PIIBLI Alused
Peatükk 7: Jeesuse Päritolu
Vana Testamendi Kuulutus Jeesusest | Sündimine Neitsist | Kristuse Koht Jumala Plaanis | "Alguses Oli Sõna" (Johannese 1:1-3) | Kõrvalepõige (Ajalooline Jeesus, "Ma Tulin Taevast Alla", Kas Jeesus Lõi Maa ?, "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58), Melhisedek) | Küsimused

Kõrvalepõige 24: Kas Jeesus Lõi Maa ?

"Tema on kõige loodu esmasündinu. Sest tema (Jeesuse) läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on loodud tema läbi ja temasse; ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees; ja tema on ihu - see on koguduse - pea; ta on algus ja esmasündinu surnutest". (Koloslastele 1:15-18).

See on tüüpiline katkend nende katkendite hulgast Piiblis, mis loovad mulje, et Kristus lõi faktiliselt maailma.

1. Kuid Piiblis on palju teisi katkendeid, mis räägivad, et Jeesus ei eksisteerinud enne oma sündimist. 1Moosese raamat õpetab selgelt, et loojaks oli Jumal. Kuid kui me mõtleme, et looja oli Jeesus, siis sellega me arvamegi, et Kristus on võrdne Jumalaga. Sel juhul ei ole võimalik selgitada paljusid värsse, milles räägitakse erinevusest Jumala ja Jeesuse vahel (vaata näiteks lõiku 8.2 antud raamatus).

2. Jeesus oli esmasündinu, mis tähendab algust. Ei ole selliseid tunnistusi, et Jeesus oli Jumala esmasündinu enne maailma loomist. Värsid nagu 2Kuningate raamat 7:14 ja Laulud 89:27 ennustasid, et Taaveti järeltulijast saab Jumala esmasündinu. On selge, et ta ei eksisteerinud sel ajal kui kirjutati neid katkendeid. Jeesusest sai "Jumala Poeg väes ... surnuist ülestõusmise läbi" (Roomlastele 1:4). Jumal "äratas" üles Jeesuse, nagu ka teises laulus on kirjutatud: "Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sind" (Apostlite teod 13:32,33). Nii sai Jeesusest Jumala esmasündinu (1Moosese 48:13-16) ja Kristus oli tõstetud Jumala paremale käele, peale ülestõusmist (Apostlite teod 2:34; Heebrealastele 1:3).

3. Ja selles mõttes kirjeldatakse Kristust kui "esmasündinut surnuist" (Koloslastele1:18), fraasiga, mis on oma mõttelt võrdne sõnadega "kõige loodu esmasündinu" (Koloslastele 1:15). Sellepärast ütleb Jeesus enda kohta, et Ta on "esmasündinu surnuist ... Jumala loodu algus" (Ilmutuse 1:5; 3:14). Jeesus oli esimene uuestiloodu surematutest meestest ja naistest, kelle nagu surematute Jumala poegade ülestõusmine ja täielik sündimine sai võimalikuks Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi (Heebrealastele 2:10; 4:23,24; 2Korintlastele 5:17). "Kristuses kõik (tõelised usklikud) elustuvad. Igaüks oma järjestuses: esmasündinu Kristus, pärast Kristuse omad, tema tulemises" (1Korintlastele 15:22,23). See on seesama idee, mis ka Koloslastele 1. Jeesus oli esmasündinu, kes tõusis surnuist ja sai surematuse; Ta oli esimene uuest loodust ja tõeliselt usklikud järgivad Tema eeskuju Tema pöördumisel.

4. Olevus, kellest räägitakse Koloslaste 1. peatükis, kujutab endast ennem uut olevust kui seda, keda on kirjeldatud 1Moosese raamatus. Jeesuse tegude kaudu "on loodud kõik ... aujärjed, valitsused" jne. Paulus ei ütle, et Jeesus lõi kõik, mis on looduses, nagu näiteks jõed, mäed, linnud jne. Selle uue olevuse elemendid sisaldavad selliseid autasusid, mis meil saab olema Jumala Kuningriigis. "Aujärjed, valitsused" jne. See sisaldub arusaamas, et usklikud saavad "kuningateks ja meie Jumala pühakuteks ja meie hakkame valitsema maa peal" (Ilmutuse 5:10). Kõik see sai võimalikuks Jeesuse tegude kaudu, "Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes" (Koloslastele 1:16). Efeslastele 2:6 loeme me usklikest, kes istuvad "taevastes Jeesuses Kristuses". Sel moel räägivad need värsid, et see kõrge vaimne seisus, mida me võime omada praegust, kui ka see, mida hakkame omama tulevikus, sai võimalikuks tänu Jeesusele. "Taevased ja maa" sisaldavad kõike, mis on vajalik "Tema ristivere" lepitamiseks (Koloslastele 1:16,20), näidates sellega, et kõik, mis on "taevastes" käib ennem usklike kohta, kes istuvad praegust "taevastes, Jeesuses Kristuses", kui kõige füüsilise loodu kohta, mis meid ümbritseb.

5. Sõnad sellest, et Kristus on "kõige loodu esmasündinu" käivad ennekõike tema seisuse kohta ja Jumala läheduses asumise kohta, kui aja kohta, võrdluses kõige muuga, mis asus Jumala lähedal. Ta oli "ennem", see tähendab oli tähtsam kui meie, "kõik loodu", keda Ta ilmus lepitama. Matteuse 21:31 värss on siin iseloomulikuks näiteks: "tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki". Tegelikult juudid, kellega Kristus rääkis ei saa Jumala kuningriiki (Luuka 13:28; Matteuse 8:12; 21:43). Nii et siin ei ole juttu õiglaste pääsemisest Kuningriiki enne neid, aja mõttes. Sõnad sellest, et Jeesus "on enne kõike loodud", ei tähenda, et "Ta oli enne kõike loodud", nagu seda nõuab kolmainsuse apologeet, selle katkendi nendepoolses interpretatsioonis. Kreeka sõna, mis tähendab "ennem", tõlgitakse 1Peetruse 4;8 kui sõna "rohkem"' .


  Back
Kodu
Next