שדוקה יבתיכ תודוסי
חפסנ
| שדוקה יבתיכ תמא דומילל וניתשיג :2 | שדוקה יבתיכ לש תוסיסבה תורות םוכיס :1
םיהולאה קדצ :4 | חישמה ובוש תבריק :3

םיהולאה קדצ :4 חפסנ

םיתעל תואב היינשל תחא תורושק תולאש רפסמש הליג שדוקה יבתיכ ידימלת דמלל
:תוללוכ תואמגוד .םיהולאה קדצב תודקמתמ הלא לכ .סרוקה םויס לש ןמזב תובורק

.'הרושבה תא תעדל םיהולא י"ע ארקנ דחא לכ אלש ןגוה אל'
לש םהייחל םיישקו לבס איבהל ןכו ,אוטחל הוחו םדאל םיהולא השרה המל'
'?םיאצאצ לש םידראילימ
דחא לכל תונמדזה תתל םוקמב ,ך"נתב ומע תויהל לארשיב קר םיהולא רחב המל'
'?רחא

.ונמצע תא םיאצמנ ונחנאש םיהולא םע סחי לש המר לכב ,הלאכ תולאש ויהת ונלוכל
תאירקל ונתבוגת תוחדל הביס תויהל הכירצ אל תאז ,לבקל השק הז םא וליפא
ינפל .הלא םירבד לש אלמ עדיל עיגנ אל םעפ ףא ,חישמה ובוש לש הז דצב .םיהולאה
אנ-רזע ,ןימאמ ינא רמאיו יכבב ולוק-תא ... ןתיו" :דחא שיא היה ,הנש םייפלא
קלח לבא ,ןימאמ ונממ קלח ;העוסש תוישיא ונלוכל .(24 .ט סוקרמ) "יתנומא ןורסחל
וא םימיב .קיתשהל ןודאה תרזעל קוקז דואמ 'הנומא ןורסח' םשב ארקנה ינש
.ונימי לכ רוזחת תאז תמיוסמ המרב וא ,הליגר השגרה תאז ,הליבט ינפל תועובש

םיכירצש ידוסיה רבדה .ליעל תולאש גוס לש הרוצ תלבקמ ונלש 'הנומא ןורסח'
,ךכ השענ םא .ןגוה אל תויהל וא קדצ-יאב םיהולא תא םימישאמש אוה ונממ רהזיהל
אלולש םירמוא ונחנא םצעב .ונתפקשה לש םיחנומב ידש לא תא םיטפוש ונחנא
יכה תונולשכה דחא .ירמגל תרחא הז תא םישוע ונייה ,םיהולא ונייה ונחנא
לש קדצה-ראפו ,םדא לש ינוציקה אטח תא ךירעהל אל אוה תושונאה לש םילודג
.םויקה לכב תירסומ ןחוב ןבא ןיא זא ,רבד לש ופוסב קדוצ אל םיהולא םא .םיהולא
םידליש ללגב .םיהולא םע תד לש ןויערל תועמשמ רסח זא .ער וא בוט לש גשומ ןיא זא
לש תונייפוא תואמגודו תלבגומה םתסיפת ךותמ קר םירגובמ םע חכוותהל םילוכי
םדא ןב ךכ ,שיאל בלכ ומכ ,הזל רבעמ לבא .םהיבא םע םישוע םיהולא ידלי ךכ ,תובשחמ
רשא בוט רתוי םיהולא תא ןיבהל ידכ לבא ,םיהולאה יכרדב קפס ליטה הימרי .םיהולאל
רבדא םיטפשמ ךא ךילא בירא יכ הוהי התא קידצ" :רבד לש ופוסב קדוצש לביק אוה
.(20, 35, 40, 53 .טפ םילהתל הוושה ,1 .בי הימרי) "ךתוא

.ןב עגופ םיהולא רשא ,תומיוסמ תויוכז ונל שיש תרמוא ןגוה אל םיהולאש העצהה
ונחנא .תויוכז ונל ןיאש תרמוא ןמזה לכ ונתוא קיזחמו ונתוא ארב םיהולאש הדבועה
י"ע רצוימ ,ישונא גשומ 'םדאה תויוכז' .אוטחנ רשאכ קר אל ,ודסחב ןמזה לכ םייח
המ לכ .םולכ םע ונממ אצנו ,םולכ םע הזה םלועל ונאב .םמצע תא קידצהל ידכ םישנא
ךיא תוארל ידכ דבלב רצק ןמזל הנתינ ,ירמגל הנתמ איה ונל שיש המ לכו ונחנאש
תושעל ברסל .החמשב ביגנ ,וילא בורק רתוי סחיל ונל ארוק םיהולא םא .הזל ביגנ
םיביאכמ יכה םיכרדה דחאב םיהולאב עוגפל תאז ,םיארקנ אלש םירחא ללגב ,ךכ
.רשפאש

