שדוקה יבתיכ תודוסי
חפסנ
| שדוקה יבתיכ תמא דומילל וניתשיג :2 | שדוקה יבתיכ לש תוסיסבה תורות םוכיס :1
םיהולאה קדצ :4 | חישמה ובוש תבריק :3

שדוקה יבתיכ תמא דומילל ונתשיג :2 חפסנ

לש תישיאה תואיצמ תכרעהב לושכל ןיידעו תוסיסבה תוארוה לכ תא דומלל רשפא שממ
םירחא תכרדהל הז ךירדמב םישמתשמל הביאכמ דואמ תויהל הלוכי תאזה הדבוע .ןרסמ
.םינודינה תונורקע תא סופתל םילשכנ הארנכ רשא

"החמשב ולבק" םישנא .הרושבה תאירקל תויתימא תובוגתה הברה ויה הנושארה האמב
תשחור הנומא" - בלה קמועמ הבוגת ילב .(41 .ב ש"העמ) ולבטנ םה ןכלו הרושבה תא
םעט ןיא - תובר םימעפ (חישמב םיחא ץולח) סטרבור טרבור ראיתש ומכ ,"הביח
םהש הארנ אל ,םהירוה וא םגוז ינבמ ץחל לש האצותכ קר ולבטנש הלא .הליבטל
אלו העושיל םישנא איבהל םיניינועמ ונחנאש תויה .ףוסה דע דמעמ וקיזחי
חיטבהל ידכ הרושבה תא ונתזרכהב ןמז תחקל יאדכ ,תוליבט לש לודג רפסמב
.הנוכנ השיג םע הליבטל םיאב ונידמעומש

סולופ המ קודבל ידכ "םוי םוי םיבותכב ושרדו בל-לכב רבדה תא ולבק" האורבב הלא
עיבהל ןויסנ קר - תישונא תורפס לכ השעמל - הז ךירדמ .(11 .זי ש"העמ) רשב
תויהל ךירצ ,הרושבל תיתימא הבוגת היהיש ידכ .שדוקה יבתיכ תרות תא קיודמב
המרב שדוקה יבתיכ תא רוקחל הצורש ,רבדה יפלכ הנבהו תושיגר הלגמש שפנ
תמושת תא תונפהל קר םילוכי ונחנא ;חרכהב הז תא תושעל לוכי אל רשבמה .תישיא
םכבבל-לכב "ועמש אמורב םינימאמה .שדוקה יבתיכב ןיינעל םיעגונה םיעטקל םביל
.(17 .ו םיימור) ולבטנ םהש ינפל ,םהל ורסמנ "רשא חקלה תנוכת-לא

רסמ תא ךירצש ומכ סופתל םעפ ףא ולכוי אל רשבה יכרדב תונשקעב םיכישממה
,דימת תודמלה ... החכב םישחכמו םהל תודיסח ןוימד" היהי ףוסב ;הרושבה לש יתימאה
המ ןיבנ אל םלועל .(1-7 .ג ב סויתומיט) "תמאה תעידיל אובל תולכי ןניא םלועלו
תא איבהל ישממ ןוצר ןיא ,קדצל תיתימא הבהא ונל ןיא םא .ןיבהל םיצור אל ונחנאש
ונתאירק לכ תורמל ,"תמאה תעידיל" אובנ אל םעפ ףא ,םיהולאה תטילשל תחתמ ונייח
.ימדקא ליגרת קר ויהי ונידומיל ;שדוקה יבתיכב

אל םה םיוסמ ןבומב לבא ,שדוקה יבתיכ תא םיארוק רשא םישנא לש תואמגוד הברה שי
םיאנק םיארנ ויה חישמה ןמזב םידוהיה .תאז הלחמל םיטונ ונלוכ .םתוא םיארוק
ש"העמ ;45 .ה ןנחוי) םיינחור ירבד שדוקה יבתיכש וחטב םה ;םיהולאה רבדל םילודג
םימלועה ייחל הווקת םהל היהת ,הלאה שדוק יבתיכ דומיל ידי לעש ועדי םה ;(11 .ו
,(39 .ה ןנחוי)
םיעטק תא ודמל םהמ המכ ךכל ףסונב .(21 .וט ש"העמ) יבמופב עובש לכ וארק םהו
לש תישממה תועמשמ תא סופטל ירמגל ולשכנ םה ,םנמוא .עובשה ךשמב םקמועב הלאה
םיבותכב ושרד" :תוריהבב םהל רמא עושי .חישמה לע ועיבצה םהש ,הלאה שדוק יבתיכ
םינימאמ םכניא ויבתכל םאו .ילע בתכ אוה יכ ונימאת יל-םג השמל םתנמאה ול יכ ...
.(39, 46, 47 .ה ןנחוי) "?ונימאת ירבדל הכיא

ןכ ונחנא !שדוקה יבתיכ תא םיארוק ןכ ונחנא לבא' :םידוהיה םעז תא ןיימדל רשפא
אל םה לבא ,וארק םה - ךכ ושע אל םה השעמל ,הרוגסה םתשיג ללגב ,לבא '!םהל םינימאמ
.תוארל הצור אל רשא שיאה ומכ רוויע ןיא ,תמאב .ואר אל םה לבא ,ולכתסה םה :וניבה
.תאזכ השיג ינפמ רמשהל םיכירצ תינחורה וניתוחתפתה יבלש לכב

  Back
Home
Next