BIBLIA Alapvető
Tanulmány 1: Isten
Isten létezése | Isten személye | Isten neve és jelleme | Az Angyalok | Hozzáfűzés ("Az Isten Lélek" (János 4:24), Isten nevének használata, Isten megnyilatkozása) | Kérdései

1.4 Az Angyalok

Mindazok alapján amit ebben a tanulmányban eddig mérlegeltünk az angyalokról a következőek már egyértelműen elmondhatók:

- testi, személyes lények

- Isten nevét hordozzák

- csatornák melyeken keresztül Isten Lelke működhet

- végrehajtják Isten akaratát

- egységben vannak Isten jellemével és céljával

- és így kinyilatkoztatják Őt

Láttuk az 1.3-as tanulmányban, hogy az ‘Elóhím’ az egyik legáltalánosabban ‘Istennek’ fordított héber szó melynek a valódi jelentése ‘Mindenható’ A név azonos viselőjével, a névben jelen van a személy. Az angyalban jelen van Isten neve, vagyis Őmaga. Tehát az angyalok ténylegesen ‘Istennek’ is nevezhetőek az Istennel való közeli kapcsolatuk következtében.

A Mózes elsőkönyvében feljegyzett teremtéstörténetben olvassuk, hogy Isten bizonyos parancsolatokat mondott ki a teremtésre vonatkozólag és amit mondott minden " úgy történt ". Az angyalok voltak azok akik végrehajtották e parancsokat:

"Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!" (Zsolt.103:20).

Tehát indokolt feltételezni, hogy amikor olvassuk, hogy ‘Isten’ teremtette a világot ez a munka ténylegesen az angyalok által volt elvégezve, mint ahogy Jób38:4-7 utal is erre. Most pedig lássuk a teremtés eseményeinek az összegzését Mózes elsőkönyve alapján:

1. nap "Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. (v.3.)

2. nap "Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt." (v.6,7)

3. nap "Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levővizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt." (v.9)

4. nap "Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton" (v.14,15)

5. nap "Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy viziállatokat, a vizekben nyüzsgőkülönféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat." (v.20,21)

6. nap "Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat. És úgy történt." (v.24).

Az ember szintén a hatodik napon volt teremtve. "Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képmásunkra, hozzánk hasonlóvá" (1Móz.1:26). Erre a versre az 1.2-es tanulmányban már adtunk magyarázatot. Most arra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy az ‘Isten’ név itt nem csupán Istenre utal személy szerint - "Alkossunk embert" tehát az ‘Isten’ név itt több mint egy személyre vonatkozik. A héber ‘Elóhím’ név amely itt Istennek van fordítva eredeti jelentésében ‘Mennyei hatalmasságok’, az angyalokra való vonatkozással. A tényből, hogy az angyalok minket a saját hasonlatosságukra teremtettek, következik, hogy ők ugyanolyan fizikai külsővel rendelkeznek mint mi. Tehát ők teljesen valós, érzékelhető, materiális lények és Isten természetében részesednek.

‘Természet’ itt arra vonatkozik amilyen valaki alapvetően a fizikai struktúrájánál fogva. A Biblia kétfajta természetről beszél; magának a szónak az értelme alapján sem lehetséges, hogy valaki egyidejűleg mindkét fajta természettel bírjon.

Isten természete (‘isteni természet’)

Nem tud vétkezni, tökéletes (Róm 9:14; 6:23 vö. Zsolt.90:2; Mt.5:48; Jak.1:13)

Nem tud meghalni azaz halhatatlan (1Tim.6:16)

Teljes erővel és energiával (Ézs.40:28).

Ilyen Isten és az angyalok természete és ilyen természet adatott Jézusnak a feltámadása után (ApCsel 13:34; Jel.1:18; Zsid.1:3). Ilyen természet van nekünk is ígérve (Lk.20:35,36; 2Pt.1:4; Ézs.40:28, 31)

Emberi természet

Bűnnel kísérthető(Jak.1:13-15)

romlott lelki természeténél fogva (Jer.17:9; Mk.7:21-23)

Halálra van ítélve azaz halandó (Róm 5:12,17; 1Kor.15:22)

Csak nagyon korlátozott erővel rendelkezik úgy fizikailag (Ézs.40:30), mint szellemileg is (Jer.10:23).

Ez az a természet amellyel jelenleg mind jó mind rossz ember rendelkezik. Ennek a természetnek a vége maga a halál (Róm.6:23). Jézus az Ő halandó élete folyamán szintén ezzel a természettel bírt (Zsid.2:14-18; Róm.8:3; Jn.2:25; Mk.10:18).

Angyalok megjelenései

Az angyalok Isten természetéből valók, bűntelenek és így nem képesek meghalni sem - mivel a halál a bűn zsoldja (Róm.6:23). A szó szoros értelmében fizikai alakban léteznek. Ez az oka annak, hogy amikor megjelentek a földön pontosan úgy néztek ki mint mi emberek:

- Angyalok jöttek Ábrahámhoz, hogy Isten igéit elmondják neki: a Bibliában azt olvassuk róluk, hogy ‘három férfi’ állt Ábrahám előtt, és akiket Ábrahám kezdettől fogva úgy kezelt mint emberi lényeket: "Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá" (1Móz.18:4).

