BIBLIJOS Pagrindai
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai

7.2 Gimimas iš nekaltos mergelės

Kristaus pradėjimo ir gimimo aprašymas nepalieka vietos samprotavimams, kad jis jau prieš tai egzistavo fiziškai. Žmonės, besilaikantys klaidingos doktrinos apie "trejybę", priversti padaryti išvadą, kad iš pradžių danguje buvo trys asmenys, o po to vienas iš jų pranyko ir kažkaip pavirto į gemalą Marijos įsčiose, taigi danguje liko tik du. Kaip jau esame išsiaiškinę, Šventajame Rašte teigiama, kad visi, net ir Dievas, egzistuoja tiktai fiziniame, kūniškame pavidale. Vadinasi, mus belieka padaryti išvada, kad Kristus kažkokiu būdu fiziškai nužengė iš dangaus ir įėjo į Marijos įsčias. Visa ši sudėtinga teologija niekaip nesiderina su Šventojo Rašto mokymu. Viskas, kas pasakyta apie Kristaus pradžią, neduoda iš viso jokios priežasties manyti, kad jis fiziškai paliko dangų ir įėjo į Mariją. Šiai prielaidai patvirtinti nėra įrodymų, ir tai yra didžiulė spraga trejybės šalininkų mokyme.

Angelas Gabrielius atėjo pas Mariją atnešdamas žinią: "Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus... Marija paklausė angelo: Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? (t.y. ji buvo mergelė). Angelas jai atsakė, tardamas: Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi" (Lk 1:31-35).

Dukart pabrėžiama, kad Dievo Sūnumi Jėzus bus po savo gimimo. Aišku, kad Dievo Sūnus neegzistavo prieš gimdamas. Vėlgi, reikia atkreipti dėmesį į būsimojo laiko naudojimą daugelyje vietų, pvz. "Jis bus didis". Jeigu Jėzus fiziškai egzistuotu tuo metu, kai angelas ištarė šiuos žodžius Marijai, Jis jau tada būtų didis.

Jėzaus pradėjimas

Dėl Šventosios Dvasios (Dievo kvėpavimo / jėgos) poveikio Marija galėjo pradėti Jėzų be lytinių santykių su vyru. Taigi Juozapas nebuvo tikruoju Jėzaus tėvu. Būtina suprasti, kad Šventoji Dvasia nėra asmuo (žr. 2 skyrių); Jėzus buvo ne Šventosios Dvasios bet Dievo Sūnus. Buvo pasakyta, jog Dievas paveiks Mariją savo Dvasia, "todėl ir gimęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi" (Lk 1:35). Žodžio "todėl" panaudojimas rodo, kad Šventajai Dvasiai nepaveikus Marijos įsčių, Jėzus, Dievo Sūnus, nebūtų galėjęs gimti.

Jėzus buvo "pradėtas" Marijos įsčiose (Lk 1:31). Tai irgi patvirtina, kad jis negalėjo fiziškai egzistuoti iki to laiko. Jeigu mes "pradedame" apie kažką galvoti, tai mintys susidaro mumyse. Panašiai ir Jėzus buvo pradėtas Marijos įsčiose - jis susidarė ten kaip gemalas ir tuo nesiskyrė nuo bet kurio kito žmogaus. Jn 3:16, pačioje žinomiausioje Biblijos eilutėje, apie Jėzų kalbama kaip apie Dievo "viengimį Sūnų". Milijonai žmonių, kurie skaito šią eilutę, visiškai nesusimąsto apie jos prasmę. Jeigu Jėzus buvo "viengimis", tai jis "gimė", atsirado, prasidėjo iš Marijos įsčių. Jei Jėzų pradėjo Dievas ir taip tapo jo Tėvu, tada iš to yra aišku, kad jo Tėvas vyresnis už jį - Dievas neturi pradžios (Ps 90:2) ir todėl Jėzus negali būti pačiu Dievu (plačiau tas nagrinėjama 8 skyriuje).

Svarbu tai, kad Jėzus buvo viengimis Dievo Sūnus, t.y. Dievas jį "pagimdė", o ne tiesiog sutvėrė, kaip iš pradžių buvo sutvertas Adomas. Tai atskleidžia artimą Dievo ryšį su Jėzumi - "Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį" (2 Kor 5:19). Tas faktas, kad Dievas pagimdė Jėzų, o ne tiesiog sutvėrė iš žemės dulkių, taip pat padeda mums suprasti Jėzaus prigimtinį polinkį sekti savo Tėvo Dievo keliais.

