İNCİL’İN Temelleri
Konu 2 : TANRI’NIN RUHU
Tanım | Esinleme | Kutsal Ruh’un Armağanları | Armağanların Geri Alınışı | Tek Otorite İncil | Arasöz (Kutsal Ruh Bir Kişi midir?, Kişileştirmenin Kuralı, Kalvinizim, "Sizler Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız.", "Bu belirtiler inançlıları izleyecek") | Sorular

ARASÖZ 5 : Kişileştirmenin Kuralı

Bazılarımıza, şeytan’ın kişileştirilmesinin açıklamasının kabulü zor gelir. Çünkü şeytan pek çok kez İncil’de sanki o bir kişiymiş gibi ifade edilir; ve belki de bu bazı kişilerin aklını karıştırır. Bu durum; hikmet, zenginlik, günah, topluluk gibi cansız ya da yaşamayan şeylerin kişileştirilmesinin İncil’in bilinen bir özelliği olduğuna işaret etmek suretiyle kolaylıkla açıklanır. Ancak sadece şeytan olayı etrafında bazı inanılmaz teoriler örülmüştür. Aşağıdaki örnekler bu hususu açıklayacaktır:

HİKMET KİŞİLEŞTİRİLİR

"Hikmet bulan adama ve anlayışa erişen adama ne mutlu. Çünkü gümüş kazanmaktansa onu kazanmak iyidir ve onun kazancı halis altından iyidir. O yakutlardan daha değerlidir: bütün hoşlandığın şeyler onunla karşılaştırılamaz"(Prov.3:13-15).

"Hikmet evini yaptı, yedi direğini yonttu" (Prov. 9:1)

Gerçekte, geri kalan bölümlerde de görülen bu ayetler; hikmet’in bir kadın olarak kişileştirildiğini gösterir. Ama bu nedenle, hiç kimse hikmet’in yeryüzünde dolanan gerçek güzel bir kadın olduğu fikrine sahip değildir. Tüm algılanan; onun, tüm kişilerin sahip olmak üzere çaba göstermesi gereken çok arzulanan bir özellik olduğudur.

ZENGİNLİK KİŞİLEŞTİRİLİR

"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez: ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz de hem Tanrı’ya, ve hem de paraya kulluk edemezsiniz (Mt. 6:24).

Burada zenginlik bir efendi’ ye benzetilmektedir. Çoğu kişi zenginliği elde etmek üzere çok çabalar ve bu yolla zenginlik onların efendisi olur. İsa burada, bizim bunu yapamayacağımızı ve ayni zamanda Tanrıya makbul ölçüde kulluk etmemizi bize söylemektedir. Öğreti basit ve etkindir; ama hiç kimse zenginliğin, ismi Mammon olan bir adam olduğunu düşünmez.

GÜNAH KİŞİLEŞTİRİLMİŞTİR

"…Her kim ki günah işlerse, günahın kölesidir (Jn. 8:34). "Günah ölüm yoluyla egemenlik sürer (Rom. 5:21). " Kendinizi sadık köleler gibi teslim ederseniz, itaat ettiğiniz kimsenin; ya ölüme götüren günahın, ya da doğruluğa götüren itaatin, köleleri olduğunuzu bilmez misiniz?" (Rom. 6:16).

Zenginlik olayında olduğu gibi, burada da günah, bir efendi’ye benzetilmekte ve günah işleyen kişilerin günah’ın köleleri olduğu belirtilmektedir. Bu ifadelerin akla uygun hiç bir yorumu, Pavlus’un günahı bir kişi olarak öğretiyor olduğu varsayımını haklı göstermez.

RUH KİŞİLEŞTİRİLMİŞTİR

"O, gerçeğin ruhu, geldiğinde, sizi her gerçeğe yöneltecek: çünkü o kendinden konuşmayacak…" (Jn. 16:13).

İsa burada müritlerine, onların Kutsal Ruh’un gücünü elde edeceklerini ve bunun, Acts 2:3-4’ de "Ateşten yapılmış gibi parçalı dillerin, her birinin üzerine indiği görüldü. Ve onların hepsi Kutsal Ruh’la dolduruldu" şeklinde kaydedildiği gibi, Pentikost (hasat yortusu) günü, onların Tanrı’dan yetki aldıklarını kanıtlamak üzere harika şeyler yapmak için onlara büyük güç veren Kutsal Ruh’la onların doldurulacağını söylemektedir. Buradaki Kutsal Ruh, bir kişi değildi, o bir güç’tü. Ancak, İsa onun hakkında konuşurken "O" şahıs zamirini kullanmıştır.

