שדוקה יבתיכ תודוסי
חפסנ
| שדוקה יבתיכ תמא דומילל וניתשיג :2 | שדוקה יבתיכ לש תוסיסבה תורות םוכיס :1
םיהולאה קדצ :4 | חישמה ובוש תבריק :3

חישמה ובוש תברק :3 חפסנ

ותעפוה לש קיודמה ןמז תא עדנ אל םעפ ףאש םיריהבמ 36 .דכ יתמב חישמה ירבד
יתלב םימשה יכאלמ אל-םג התוא עדוי שיא ןיא איהה העשהו אוהה םויה ךא" :היינשה
תוא אוה-המ" ,עושי תא ולאש וידימלת רשאכ ,םלוא .(7 .א ש"העמל הוושה) "ודבל יבא
םהל ןתנ תמאב אוה .םתלאשל תונעל רשפא יאש םהל רמא אל אוה ,(3 .דכ יתמ) "?ךאוב
אלא ,הלא תותוא ןתונ היה אל עושי .ובוש ינפל רצק ןמז םלועב ואריי רשא תותוא
םייח םהש יללכ ןפואב ריכהל ואוב ינפל ןמזב יחה רודל רשפאל ןווכתה אוה ןכ םא
םינורחאה םימיב ונחנאש ןימאהלו תווקל תובוט תוביס שי ."םימיה תירחא"ב שממ
.תמאב

חישמה ואוב לש תותוא
רשאכ ןמז לע רביד עושי ,אכ סקולו דכ יתמב

חישמה תויהל םינועטה רקש יאיבנ והיש (1
םלועה תא ואלמי תומילאו תומחלמ (2
"שערו רבדו בער היהו" (3
תמאב הריפכ היהת (4
.(26 .אכ סקול) ץראה לכ לע שאוימה בצמ ללגב המיאמ םדא ינב וגומיו (5

ןכל ;הזל עדומ היה עושי .םלועב תויעב לש תכלוהו תלדוג המר התיה דימתש ןוכנ
דימשהל תומייאמ ןהש תולודג ךכ-לכ ויהת תויעבהש ןמז לע רביד אוהש בושחל ןגוה
.םויה בצמה תמאב הזש ,םלועה תא רהרוהמ ןנובתמל ,קפס ןיא .ונלש תכל-בכוכה תא
,ישממ ןפואב ונבצמ םע דדומתהל ןוצר-יאהו ישונא עבט לש המיהדמה תוימיטפואה
.הז לש תואיצמה תא ךירעהל ונלע השקמ

:תעכ םימייקתמ חישמה ירבד ךיא םיגדמ רשא היוצמה היאר לש ןטק קלח קר ןלהל

םישנא םיכילומ רשא םיטמזירכו םילכונ לש עובק םרז שי תשבי לכב טעמכ (1
.םהירחא

םיצמאמ תורמל - תרבגתמ תומחלמה תיעב ךיא םימיגדמ ןלהלה הקיטסיטטס ינותנ (2
:התוא ןסרל םדא ינב לש םימאותמ

תוישאר תומחלמ רפסמ המחלמ יגורה
(םינוילימ)
האמה
? 3.3 17
? 5.0 18
? 5.5 19
19 40.5 1900-1945
119 50.7 1945-1975
(ןודנול לש הטיסרבינוא ,םיכוסכס ידומילל ןוכמ :רוקמ)

הלודגה יכה הפיגמה סדייא .ונל בוט תועודי רבדו בער לש תומוצעה תויעבה (3
תא יטמרד ןפואב ןיטקהל תמייאמ תאז הפיגמ .הילע ועדי םעפ-יאש םלועה יבחרבש
םיקוספ שי ,אכ סקולו דכ יתמב עושי ירבדמ ץוח .ךורא חווטל םלועה תייסולכוא
;19-22 .ב היעשי :חישמה לש היינשה ותעפוה םע המדא תודיער םירשוק רשא םירחא
ןורחאה ןמזה ןמ ןייפאמה .3, 4 .די הירכז ;7 .ב יגח ;16 .ד לאוי ;20 .חל לאקזחי
ילוא גציימ ,םידקת הרסח םייח תדיבא םע םייופצ אל תומוקמב המדאה תודיער לש
רצוימ ,המדא תודיער יבגל ןלהלה םייטסיטטס ינותנ .שערה תוא תומייקתה תלחתה
:םיבושח םג ,ב"הרא תלשממ לש םינפה דרשמ י"ע