םע סחיל רחבנ םדא המל' ,דיגהל רשפא .(18-20 .ג תלהק) תויח ונחנא ונעבטב
ותוא .םתוא ונל ורמא םאה םיקומינה תא ןיבהל םילוכי ונייה אל '?תויח אלו םיהולא
רמוח ארב םיהולא ךיא לש יעדמה רבסהה .תישארבב האירבה רואית יבגל ןוכנ רבדה
.ךירעהל ישונא עדמ לש תורשפאל רבעמ אוה ,םויקה לש לובג אלל אלפל הז תא ןגריאו
ןוכנ רבדה ותוא .ןיבהל םילוכי םידליש םיחנומב האירבה ישעמ תא עיבה םיהולא ןכל
לש םיללכ םיווקב ראית הז רפס .הז חפסנ תליחתב ונמשרש תוירסומה תומליד יבגל
המכ לבקל םיישק ונל ויהת ;ןעבטב םיהולאל תוענכנ אל וניתובשחמ .הלא םיניינע
תאזש הזב ריכהל םיכירצ לבא .םתוא םיעיבמ שדוקה יבתיכש הרוצב הלא םיניינעמ
וניתובשחמש לבקל השורדה תימצע-תעדה תא ונל רסח .םיהולא לש תאז אלו ונתיעב
יפוא .םיהולאל האוושהב השלח לכש ונל שיש לבקל םיכירצ .תונוכנ אלו תומוגפ
ירמגל הנוש ונלש הבשחמ ךילהת ;םיחולאמ הכומנ רתוי תחא הגרד קר אל וניתובשחמ
ךירעהל ידכ םיהולאה ירבדמ דומלל ,חישמה חור תא לבקל םיכירצ ןכל .םיהולא לש הזמ
.ונלשל תאז תא ךופהל ץמאתהלו ,ותבשחמ יפוא תא

לש גשומ שי הארנכ ;דואמ םיבוט םיהולאה תאירב לש םיבר םיקלחש םימיכסמ ונחנא
ונתיווחב םירחא םירבד שיש איה היעבה .ותאירבב הלגנו ,ארובה ןמ אב רשא קדצ
לבח .םיהולאה קדצ יבגל לובלבל םרוגש המ הז .ירמגל םיילילשו םיער רשא תישונאה
בוט רתוי אל לבא .ומויק לע וליפאו םיהולאה קדצ לע קפס ליטהל םיליחתמ זא םיברש
ןיבהל היעב שי ונלשו ,וירבדב ןעטנכ ,ודוסיב קדוצו בוט םיהולאש ןימאנש דיגהל
?ותאירבב ערה םוקמ תא

תעד" תארקנ הרושבה .(28 .טכ םירבד) "ונל תלגנהו וניהלא הוהיל תרתסנה"
.תעדל לכונ אל רשא םיבר םירבד םימייקש זמורו ,(19 .א םיימור) "היולג םיהלאה
יפוא לש םירחא םידדצ שיו ;םיהולאה רבדב םירורב תונורקע המכ תוארל רשפא
אל רשא ,םיהולאה יכרדב רופס ןיאל "תורתסנ" שי לבא .םהל םיליבומ רשא םיהולאה
תא ריכה אוה םיוסמ ןבומבש דיגהל לוכי היה סולופ ךכ .הלאה םייחב תעדל לכונ
;30 .י םירבע ;9 .ד םייטלג ;16 .ה ב םייתנרוק ;12 .א ב סויתומיט) םיהולאו חישמה
,(13 .ב א ןנחוי
לבא ;(7, 8 .ד א ןנחוי) הילע ביגהלו םיהולאה תבהא לש תישיא היווח י"ע דחוימבו
לש ובושל קקותשהלו ,(9, 12 .גי א םייתנרוק) "תצק" קר עדי אוה רחא ןבומב
.(10 .ג םייפליפ) "ותיחת תרובג-תאו (זא) ותוא תעדל" ,חישמה

רתוי קקותשנ ,ורבד דומיל י"ע םיהולאה קדצל רתויו רתוי םיפושח ונחנא רשאכ
ויהת םיהולאה קדצ לש תוינייפוא תונוכת ףוסב רשאכ ,תוכלמה לש האובל רתויו
ןיבהל לוכי ומע לכ רשא הרוצבו תיזיפ הניחבמ יולגו ,רורב ןפואב ןיעל תויולג
תועגופ רשא תומוארטה לכ לש יפוסה ןורתפ תא הארי הזה ןמזה .הבהאו החמשב
הארמב ונחנא םיטיבמ תעכ" :תיזיפו תירסומ ,תילכש הניחבמ - םיהולאה ידליב
-ףא עדא יתעדונ רשאכ זאו ותצק ינא עדוי תעכ ,םינפ-לא םינפ זאו תודיחבו
.(12, 13 .גי םייתנרוק) "ינא

Home
  Back