box 3034,
South Croydon CR2 0ZA UK
www.carelinks.net

  Back
Home
Next