BIBLIJOS Pagrindai
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai

Papildymas 25: "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu" (Jn 8:58).

Šie žodžia dažnai naudojami netesingai mokant, kad Jėzus egzistavo anksčiau, negu Abraomas. Tačiau dėmesingesnis nagrinėjimas atskleidžia, kad yra visai ne taip:

1. Jėzus nesako: "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš buvau". Jis buvo pažadėtasis Abraomo palikuonis; mes paversime Dievo pažadus Abraomui absurdu, jei tarsime, kad Jėzus fiziškai egzistavo prieš Abraomo laikus.

2. Jn 8:58 eilutė priklauso Kristaus pokalbiui su žydais apie Abraomą. Jiems Abraomas buvo didis žmogus, įžymiausias iš visų, kurie kada nors gyveno. Jėzus sako: "Dabar, šiuo metu, kada stoviu čia, Aš esu svabesnis, negu Abraomas". Graikiškas žodis "pro", verčiamas "pirmiau", parodo, kad Kristus yra svarbesnis už Abraomą, o ne nurodo laiką. Mt 21:31 eilutė yra vienas iš kelių pavyzdžių, kurie parodo žodžio "pirmiau", ar "pirma", vartojimą Biblijoje: "Muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų (nedoroųjų žydų) eina į Dievo Karalystę"- pasakė Jėzus. Žydai, su kuriais kalbėjo Kristus, iš tikrųjų nepateks į Dievo Karalystę (Lk 13:28; Mt 8:12; 21:43). Taigi čia nekalbama apie teisiųjų įėjimą į Karalystę pirma jų laiko prasme. Stovėdami ten, jie pirmiausia turėjo rodyti pagarbą Jėzui, o ne Abraomui. Kristus sako: "Dabar Aš esu svarbesnis už Abraomą". Tačiau Jn 8:58 naudojamą žodį "pirmiau" iš dalies galima suprasti ir laiko prasme, nes net ir prieš Abraomo egzistavimą Kristus jau buvo Dievo plano dalimi nuo pat pasaulio sutvėrimo pradžios. Būtent todėl, kad Kristus buvo šia prasme "pirmiau" negu Abraomas, jis buvo "pirmiau" negu Abraomas ir pagal svarbumą.

3. Įrodymą tam randame Jn 8:56 eilutėje: "Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją dieną; jis ją išvydo ir džiaugėsi". Biblijoje aprašytas tik vienas atvejis, kada Abraomas juokėsi ir džiaugėsi; tai įvyko tada, kuomet jis gavo pažadą, kad turės palikuonį. Jis suprato, kad galiausiai šis paždas išsipildys Jėzuje. Abraomas "matė" Kristų tuose pažaduose, kurie jam buvo duoti apie Jėzų. Štai kaip paslaptingai jis komentavo būsimąją Jėzaus auką: "Kalne Viešpats matys" (Pr 22:14). Būtent ta prasme Abraomas matė Jėzų. Todėl kaip tik kalbėdamas apie pažadus Jėzus galėjo pasakyti: "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš esu". Kaip jau esame išsiaiškinę 3.1 poskyryje, Jėzus suprato, kad Dievo pažadai Abraomui atskleidė su juo susijusį planą, kurį Dievas žinojo nuo pasaulio sutvėrimo pradžios. Tas ketinimas, egzistavęs "pirmiau, negu buvo Abraomas", kuris gavo pažadus apie tai, dabar buvo įgyvendintas pirmojo amžiaus žydų akyse. Tuo metu, kai jie stovėjo aplink Jėzų, "(pažado) žodis tapo kūnu".

4. Dažnai tvirtinama, kad sakydamas "Aš esu" Jėzus prisiima sau Dievo Vardą. Mes išaiškinome Papildyme 3, kad Jėzus, o ir visi paprasti žmonės, gali vadintis Dievo Vardu, bet tai nereiškia, jog jie tampa pačiu Dievo asmeniu. Bet gali būti, kad Jėzus čia paprasčiausiai naudoja veiksmažodžio "būti" esamąjį laiką. Lygia ta pati graikiška gramatinė konstrukcija sutinkama keliomis eilutėmis žemiau, Jn 9:9. Žmonės klausinėjo išgydytojo neregio, ar jis tikrai tas pats žmogus, kuris sėdėdavo elgetaudamas: "Vieni sakė: Tai jis. Kiti: Ne, tik panašus į jį. O jis atsakė: Tai aš". Graikiškame tekste nėra žodžio "tai", jis pridėtas vertėjų. Buvęs neregys sako tą patį, ką ir Jėzus Jn 8:58: "Aš esu". Jei tarsime, kad Kristaus žodžiai "Aš esu" įrodo, kad jis yra pačiu Dievu, tada mes turime padaryti išvadą, kad ir išgydytas neregys taip pat buvo "pačiu Dievu". Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad Dievo Vardas Jahveh iš tikrųjų reiškia "Aš būsiu, kas aš būsiu" (Iš 3:14), o ne tik "Aš esu".


  Back
Home
Next