תומשר המדא תודיער רפסמ    הנש
620 1948
1152 1949
2023 1950
5154 1964
6686 1965
7180 1976
גישהל ידכ שדוקה יבתיכ ירחא ידוסי בוקיע לש תובישח לע תנטקומה השגדהה (4
לש היפוסוליפה .שדוקה יבתיכ תמאב הלודג הריפכ-ידיל האיבה ,תונוכנ תוארוה
.הז ךילהת תא הזריז הרבחה לכב תטשפתמ רשא ריחמ לכב תישונא תודחא

ישונא ששחל תקפסמ החכוה תינרדומ הרבח לכב תטשפתמה תואיצמה ןמ החירבה (5
.ךכ ךישמהל לוכי אל הזה םלועהש םימיכסמ םיגולוקאו םינלכלכ ,םינעדמ .דיתעל
םע דחי ,ןוזואה תבכשו םיה ,ריוואה לש םוהיז ,םייעבט םיבאשמ לש תותיחשו יוצימ
תדמועה םלועה תדמשה לע םיעיבצמ םלוכ ,תיניערג הדמשהו תוימדיפא תונכס
החתבה תא םייקל .(9 תפסות האר) םלועל הרקי אל הזש חיטבה םיהולא ,לבא .שחרתהל
תוכלמ תומייקתה י"ע הז תכל בכוכ תונשל ידכ עושי תא חולשל דמוע םיהולא ,תאז
.וילע םיהולאה

לארשי תמוקת
אב םדאה-ןב-תא וארי זא :"תזעונה הרהצה םע תותוא לש ותמישר תא םייס עושי
םייחו םילבטנל דודיע ןתונ אבה קוספ .(27 .אכ סקול) "בר דובכבו הרובגב ןנעב
ודדועתה (!תעכ תרמוא תאז) תאז תויהל לחת רשאכו" :םיהולאה ינפל יקנ ןופצמב
.(28 .אכ סקול) "אובל םכתלאג הבורק-יכ םכישאר ואשו

:הנאתה לשמ לש הרוצב ,היינשה ותעפוה יבגל הלא תואובנל .ב.נ ףיסוה עושי זא
יכ םתעדי אלה םחרפ-תא םיאיצומ םתא וארת-יכ ,םיצעה-לכ תאו הנאתה-תא ואר"
ןכלו) םיהלאה תוכלמ הבורק יכ ועד םכיניעל הלא אבב םתא-ףא הככ .ץיקה בורק
"לכה היהי-יכ דע הזה רודה רבעי אל םכל ינא רמא ןמא .(חישמה לש היינשה ותעפוה
,ץיקהש ביבאב םישיגרמ ונא םיחמצה ינצינב תוננובתה י"ע .(29-32 .אכ סקול)
םיכירצ ונחנא ,ץנהל הליחתמ "הנאתה" רשאכ ,ךכל המודב .ךרדב ,הנוע יוניש וא
םע לש למס הנאתה ך"נתב .היינשה ותעפוה תא הארי ונלש רודהש םיעדומ תויהל
תוא ןכל .(8 .ול לאקזחיל הוושה ,2 .דכ הימרי ;10 .ט עשוה ;7 .א לאוי) לארשי
.לארשי תנידמ ('הנצינ') תמוקתל והשכיא סחייתמ חישמה תביש לש הז דחוימ
ךירצ 1948 תנשב םעכ שדחמ דוסיי זאמ לארשי תחימצל רשקב םייטמרדה םיעוריאה
.הז רשקהב בושח תויהל

דיתעב לארשי תשילפ
העפוה תוביבסב שחרתת רשא לארשיב הלודג השילפ תוראתמ ך"נתב תובר תואובנ
תירב ותורכי לארשי תנידמ ביבסמ תוצראהש גפ םילהתב ראותמ .חישמה לש היינשה
תא ונל-ושרינ ... דוע לארשי-םש רכזי-אלו יוגמ םדיחכנו וכל" :ורמאיו ,הדגנ
אובת םימיה תירחא לש תאז השילפש בל םיש .( 5, 6, 13 .גפ םילהת) "םיהלא תואנ
לש הלודגה השילפל המדקה איה הנידמכ תיחכונה המוקתה .לארשי תנידמ תמייק רשאכ
םינש הנידמכ לארשי תמוקת תא תוזחל םילגוסמ ויה שדוקה יבתיכ ידימלת .הנידמה
.1848 ,'לארשי תווקת' - Elpis Israel ,סאמות ןוי'ג ,לשמל האר) הרק תאזש ינפל תובר
קוידב המוד גפ םילהתב לארשי ישלופ לש השיגה .(ל"ומהמ השדח הספדה לבקל רשפא
ןיאש לארשי םתאנש תא םיריהצמ םה .םויה לארשי תנידמ לש םיברעה םינכש לש תאזל
גפ םילהתב רואיתה .תימלסיא השודק ריעכ םמצעל םלשורי תא םיעבותו ,הסייפל
ותוכלמש האצותה םע ,יטמרד ןפואב םתונפקות תא קיספי םיהולא ךיא תוארהל ךישממ
.(14-19 .גפ םילהת) םלועה יבחרב תמייקתת

