PIIBLI Alused
Peatükk 3: Jumala Tõotused
Jumala Tõotused: Sissejuhatus | Tõotused Eedenis. | Tõotused Noale | Lubadused Aabramile | Tõotused Taavetile | Kõrvalepõige (Taeva Ja Maa Hävitamine, "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused) | Küsimused

Kõrvalepõige 10: "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused

X.Y. Amstrongi organisatsiooni "Lihtne tõde" pooldajad käisid välja idee sellest, et tõotused Aabramile on juba täitunud inglise ja ameerika rahvas, kes nende arvates on Efraim ja Manasse.

"Britannia Iisraelimeelsuse" liikumise liikmed arvavad, et Inglise kuningad ja kuningannad jätkavad oma päritolu Juuda liinis, kes algas kuningas Taavetist. Oma teooreetilise eesmärgi kinnituseks, pidid nad tegema järelduse, et juudid kui "Jumala rahvas", heideti kõrvale, aga nende asemele valiti briti rahvad.

Vastavalt sõnastusele, mis on ära toodud 3. peatükis, on selge, et Piibli alusel ei ole neil väidetel mingit alust. Allpool toome ainult mõned näited sellest rohkearvulisest reast, mis kinnitavad sellise arutelu ekslikkust:

-"Kõik inimesed on pattu teinud ja on Jumala aust ilma" (Roomlastele 3:23), järelikult, Kristus suri, et anda võimalus kõigile rahvastele (olenemata rahvusest) päästeks. Ei ole tähtis, mis rahvusest me oleme, kui me oleme vastu võtnud Kristusesse ristimise toimingu ja oleme vaimse Iisraeli osaks saanud (Galaatlastele 3:27-29). Me oleme saanud ülesande, kuulutada Evangeeliumi kõigile rahvastele, juhtides ristimisele neid inimesi, kes temasse usuvad (Markuse 16:15,16). Niisiis, koosneb uus Iisrael inimestest kõigist rahvustest, mitte ainult britannia inimestest.

- Väga raske on kinnitada brittide ja ameerika rahvaste põlvnemist; nad koosnevad paljude rahvuste segust kogu maailma erinevatest osadest. Ja see, et keegi on sündinud nendes maades ei tähenda veel, et see rahvas on Jumala poolt välja valitud.

- Briti iisraellased kinnitavad, et õnnistused, mis on tõotatud Aabrami soole, olid täide viidud briti rahvastes, olenemata nende alandlikkusest Jumalale. Kuid see on täielikult vastuolus korduvalt korratavale printsiibile, et Jumala õnnistused jagatakse inimestele üksnes nende alandlikkuse järgi. 3Moosese 26. ja 5Moosese 28. peatükis kriipsutatakse alla, et õnnistused langevad iisraellastele, kui nad alluvad Tema sõnale; ja needused langevad neile nende sõnakuulmatuse pärast. Kinnitus selle kohta, et Jumal andis britlastele oma õnnistused, sõltumata nende allumisest Tema sõnale ja tihti isegi avalikku mittekuuletumist üles näidates, ei ole miski muu kui tingimuste rikkumine (lepingu rikkumine), millele Jumal saadab oma õnnistused.

- Kinnitus, et Jumal hülgas oma Iisraeli rahva ja vahetas selle brittide vastu, on vastuolus kinnitusega, mis on väljendatud Roomlastele 11:1,2 salmides: "Kas vahest Jumal on oma rahva hüljanud? Mitte sugugi! Sest minagi (Paulus) olen Iisraeli mees, Aabrahami soost, ... Jumal ei ole hüljanud oma rahvast, kelle tema on ette ära tunnud".

- Jumala Kuningriigiks oli minevikus Iisraeli Kuningriik (2Ajaraamat 9:8). See oli lammutatud sõnakuulmatuse pärast, kuid kuningriik taastatakse (Hesekieli 21:25-27). See pöördub tagasi Jeruusalemma (Miika 4:8), kui Jesus istub seal Taaveti troonile (Luuka 1:32).

- Iisraeli laialipillatud inimesed, kogunevad praegu uuesti kõigist maailma jagudest: "Ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende omale maale. Ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel" (Hesekieli 37:21,22). See toimub antud ajal, ja juudid pöörduvad tagasi oma maale. Nende täielik tagasitulek toimub Kuningriigi ajal, mis, nii nagu seda näitab praegune juutide tagasipöördumise tempo omale maale, peaks saabuma lähemal ajal.

M ä r k u s: See, keda antud küsimus huvitab, võib saada kirjastajatelt tasuta brosüüri "Britannia Iisraelismi uurimused" - "British Israelism Examined".


  Back
Kodu
Next