BIBLIJOS Pagrindai
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai

Papildymas 24: Ar Jėzus sutvėrė žemę?

"Visos kūrinijos pirmgimis, nes Juo (Jėzumi) sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,- visa sutverta per Jį ir Jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi. Ir Jis yra kūno - bažnyčios galva. Jis - pradžia, pirmgimis iš mirusiųjų..." (Kol 1:15-18). Tai viena iš tų Biblijos ištraukų, kurios gali sudaryti įspūdį, kad žemę iš tikrųjų sutvėrė Jėzus.

1. Jei tas būtų tiesa, tada iškiltų daug prieštaravimų su kitomis vietomis Biblijoje, kuriose teigiama, kad Jėzus neegzistavo iki savo gimimo. Pradžios knyga aiškiai moko, kad sutvėrėju buvo Dievas. Taigi sutvėrėju turėtų būti arba Jėzus, arba Dievas; jei tarsime, kad sutvėrėju buvo Jėzus, nors Pradžios knygoje sakoma kad juo buvo Dievas, tada mes Jėzų tiesiogiai sulyginsime su Dievu. Tokiu atveju bus neįmanoma paaiškinti daugelį eilučių, kurios parodo skirtumus tarp Dievo ir Jėzaus (pvz. žr. 8.2 poskyrį šioje knygoje).

2. Jėzus buvo pirmgimis, iš ko galime numanyti, jog jis turėjo pradžią. Nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad Jėzus buvo Dievo pirmgimiu iki materialios žemė sutvėrimo. Tokios eilutės, kaip 2 Sam 7:14 ir Ps 89:27, pranašavo, kad Dievo pirmgimiu taps tikras Dovydo palikuonis. Aišku, kad jis neegzistavo tuo metu, kai buvo rašomo šios ištraukos, taigi jis taip pat neegzistavo ir Pradžios knygoje aprašyto sutvėrimo metu. Jėzus tapo "galingu Dievo Sūnumi... per prisikėlimą iš numirusių" (Rom 1:4). Dievas prikėlė "Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje: Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau!" (Apd 13:32,33). Šitaip Jėzus tapo Dievo pirmgimiu savo prisikėlimo metu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad stovėjimas tėvo dešinėje siejamas su sūnaus pirmgimyste (Pr 48:13-16); ir Kristus buvo Dievo dešinės išaukštintas po savo prisikėlimo (Apd 2:32; Žyd 1:3).

3. Būtent šia prasme Jėzus apibūdinamas kaip "pirmgimis iš mirusiųjų" (Kol 1:18). Ši frazė savo reikšme tolygi žodžiams "visos kūrinijos primgimis" (Kol 1:15). Todė apie save Jėzus kalba tokiais žodžiais kaip "mirusiųjų Pirmgimis... Dievo kūrinijos pradžia" (Apr 1:5; 3:14). Jėzus buvo pirmasis naujoje kūrinijoje, susidėsiančioje iš nemirtingų žmonių, kurių prisikėlimas ir pilnas gimimas bei tapimas Dievo sūnumis pasidarė įmanomas Jėzaus mirties ir prisikėlimo dėka (Ef 2:10; 4:23,24; 2 Kor 5:17). "Kristuje visi (tikri tikintieji) bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę: Kristus - pirmasis, vėliau - priklausantys Kristui Jo atėjimo metu" (1Kor 15:22,23). Tai ta pati mintis, kaip ir Kol 1 skyriuje. Jėzus buvo pirmasis asmuo, turėjęs prisikelti iš numirusių ir gauti nemirtingumą, Jis buvo pirmasis naujoje kūrinijoje, ir Jam sugrįžus tas pats įvyks su tikrais tikinčiaisiais.

4. Taigi, kūrinija, apie kurią kalbama Kol 1 skyriuje, yra nauja kūrinija, o ne ta, kuri aprašyta Pradžios knygoje. Jėzaus darbais "sutverta visa... ar sostai, ar viešpatystės" ir t.t. Paulius neteigia, kad Jėzus sutvėrė viską, kaip pavyzdį pateikdamas upes, kalnus, paukščius ir t.t. Naujosios kūrinijos sudedamosios dalys yra tie apdovanojimai, kuriuos mes gausime Dievo Karalystėje. "Sostai... viešpatystės" ir t.t. reiškia, kad iš prikeltų tikinčiųjų padarius "mūsų Dievui karalystę bei kunigus... mes viešpatausime žemėje" (Apr 5:10). Visa tai tapo įmanoma Jėzaus darbų dėka. "Juo sutverta visa, kas yra danguje" (Kol 1:16). Ef 2:6 mes skaitome, jog tikintieji, kurie yra Kristuje, sėdi "danguje" su juo. Taip šiose eilutėse išaiškinama, kad visokeriopas dvasinis išaukštinimas, kurį mes galime pasiekti šiuo metu ir kurį mes dar patirsime ateityje, tapo įmanomas Kristaus dėka. "Visa, kas yra danguje ir žemėje" apima tuos dalykus, kuriuos reikėjo sutaikinti "jo (Kristaus) kryžiaus krauju" (Kol 1:16,20). Iš to matome, kad "visa, kas yra danguje" reiškia būtent tikinčiuosius, dabar sėdinčius "danguje su Kristumi Jėzumi", o ne visus materialius dalykus, kurie supa mus.

5. Žodžiai "Jis yra pirma visų daiktų" apibūdina Kristaus padėtį svarbumo ir reputacijos prieš Dievą atžvilgiu, o ne laiko prasme. Jis buvo "pirma" mūsų, arba svarbesnis už mus, už visą kūriniją, kurios sutaikinti jis pasirodė. Vienas iš keleto panašių pavyzdžių yra Mt 21:31: "Muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų (nedorųjų žydų) eina į Dievo Karalystę." Žydai, su kuriais kabėjo Kristus, iš tikrųjų nepateks į Dievo Karalystę (Lk 13:28; Mt 8:12; 21:43). Taigi čia nekalbama apie teisiųjų įėjimą į Karalystę pirma jų laiko prasme. Jėzus "yra pirma visų daiktų", o ne "buvo pirma visų daiktų", kaip turėtų būti, jei priimsime trejybės šalininkų siūlomą šių eilučių išaiškinimą. Graikiškas žodis, reiškiantis "pirma", 1 Pt 4:8 verčiamas "visų pirma", turint omenyje svarbumą, o ne laiką.


  Back
Home
Next