- Ezek közül az angyalok közül ketten elmentek Lóthoz Sodoma városába. Ismételten embereknek vélte őket mind Lót mind a város lakói. "A két angyal estére Sodomába érkezett", akiket Lót meghívott, hogy töltsék az éjszakát nála. De a sodomai férfiak Lót házához jöttek és fenyegetően megkérdezték tőle: "Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Majd Lót védeni próbálta őket, "…ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit". Az ihletett írás ismét úgy nevezi őket, hogy "emberek": "De azok a férfiak (angyalok) kinyújtották a kezüket, behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót...Akkor ezt mondták a férfiak Lótnak...Az Úr azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost" (1Móz.19:1,5,8,10,12,13).

- Az Újszövetség magyarázatot fűz az ilyen esetekhez megerősítvén, hogy az angyalok emberi formában léteznek: "A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg" (Zsid.13:2).

- Jákób egész éjjel egy idegennel küzdött (1Móz.32:24) akiről később megtudjuk, hogy angyal volt (Hós.12:4).

- Két férfi jelent meg fénylő fehér ruhában Krisztus feltámadásánál (Lk.24:4) és mennybemenetelénél (ApCsel.1:10). Ők nyilvánvaló, hogy angyalok voltak.

- Fontoljuk meg a jelentőségét a Jel.21.17-nek: "…ember mértékével ami az angyalé is".

AZ ANGYALOK NEM VÉTKEZNEK

Az angyalok Isten természetéből valók így nem halhatnak meg sem. Tudjuk, hogy a bűn halált hoz tehát mindebből az következik, hogy ők nem tudnak vétkezni. Az angyalnak fordított görög és héber szavak pontos jelentése ‘küldött’; az angyalok Isten küldöttei ill. szolgái, engedelmeskednek neki, tehát lehetetlen azt gondolni róluk, hogy hajlamosak a bűnre. Az angyalnak fordított ‘aggelos’ görög szót használja az eredeti görög Újszövetség akkor is amikor emberről beszél, ilyenkor azonban ‘küldöttnek’ van fordítva például keresztelő János esetében (Mt.11:10) és az ő követei esetében (Lk.7:24); Jézus követei esetében (Lk.9:52) vagy azok esetében akik Jerikót kikémlelték (Jak.2:25). Természetesen, az emberi ‘követeknek’ van lehetőségük bűnt elkövetni.

A következő szemelvény bizonyítja, hogy az angyalok (nemcsak némelyikre vonatkozólag) természetükből fakadóan engedelmesek Istennek és így nem tudnak vétkezni:

"Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik (tehát nem lehet ellenszegülés Isten ellen a mennyekben). Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!" (Zsolt.103:19-21).

"Dicsérjétek Őt, ti angyalai mind, dicsérje Őt minden serege!" (Zsolt.148:2)

"Az angyalok... Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?" (Zsid.1:13,14).

A "mind" szó ismétlése mutatja, hogy az angyalok nincsenek két - jók és gonoszok - csoportra osztva. Hűségünk jutalma, hogy az angyalokéhoz hasonló természetünk lesz, fontos tehát, hogy világos képünk legyen róla: "…akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd...meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók" (Lk.20:35,36). Ez alapvető, hogy megértsük. Az angyalok nem tudnak meghalni: "Mert nyilván nem angyalokat karol fel (nem őket szabadítja meg a haláltól)"(Zsid.2:16 ) - Amennyiben az angyalok képesek vétkezni akkor azok akik Krisztus visszatérésekor méltóknak találtatnak a megjutalmazásra még mindig képesek lesznek bűnök elkövetésére. De mivel a bűn zsoldja a halál (Róm.6:23) nekik így nem lehet örök életük; ha megvan a lehetőségünk a bűnök elkövetésére abban az esetben megvan a képességünk a halálra is. Ha azt mondjuk, hogy az angyalok tudnak vétkezni akkor ezzel Isten örök életről szóló ígéretét értelmetlenné tesszük hiszen a mi jutalmunk az, hogy az angyalokéhoz hasonló természettel fogunk rendelkezni. A Lk.20:35,36 utalása az angyalokra rámutat, hogy az angyalok nem oszlanak két táborra, jókra ill. gonoszokra; az angyaloknak csak egyetlen kategóriája létezik.