היביוא י"ע לארשי תשילפ :םיעוריא לש הרדיס התוא תוראתמ תונוש תובר תואובנ
תוכלמה תא םייקל ידכ חישמה תביש י"ע םיוסת רשא םירחאו םיינופצה ,םיברעה
הלא תואובנ לש קמועל דומיל .(40-45 .אי לאינד ;38-40 לאקזחי םיקרפ לשמל האר)
תורורב יכה תואובנה תחא .הליבט ירחא ונלש תינחורה תוחתפתהב בושח קלח םה
וסשנו ריעה הדלכנו המחלמל םלשורי-לא םיוגה-לכ-תא יתפסאו" :2-4 .די הירכז איה
תאז) ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו הוהי אציו ... הנלגשת םישנהו םיתבה
וילגר ודמעו .(ןכ-ינפל השע רשאכ ,סנ ךרדב םלועה יניינעב ברעתי אוה תרמוא
."םדקמ םלשורי ינפ-לע רשא םיתיזה רה-לע אוהה-םויב

הלדוגה תוריהמ ללגב ,עגרכ תע לכב תורקל הלוכי לארשי לש תאזה הלודגה השילפ
ביגהל ידכ השילפה דע הכחנש בושחל םעט ןיא .תיטילופ תלועפו המחול לש תכלוהו
רבשה םחילע אובי ,הולשו םולש םרמא תעב יכ" :סולופ ירבד תא רוכזנ םא ,הרושבל
חישמה יתמ קוידב תעדל לכונ אל םעפ-ףא .(1-3 .ה א םיקינולסת) " ... םואתפ
,ןופצה ןמ לארשי תשילפ םע והשכיא רושק הזש קר םיעדוי ונחנא ;רוזחי
תאז ינפל תורחא תושילפ ויהתש תויהל לוכי .דימ שחרתהל הלוכי תאז השילפשו
בצמב תופצל םיכישממ שדוקה יבתיכ ידימלת לבא ;ונלקש רשא תואובנב תרבודמה
ילגר תדמעהב ברעתי םיהולא רבד לש ופוסבש םיעדוי ונחנא .תונדפקב לארשי
עושי" .רוזחי אוה הזה רהלו המיימשה הלע חישמה הז רהמ .םיתיזה רה לע עושי
םיכאלמה ורמא ,"המימשה הלע ותא םתיאר רשאכ אובי ןכ המימשה םכתאמ חקול רשא הז
המיימשה הלעה ןודאה ירחא וטיבהו םיתיזה רה לע ודמע רשאכ עושי לש םידימלתל
.(9-12 .א ש"העמ)

תואובנה .חישמה לש ובוש תבריק לש ונתכרעהב ןוזיא לע רומשל םיכירצ ונחנא
רשא הלא לש הנומאה תא קזחל ידכ רקיעב ונתינ ובוש ביבסמ םלועה יעוריא יבגל
יחכונה ימלועה בצמ ןיבל םהיניב תטלובה המאתהה ,םלוא .הליבטב חישמל ובייחתה
ונתנומא תא קזחת םגו ,בייחתהל םידמוע רשא הלאל קתרממ רתוי תויהל ךירצ
ירבד תונימאב
דחפמ אובל הכירצ אל םיהולאל ונתונתייצל העינמה חוכה .שדוקה חור לש םיהולאה
(8 .ד ב סויתומיט) "ותעפוה יבהא-לכ" קר .חישמה לש היינשה ותעפוה תבריק לש
רשאכ ישונא לרוגו ןמזה ףס לע תויחל ,ונבצמ תופיחד ,תאז םע .רכשה ולבקי
.םייח ונחנאש םוי לכ ונילע ץוחלל ךישמהל הכירצ ,הז תא םיעדוי ונחנא

  Back
Home
Next