PIIBLI Alused
Peatükk 3: Jumala Tõotused
Jumala Tõotused: Sissejuhatus | Tõotused Eedenis. | Tõotused Noale | Lubadused Aabramile | Tõotused Taavetile | Kõrvalepõige (Taeva Ja Maa Hävitamine, "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused) | Küsimused

3.5 Tõotused Taavetile

Aabrahami taoliselt, ei olnud Taavetil ja teistel Jumala tõotuste saajatel maa peal kerget elu. Taavet kasvas suures peres, noorima pojana. Iisraelis, 1000 aastat enne Kristuse sündi, tähendas see seda, et ta karjatas lambaid ja oli jooksupoisiks oma vanematel ja majanduslikumatel vendadel (1Kuningate 15:17). Selle aja jooksul koges ta sellist usku Jumalasse, mida tundsid üksnes vähesed inimesed.

Saabus päev, kui iisraellased pidid vastu võtma väljakutse, mis oli esitatud neile nende agressiivsete naabrite - filistide - poolt. Juudid olid kohustatud välja panema endi hulgast sellise mehe, kes oleks võimeline võitlema hiiglase Koljatiga, filistide tsempioniga.

Kooskõlas esitatud tingimustele, pidi võitja rahvas hakkama valitsema võidetud rahva üle. Jumala abiga võitis Taavet Koljati, kuigi ta võitles tema vastu ainult lingu ja kividega. See võit tõi Taavetile sellise kuulsuse, et see ületas kuninga (Sauli) kuulsuse. Kuid "armukadedus on julm" (Ülemlaul 8:6) - need sõnad leidsid kinnitust järgnevate Sauli tegudega, kes 20 aasta jooksul jahtis Taavetit, nagu rotti, mööda Lõuna Iisraeli kõrbe, eesmärgiga, teda tappa.

Lõppude lõpuks sai Taavetist kuningas ja et väljendada oma tänulikkust Jumalale Tema armastuse eest, otsustas ta ehitada Talle koja. Kuid Jumal ütles Taavetile, et tema poeg, Saalomon, ehitab koja, aga Taavet ehitagu endale maja (2Kuningate 7:4-13). Seejärel järgnes üksikasjalik leping, mis sisaldas palju sellist, mis oli öeldud Aabrahamile:-

"Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad ühes oma vanematega, siis ma lasen tõusta sinu järglase pärast sind, kes väljub sinu niudeist, ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks! Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks! Kui ta eksib, siis ma karistan teda inimeste vitsaga ja inimlaste nuhtlustega! Aga mu heldus ei lahku temast, nõnda nagu ma selle ära võtsin Saulilt, kelle ma kõrvaldasin su eest. Ja su sugu ja su kuningriik püsivad mu ees igavesti, su aujärg on kinnitatud igaveseks!" (2Saamueli 7:12-16).

Meie eelnevatest ülesannetest teame, et "järeltulijaks" saab Jeesus, tema kui Jumala Poja kirjeldus (2Saamueli 7:14) kinnitab seda, niisama nagu seda kinnitavad paljud teised kohad Piiblis:-

- "Mina olen Taaveti juur ja sugu", ütles Jeesus (Ilmutuse 22:16).

- "Oma Pojast (Jeesusest), kes liha poolest on sündinud Taaveti soost" (Roomlastele 1:3).

- "Selle soost (Taaveti) on Jumal äratanud oma tõotuse järele Jeesuse Iisraeli Päästjaks" (Apostlite teod13:23).

- Ingel ütles neitsi Maarjale tema poja, Jeesuse, kohta: "Tema saab suur olema ja teda peab hüütama Kõigekõrgema Pojaks, ja Issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje, ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema Kuningriigil ei ole otsa!" (Luuka 1:32,33). See tõotus Taaveti soo kohta (2Saamueli 7:13), käib ka Jeesuse kohta.

Määrates kindlaks, et seemneks oli Jeesus, tuleb meil nüüd pöörata tähelepanu reale tähtsatele küsimustele:-

- "Sinu järglase, kes väljub sinu niudeist ... Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks" ... "Su ihu soost ma panen ühe su aujärjele" (2Saamueli 7:12,14; Laulud 132:11). Jeesus, seemnena, oli sõna sõnalt Taaveti kehaline järglane, ja samal ajal oli tema isaks Jumal. See sai täituda ainult läbi sünni mittepahelisest neitsist, nagu sellest on räägitud Uues Testamendis. Jeesuse emaks oli Maarja, Taaveti järglane (Luuka 1:32), kuid tema isaks ei olnud inimene, vaid Jumal. Selle jaoks, et Maarjas eostuks Jeesus, mõjustas Ta tema üska imepärasel viisil, Püha Vaimu kaasabil. Ja ingel rääkis sellest nii: "Sellepärast peab ka Püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks" (Luuka 1:35). "Neitsist sündimine" oli ainsaks võimaluseks vastaval kujul tõotuste täitmiseks.