Ha az angyalok tudnak vétkezni akkor Isten tehetetlen marad abból a szempontból, hogy igazságokat tudjon cselekedni a mi életünkben és a világ dolgaiban hiszen ő kijelentette, hogy az ő angyalain keresztül működik (Zsolt.103:19-21). Ők képviselik Isten lelkét, abban az értelemben, hogy ő minden akaratát az ő lelke/hatalma által visz véghez, az angyalok közreműködésével (Zsolt.104:4). Az, hogy az angyalok ne engedelmeskednének neki így egy lehetetlenség. A keresztényeknek naponta kell imádkozniuk, hogy Isten Országa eljöjjön a Földre, hogy az ő akarata legyen meg itt a földön is ugyanúgy ahogyan az a mennyben megvan (Mt.6:10). Ha Isten angyalainak versengeniük kellene a gonosz angyalokkal a mennyben, akkor az ő akarata nem valósulhatna meg ott teljesességgel és ugyanez a helyzet állna elő Isten eljövendő Országában is. Eltölteni egy örökkévalóságot egy olyan világban amely egy állandó csatatér lenne a bűn és az engedelmesség között nehezen ösztönözhetne minket, de ez természetesen nem így van.

ANGYALOK ÉS HÍVŐK

Jó okunk van arra, hogy higgyünk benne, hogy minden igazi hívőnek van angyala - talán egy speciális angyala - aki segíti őket az életükben:

- "Az Úr Angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket" (Zsolt.34:8).

- ".. e kicsinyek közül, akik hisznek bennem (azaz hitben gyengék-Zak.13:7 vö. Mt.26:31) angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát" (Mt.18:6,10).

- Az első keresztények hitték, hogy Péternek ôrangyala volt (ApCsel 2:14,15).

Izráel átkelt a Vörös-tengeren és egy angyal által voltak vezetve a pusztában az Ígéret földje felé. A Vörös-tengeren való átkelés a mi víz alámerülésünket ábrázolja (1Kor.10:1) és így nem ok nélkül feltételezzük, hogy ezután az esemény után mi szintén egy angyal által vagyunk vezetve és segítve amint életünk pusztaságán át utazunk az Ígéret földje, Isten Országa felé.

Ha az angyalok lehetnek gonoszok olyan értelemben, hogy képesek a bűnre akkor az olyan ígéretek miszerint az angyalok ellenőrzik és befolyással vannak a mi életünkre átokká válnának áldás helyett.

Láttuk, hogy az angyalok olyan lények akik...

- rendelkeznek Isten változhatatlan természetével és fizikai külsejével

- akik nem tudnak vétkezni

- akik mindig Isten parancsait hajtják végre

- és akiken keresztül Isten szelleme/hatalma beszélhet és működhet (Zsolt.104:4).

DE...?

Számos ‘keresztény’ felekezet hiszi, hogy az angyalok képesek vétkezni és léteznek gonosz angyalok akik felelősek a földön levő bűnökért és problémákért. Ezt a téves elképzelést a 6. tanulmányban részletesebben meg fogjuk vitatni. Most a következőket tartjuk fontosnak hangsúlyozni:

Elképzelhető, hogy létezett egy teremtés a miénket megelőzően, azonkivül ami fel van jegyezve Mózes 1. könyvében. Az is elképzelhető, hogy az angyalok a tudatára ébredtek annak, hogy mi a "jó és mi a rossz" (1Móz.3:5) azáltal, hogy hozzánk hasonló helyzetben voltak. Továbbá, hogy néhányan azok közül akik abban a korban éltek valóban vétkeztek hozzánk hasonlóan; azonban mindez csak spekuláció melynek az emberek szeretik átengedni magukat. A Biblia kifejti mindazt amit szükséges tudnunk jelenlegi helyzetünkben ezek közé tartozik az is, hogy nincsenek bűnös angyalok; minden angyal tökéletesen engedelmeskedik Istennek.

- A mennyben nem létezhetnek bűnös lények hiszen Habakuk 1:13 azt mondja Istenről "Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat". Hasonlóképpen Zsolt.5:4,5 kijelenti "…nem talál otthonra Nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők", mindez nem történhet meg Isten mennyei lakóhelyén. A feltételezés, hogy a mennyben a bűnös angyalok lázadásban vannak Istennel szemben teljesen ellentmond annak a benyomásnak melyet ezek a versek nyújtanak.

- Az angyalnak fordított görög szó eredeti jelentése ‘küldött’ és vonatkozhat emberi lényekre is, amint ezt már láttuk. Az ilyen emberi ‘küldöttek’ természetesen képesek bűnt elkövetni.

- Hogy léteznek gonosz, bűnös lények odafent akik hibáztathatóak az élet minden negatívuma miatt az az egyik legáltalánosabban elterjedt pogány hiedelem. Ahogyan a pogány szokás a karácsonnyal kapcsolatban belépett a ‘keresztény’ vallásba ugyanúgy szivárogtak be ezek a pogány eszmék is.

- A bibliai kijelentéseknek csupán egy maroknyi része van amely félreérthetően alátámasztani látszik azt a hiedelmet, hogy léteznek bűnös angyalok. Ezeket mérlegeljük a " In Search of Satan" (Sátán nyomában) című könyvünkben, mely kapható a kiadónál. E néhány vers nem mondhat ellene az eddig ismertetett bibliai kijelentések gazdagságának.


  Back
Home
Next