BIBLIJOS Pagrindai
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai

Papildymas 26: Melchizedekas

Daugelis žmonių, nagrinėjančių Bibliją, taria nuoširdų "Amen" po šių apaštalo Petro žodžių: "Ir mūsų mylimas brolis Paulius... taip kalba... visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos neišmokyti ir svyruojatys iškraipo,... savo pačių pražūčiai" (2 Pt 3:15,16). Tas tikrai tinka laiške Žydams randamiems Pauliaus aiškinimams apie Melchizedeką; jis pats pripažino, jog kalba apie tair kas sunkia suvokiama ir gali būti suprantama tik dvasinį brandumą pasiekusiems tikintiesies (Žyd 5:10,11,14). Todėl nepridera remtis šiomis eilutėmis kalbant apie Biblijos mokymo pagrindus; taip pat tie, kas dar tik mokosi pagrindinių tikėjimo tiesų, pateikiamų Šventajame Rašte, neturėtų per daug sukti galvos dėl šių eilučių prasmės.

"Tasai Melchizedekas, Salemo (Jeruzalės) karalius, auksčiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo, sumušęs karalius, ir palaimino jį". Dar sakoma, kad Melchizedekas buvo"be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo Sūnų. Jis lieka kunigas visam laikui" (Žyd 7:1,3). Remdamiesi šiomis eilutėmis kai kurie žmonės teigia, kad Jėzus tikrai egzistavo iki savo gimimo, taigi ir neturėjo žmogiškų tėvų.

Jėzus turėjo Tėvą (Dievą) bei motiną (Mariją) ir kilmės sąrašą (Žr. Mt 1, Lk 3 ir plg. Jn 7:27). Taigi jis asmeniškai negali būti "Melchizedeku". Be to, Melchizedekas buvo tik "panašus į Dievo Sūnų" (Žyd 7:3); jis nebuvo pačiu Jėzumi, bet turėjo į jį tam tikrą panašumą, kurį laiško autorius panaudoja mokymo tikslais. "Iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką" (Žyd 7:15), Jėzus, kuris paskiriamus kunigu "Melchizedeko būdu" (Žyd 5:5,6).

Laiške Žydams pateikiami aiškinimai apie Melchizedeką niekaip negali būti suvokiami tiesiogine prasme. Jei Melchizedekas tikrai neturėjo nei tėvo, nei motinos, tada jis galėjo būti tik pačiu Dievo asmeniu, nes Jis yra vienintelis asmuo be pradžios (1 Tim 6:16; Ps 90:2). Bet tam prieštarauja Žyd 7:4 eilutė: "Koks didis tas (žmogus)", o taip pat ta aplinkybė, kad jį žmonės matė (o Dievo negalima matyti). Be to jis pats atnašavo aukas Dievui. Taigi jis buvo žmogus ir privalėjo turėti tėvus tiesiogine šio žodžio prasme. O tas dalykas, kad jis buvo "be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo", tiesiog reiškia, jog jo genealogija ir tėvai niekur nebuvo užfiksuoti. Apie karalienės Esteros tėvus taip pat nebuvo jokių užrašų, ir jos kilmė aprašoma panašiai. Mordekajus užaugino Esterą, "savo dėdės dukterį... Ji neturėjo tėvų... Jos tėvams mirus, Mordekajus įdukrino ją" (Est 2:7).

Pradžios knygoje paprastai pateikiami labai smulkūs visų aprašomų asmenybių kilmės sąrašai. Bet Melchizedekas pasirodo akiratyje be jokio paaiškinimo, nepateikiant žinių apie jo tėvus, ir taip pat netikėtai pranyksta. Bet nėra abejonių, kad jis buvo vertas labai didelės pagarbos; netgi toks didis žmogus kaip Abraomas mokėjo jam dešimtinę ir gavo iš jo palaiminimą, o tas aiškiai parodo, jog Melchizedekas yra viršesnis už Abraomą (Žyd 2:2,7).

Aiškindamas Raštus Paulius užsiima ne vien tik proto mankšta. Pirmame amžiuje egzistavo labai rimta problema, kurią buvo galima išspręsti pasinaudojant Melchizedeko atvejo aprašymu. Žydai aiškino taip: "Jūs, krikščionys, sakote mums, kad tas Jėzus dabar gali būti mūsų vyriausiuoju Kunigu ir perduoti mūsų maldas bei darbus Dievui. Bet kunigas privalo turėti žinomą kilmės sąrašą, patvirtinantį, kad jis yra iš Levio giminės. Ir be to, jūs patys pripažistate, kad Jėzus buvo iš Judo giminės (Žyd 7:14). Deja, mums aukščiausiasis vadovas ir pavyzdis yra Abraomas (Jn 8:33,39), ir mes negalime pagerbti šio Jėzaus".

Į tai Paulius atsako: "Bet prisiminkite Melchizedeką. Pradžios knyga parodo mums, kad šitoks didis kunigas neturėjo jokio kilmės sąrašo; Mesijas taip pat turi būti ir karalius, ir kunigas, kuriam kunigystė atiteks Melchizedeko būdu (Žyd 5:6 plg. Ps 110:4). Abraomas buvo žemesnis už Melchizedeką, taigi jus turėtumėte nukreipti savo dėmesį nuo Abraomo į Jėzų nelaikydami klausimo apie kilmės sąrašus tokiu svarbiu (žr. 1 Tim 1:4). Jei jūs mąstytumėte apie tai, kad Melchizedekas yra Jėzaus provaizdis (t.y. įvairūs dalykai jo gyvenime tarsi pranašavo apie Jėzų), tada geriau suprastumėte Kristaus darbus".

Ir mes taip pat galime iš to pasimokyti.


  Back
Home
Next