- "Tema ehitab mu nimele koja" (2Saamueli 7:13).

Need sõnad tähendavad, et Jeesus ehitab Jumalale koja, - nagu sõna sõnalt nii ka vaimselt. Hesekieli 40-48 peatükis antakse üksikasjalik kirjeldus, missugune koda ehitatakse Jeruusalemas Kuldsel ajastul (esimesed 1000 aastat Jumala Kuningriigist peale Kristuse teist tulekut maale). Jumala "kodu" - on maja, milles hakkab elama Jumal. Jesaja 66:1,2 värssides, räägitakse samuti , et Jumal tuleb, et elada inimeste südametes, kes on alandlikud Tema sõnale. Jeesus ehitab seepärast praegu tõelistest usklikest vaimset koda Jumalale, milles Ta hakkab elama. Siin oleks kohane tuua ära Peetruse sõnad, mis ta ütles Jeesusest, kui Jumala koja nurgakivist (1Peetruse 2:4-8) ja kristlastest, kui elavatest kividest, kelledest ehitatakse koda (1Peetruse 2:5).

- "Mina kinnitan tema (Kristuse) kuningriigi aujärje igaveseks ajaks ... ja su sugu ja kuningriik (Taaveti) püsivad igavesti" (2Saamueli 7:13,16; vrd. Jesaja 9:6,7).

Järelikult rajatakse Kristuse kuningriik Iisraeli - Taaveti kuningriik. See tähendab, et tulevane Jumala Kuningriik saab olema Iisraeli kuningriigi taastamine (Üksikasjalikumalt räägitakse sellest 5.3 osas). Selle tõotuse täitumiseks hakkab Kristus valitsema Taaveti "troonil" või tema valitsemise kohal. Otseses mõttes peab see olema Jeruusalemas. See on veel üks tõendus, et nende tõotuste täitumiseks rajatakse Kuningriik siin, maa peal.

- Sõnad: "Ja su sugu ning su kuningriik püsivad igavesti" (2Saamueli 7:16), annavad alust mõelda, et Taavet tunnistab Kristuse valitsemise igavest taastamist. See oli kaudne tõotus, et ta tõuseb üles, et näha oma silmadega surematu Kuningriigi rajamist Kristuse juhtimisel - Jeruusalemast.

Need tõotused Taavetile on arusaamiseks vältimatult tähtsad. Taavet ütles rõõmuga, et see "igavene leping ... lähtub Temast kogu pääste ja kõik mu tahtmine" (2Moosese 23:5). See käib samuti ka meie pääste kohta; kogu meie soov seisneb selles, et need tõotused laieneksid meile. Veel kord tuleks alla kriipsutada nende doktriinide tähtsust. Traagiline, et kristlaskond kuulutab dogmasid, mis täielikult vastanduvad sellele imelisele tõele:-

- Kui Jeesus oleks füüsiliselt eksisteerinud isiksusena, enne oma sündi, siis oleksid viljatud kõik tõotused sellest, et Jeesus on Taaveti sugu või tema järeltulija.

- Kui Jumala Kuningriik saab olema taevas, siis Jeesus ei saa taastada Taaveti kuningriiki Iisraelis, aga samuti ei saa ta valitseda Taaveti troonilt või tema valitsemise kohalt. See kõik oli maa peal ja sellepärast peab selle taastamine toimuma samuti maa peal.

KAS TÕOTUSED TÄITUSID SAALOMONIS?

Taaveti lihases pojas, Saalomonis, täitus teatud osa tõotustest, mis Jumal Taavetile andis. Ta ehitas koja Jumalale (1Kuningate raamat 5-8) ja tal oli väga heal järjel kuningriik. Naaberrahvaste valitsejad saatsid Saalomoni juurde oma esindajaid, et kinnitada talle oma austust (1Kuningate 10) aga koja aktiivsest külastusest lähtus vaimne heaolu. Saalomoni valitsemise ajal ennustati veel suuremat tõotuste täitumist Taavetile, mida saab näha Kristuse valitsemise ajal.

Mõned inimesed kinnitavad, et tõotused Taavetile said täielikult täidetud Saalomonis, kuid seda ei kinnita järgnevad faktid:-

- Paljud Uue Testamendi tunnistused räägivad, et "seemneks" oli Kristus, mitte Saalomon.

- "Seemne" kuningriik peab olema igavene, aga Saalomoni sugu ei olnud seda.

- Taavet tunnistas, et tõotused olid igavesest elust, kuid see ei olnud otseses suhtes vahetult tema perega: "...eks ole mu sugu nõnda ühenduses Jumalaga? Sest ta on minuga teinud igavese lepingu" (2Saamueli 23:5).

- Taaveti seeme on Messias, Päästja patust (Jesaja 9:6,7; 22:22; Jeremija 33:5,6,15; Johannese 7:42). Kuid Saalomon taganes hiljem Jumalast (1Kuningate 11:1-3; Nehemja 13:26) oma paljude võõramaiste naiste pärast.


  Back
Kodu
Next