PIIBLI Alused
Peatükk 7: Jeesuse Päritolu
Vana Testamendi Kuulutus Jeesusest | Sündimine Neitsist | Kristuse Koht Jumala Plaanis | "Alguses Oli Sõna" (Johannese 1:1-3) | Kõrvalepõige (Ajalooline Jeesus, "Ma Tulin Taevast Alla", Kas Jeesus Lõi Maa ?, "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58), Melhisedek) | Küsimused

Kõrvalepõige 26: Melhisedek.

Paljud inimesed, kes õpivad Piiblit, lausuvad südamliku "Aamen" pärast Peetruse värsse: "Meie armas vend Paulus on kirjutanud temale antud tarkust mööda ... kõigis kirjades, milledes ta räägib neist asjust, kus on raske aru saada mõnest asjast, mida õppimatud ja kinnitamatud inimesed nagu muidki kirju väänavad iseeneste hukatuseks" (2Peetruse 3:15,16). See muidugi käib ka Pauluse sõnade kohta Melhisedekist, mis on öeldud iidses juudi keeles. Ta ise tunnistas, et räägib sellest, et on raske omaks võtta ja võib olla mõistetav üksnes hästi ette valmistatud usklikele (Heebrealastele 5:10,11,14). Kuid ei peaks arvama, et nende värsside mõistmiseks on tarvis Piibli õpetuse fundamentaalseid teadmisi; ei oleks samuti tarvis üle tähtsustada Melhisedeki kohta käivaid lõike nende inimeste jaoks, kes õpivad Püha Kirja aluseid.

"Melhisedek - Saalemi kuningas, kõige kõrgema Jumala preester, kes tuli vastu Aabrahamile kui see oli koju minemas pärast võitu kuningate üle ja õnnistas teda; kellest räägitakse, et ta on isata, emata, ilma suguvõsata, ilma päevade alguseta ja ilma elu otsata, ent kes on sarnastatud Jumala Pojaga - jääb preestriks igavesti" (Heebrealastele 7:1,3).

Nendest ridadest teevad mõned inimesed järelduse, et Jeesus oli nagu olemas enne oma sündi ja järelikult ei omanud inimvanemaid.

Jeesusel oli Isa (Jumal) ja ema (Maarja) ja geneloogia (sugupuu) (vaata Matteuse 1; Luuka 3 ja võrdle Johannese 7:27). Sellepärast ei olnud Melhisedekil Temaga isiklikku suhet, peale selle, et Melhisedekki "sarnastati Jumala Pojaga" (Heebrealastele 7:3), ta ei olnud Jeesuseks, kuid omas teatud sarnasust Temaga, mida autor kasutab õppeeesmärkidel. "Tõuseb teissugune Melhisedeki sarnane preester", Jeesus (Heebrealastele 7:15), kes oli pühitsetud pühakuks "Melhisedeki korra järele" (Heebrealastele 5:5,6).

Vana juudi keelt, Melhisedekist, ei saa võtta otseses mõttes. Kui Melhisedek tõepoolest ei omanud isa ega ema, siis oli tal üksnes Jumal.

Tema - on ainus inimene, kellel ei olnud algust (1Timoteuse 6:16; Laulud 90:2). Kuid sellele vastandub Heebrealastele 7:4 värss, milles räägitakse: "Kui suur on see (inimene)" aga samuti see seisukord, et inimesed teda nägid (aga Jumalat ei saa näha) ja et ta tõi ohvreid Jumalale. Kui teda nimetatakse inimeseks, siis peavad tal ka vanemad olemas olema otseses mõttes. Aga seda, et ta on "isata, emata, sugupuuta" võib selgitada sellega, et tema genealoogiat ja vanemaid ei eksisteeri kusagil.

Kuninganna Estri vanematest ei olnud samuti mingisuguseid märkmeid ja tema sugupuud kirjeldatakse samal moel.

Mordokai oli oma sugulase(Hadassa) tütre, Estri, kasvataja, sest sellel ei olnud ei isa ega ema ... ja Mordokai võttis tema enesele tütreks" (Ester 2:7).

1Moosese raamatus antakse tavaliselt iga isiku kohta väga üksikasjalik sugupuu kirjeldus, keda meile esitletakse. Kuid Melhisedek ilmub esile ilma mingi teateta temast, ilma tema vanemaid meenutamata; ja sama ootamatult kaob. Samal ajal ei ole kahtlust, et ta väärib väga suurt austust; isegi suur Aabram maksis talle kümnist ja sai temalt õnnistuse, mis näitab selgelt Melhisedeki üleolekut Aabramist (Efeslastele 7:27).

Paulus ei viinud läbi vaimset meditatsiooni Pühakirjaga. Esimesel sajandil oli tõeline probleem, mida võis korda saata Melhisedeki otsus. Juudid arutasid nii:

"Teie kristlased räägite meile, et Jeesus võib praegu olla meie ülempreester. Kuid preestril peab olema tuntud sugupuu, mis kinnitab, et ta on Leevi soost. Ja peale selle, te oletate ise, et Jeesus oli juuda soost (Heebrealastele 7:14). Kahjuks on meile ülimaks juhiks ja eeskujuks Aabram (Johannese 8:33,39) ja me ei saa tunnistada seda Jeesust".

Mille peale Paulus vastab: "Kuid meenutage Melhisedekki. 1Moosese raamat näitab meile, et selline suur preester ei omanud mingit sugupuud; ja Messias peab olema nii kuningas kui ka preester ja preestriamet peab olema Melhisedeki korra järele (Heebrealastele 5:6 võrdle Laulud 110:4). Aabram oli oma seisuselt Melhisedekist madalamal, nii et te peate oma tähelepanu lülitama ümber Aabramilt Jeesusele ja lõpetama oma katsed teha sugupuu küsimus nii tähtsaks (vaata 1Timoteusele1:4). Kui te hakkate mõtlema sellest kui sarnased on Melhisedek ja Jeesus (see tähendab nende elu üksikasjad), siis hakkate te rohkem mõistma Kristuse tegusid".

Ja meie võime kasutada seda õppetundi enda heaks.


  Back
Kodu
Next