Iz 49:5,6 pateikiama pranašystė, kurioje Kristus pavadinamas pasaulio šviesa. Tas tikrai išsipildė Jėzaus asmeyje (Jn 8:12). Iz 49:5 aprašoma, kaip jis pasivadina Dievo tarnu: "Viešpats, kuris nuo gimimo padarė mane savo tarnu". Taigi Dievas "padarė" Kristų Marijos įsčiose naudodamas savo Šventosios Dvasios jėgą. Akivaizdu, kad Marijos įsčios buvo fizinės Kristaus pradžios vieta.

Kaip jau esame išsiaiškinę 7.1 poskyryje, 22 psalmėje pranašaujama apie Kristaus mintis ant kryžiaus. Jis svarstė taip: "Tu gi mane išėmei iš įsčių, mane saugojai prie motinos... Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas" (Ps 22:10,11). Prieš mirtį Kristus prsiminė savo atsiradimą - jis buvo sukurtas Dievo jėga savo motinos Marijos įsčiose. Evangelijose Marija vadinama Kristaus motina, o jau vien šis faktas paneigia bet kokią mintį apie jo egzistavimą iki gimimo iš Marijos.

Marija buvo paprasta moteris, ir jos tėvai buvo normalūs žmonės. Tą įrodo tas faktas, kad ji turėjo pusseserę, kuri pagimdė Joną Krikštytoją, paprastą žmogų (Lk 1:36). Romos katalikų bažnyčia tvirtina, kad Marijos prigimtis nebuvo įprastinė žmogiška prigimtis, o tai reiškia, kad Kristus negalėjo tuo pat metu būti ir "žmogaus sūnumi", ir "Dievo Sūnumi". Šie titulai dažnai sutinkami Naujajame Testamente. Jis buvo "žmogaus sūnus", kadangi jo motinai tikrai buvo paprastas žmogus. Ir jis buvo "Dievo Sūnus", kadangi Dievas paveikė Mariją Šventąja Dvasia, šitaip tapdamas jo Tėvu. Šis nuostabus sutvarkymas taps niekais, jeigu tarsime, kad Marija nebuvo paprasta moteris.

"Kas gali iš netyro padaryti tyrą? Niekas!... Kas yra žmogus, kad būtų tyras; tas, kuris gimęs iš moters, kad būtų teisus?... Kaip gali būti švarus gimęs iš moters?" (Job 14:4; 15:14; 25:4). Tai atmeta bet kokias mintis apie Marijos ar Jėzaus nekalto prasidėjimo galimumą. Ši dogma teigia, kad Marija ir Jėzus neturėjo gimtosios nuodėmės.

Bet juk Marija buvo "gimusi iš moters", jos tėvai buvo paprasti žmonės, taigi jinai privalėjo turėti mūsų nešvarią žmogišką prigimti, kurią perdavė ir Jėzui, nes jis taip pat "gimė iš moters" (Gal 4:4). Šis žodžiai dar kartą patvirtina, kad Kristus nebūtų galėjęs egzistuoti fiziškai, jeigu Marija nebūtų Jo pagimdžiusi.

Evangelijose dažnai išryškinamas Marijos žmogiškumas. Kristus bent tris kartus turėjo jai papriekaištauti dėl to, kad ji neturi dvasinio suvokimo (Lk 2:49; Jn 2:4); ji nesuprato visko, ką Jis kalbėjo (Lk 2:50). To ir reikėjo tikėtis iš moters, kuri turėjo žmogišką prigimtį. Jos sūnus buvo Dievo Sūnus, todėl turėjo didesnę dvasinę nuovoką, nors jo prigimtis taip pat buvo žmogiška. Juozapas lytiškai santykiavo su Marija po Kristaus gimimo (Mt 1:25), ir nėra jokio pagrindo manyti, kad ir vėliau jie negyveno normalaus santuokinio gyvenimo.

Mt 12:46,47 kalbama apie Kristaus "motiną ir brolius", taigi iš to galime numanyti, jog po Jėzaus Marija turėjo kitų vaikų. Jėzus buvo tik jos pirmgimiu. Katalikų bažnyčios mokymas apie tai, kad Marija liko mergele ir po to buvo paimta į dangų, neturi jokio patvirtinimo Biblijoje. Kaip ir kiekvienas mirtingas žmogus, Marija paseno ir mirė. Be to Jn 3:13 mes skaitome, kad "niekas nėra pakilęs į dangų". Kadangi Kristus turėjo žmogišką prigimtį (žr. Žyd 2:14-18; Rom 8:3), tai jo motina taip pat privalėjo turėti tą pačią prigimtį, nes jo Tėvo prigimtis buvo kitokia.


  Back
Home
Next