ÖLÜM KİŞİLEŞTİRİLMİŞTİR

"Soluk renkli bir at gördüm: ona binmiş olanın adı Ölüm’dü (Rev. 6:8).

İSRAİL ULUSU KİŞİLEŞTİRİLMİŞTİR

"Yine seni kuracağım ve sen gelişeceksin, Ey İsrail’in ere varmamış kızı, sen yine teflerinle süsleneceksin (Jer. 31:4). "Şu şekilde dövünmekte olan Efraim’i gerçekten işittim: ‘Sen beni terbiye ettin ve ben boyunduruğa alışmamış bir öküz gibi terbiye oldum. Beni döndür ve ben döndürüleceğim; çünkü sen benim Efendim, Tanrımsın (Jer. 31:18).

Bu ifadelerin genel anlamı, peygamberin gerçek bir ere varmamış kıza ya da Efraim’e bir kişi olarak işaret etmediğini; ancak bu örnekte İsrail ulusunun, bazen Büyük Britanya’nın ‘Britannia’ ya da ‘John Bull’ olarak kişileştirilmesi gibi, kişileştirildiğini net olarak açıklamaktadır. Bu kadın ve adam gibi kişiler yoktur; ama kitaplarda bunlara işaret edildiğinde ya da görüntüsü betimlendiğinde, herkes bunun Büyük Britanya anlamına geldiğini bilir.

MESİH’TE İNANÇLILAR KİŞİLEŞTİRİLMİŞLERDİR

"Sonunda hepimiz imanda birliğe; Tanrı’nın oğlunun bilgeliğine, onun mükemmel kişiliğine ve Mesih’in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz" (Eph. 4:13). "Tek bir beden vardır" (Eph. 4:4). "Sizler Mesih’in bedenisiniz ve ayrı ayrı da bu bedenin uzuvlarısınız" (1 Cor. 12:27). "…Mesih topluluğun başı’dır ve O, bedenin kurtarıcısıdır (Eph. 5:23). " O (İsa) bedenin, topluluğun başıdır…Sizin için çektiğim acılara simdi seviniyorum; Onun inançlılar topluluğu olan bedeni uğruna çektiği sıkıntılardan geri kalanını kendi vücudumda tamamlıyorum (Col. 1:18, 24).

"Sizi tek bir ere nişanladım; ve sizi iffetli bir ere varmamış kız gibi Mesih’e sunmalıyım (2 Cor. 11:2). "…Kuzunun düğünü oluyor; ve onun karısı kendini hazırladı" (Rev. 19:7).

Bütün bu ayetler, bazen "topluluk" olarak adlandırılan, Mesih’teki gerçek inançlılar halk topluluğuna işaret etmektedir. Her şeye rağmen bunun, isa’daki gerçek inançlıların kesintiye uğramasından beri süregelen, herhangi bir mevcut ortodoks topluluğuyla karıştırılmaması gerekir.

Gerçek inançlılar’dan, yani, İncil’de öğretilen gerçek doktrinlere inanan ve tutunanlar’dan, bir "iffetli, ere varmamış kız" olarak söz edilmektedir; ki bu onların sürdürmeleri gereken yaşamlarının temizliğini ve bir "beden" olarak, tam doğal bir bedenin birçok fonksiyonlara sahip olması şeklinde, gerçek topluluğun birçok sorumluluklarına ve başarması gereken birçok fonksiyonlarına uygun biçimde olmayı göstermektedir. Topluluk bir "beden" olarak ifade edildiğinde, erkekler ve kadınlar artık geçmiş günlerde kalan sahte topluluklardan kaynaklanan yanlış fikirlere sahip olmadıkça, hiç kimse ne bireysel bir vücut yanılgısına düşer ve ne de bunu, sözcüklerin tam tercümesinin sahip olduğu, garip bir canavar ya da cennetten kovulan melek karşılığında kötü ruh ya da şeytan şeklinde yanlış anlar.

Robert Roberts’ın "Christendom Astray"ından (Sapık Hıristiyan Alemi) adapte edilmiştir.


   Back
Home
Back