BIBLIA Alapvető
Tanulmány 5: Isten Országa
Az Ország meghatározása | A Királyság jelenleg nincs megalapítva | Isten Országa a múltban | Isten eljövendő Országa | A Millennium | Hozzáfűzés (Az Ország (Királyság) szó szerinti értelmezése, Izráel történelmének összegzése) | Kérdései

5.5 A Millennium

Az Isten Országában való élet tanulmányozásának ennél a pontjánál a körültekintő olvasó megkérdezheti, ‘Mindez a kép Isten Országáról nem túl emberi-e ?’ Az emberek Isten Országában fognak szaporodni (Ézs.65:23), meg is halnak (Ézs.65:20). Ezeknek az embereknek lesznek vitáik, melyeket Jézus fog elbírálni (Ézs.2:4), és szükség lesz még arra is, hogy dolgozzanak a földön azért, hogy megélhessenek, még akkor is, ha ez sokkal könnyebb lesz, mint most. Mindez túl távolinak tünik az olyan igéretektől, minthogy az igazságosak örök életet kapnak, az Istenéhez hasonló természetet, egyenlőkké lesznek az angyalokkal, akik nem házasodnak, és nem is szaporodnak (Lk.20:35,36). A válasz abban áll, hogy Isten Országának első része 1000 évig fog tartani - ez egy ‘Millennium’ (Ld. Jel.20:2-7). A Millennium alatt az embereknek két csoportja fog létezni a földön:

1. A szentek, akik elfogadhatóan követték Krisztust ebben az életben, akiknek örök élet adatik a bírói széknél. Jegyezzük meg: ‘szent’ azt jelenti ‘kihívott’, és bármely igazi hívőre vonatkozhat.

2.. A mindennapi halandó emberek, akik nem ismerték a Szentírást Krisztus visszatérésekor, azaz nem voltak felelősségre vonhatóak a bírói szék előtt.

Amikor Jézus eljön két ember lesz a mezőn, az egyik felvétetik (ítéletre), a másik lentmarad (Lk.17:36), azok, akik lentmaradnak fogják a másik csoportot alkotni.

Miután részesülnek a megváltottak Isten természetében az ítéletkor, a szentek többé nem lesznek képesek meghalni vagy szaporodni. A leírása azoknak az embereknek akik tapasztalni fogják ezeket a dolgokat Isten Országában, a másik csoportra kell, hogy vonatkozzon, vagyis az olyanokra, akik életben lesznek Krisztus visszatérésekor, de nem ismerték az Isten által támasztott követelményeket. Az igazságosak jutalma, hogy "..királyokká és papokká" lesznek, " és uralkodni fognak a földön" (Jel.5:10). A királyoknak uralkodniuk kell valakik felett, azok felett az emberek felett, akik tudatlanságban voltak az Írások felől Krisztus második visszatérése idején, és így életben maradtak. Azáltal, hogy "Krisztusban" vagyunk, osztozni fogunk az ő jutalmában, a világ feletti Királyságában: "Aki győz... annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel... ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól... " (Jel.2:26,27).

Krisztus a minákról (azaz a tehetségről) szóló példabeszédére most derül fény, a hű szolgák jutalma öt vagy tíz város lesz, hogy kormányozzák a Királyságban (Lk.19:12-19). Isten útjainak ismeretei nem lesznek közvetlenül azután elterjedve, hogy Krisztus lesz a kikiáltott király Jeruzsálemben, az emberek Jeruzsálembe fognak utazni, hogy több ismeretet szerezhessenek Istenről (Ézs.2:2,3). Ismét jusson eszünkbe, hogy a hegy, amely Isten Országát jelképezi Dán.2:35,44 próféciájában, fokozatosan terjed szét a földön. A szentek feladata lesz, hogy terjesszék Isten ismeretét és ezáltal az Ő Országát.

Amikor Izráel Isten Országa volt a múltban, a papok feladata volt, hogy tanítsák az Istenről való ismereteket (Mal.2:5-7). Ebből a célból különböző városokban voltak megtelepedve szerte Izráelben. Az Ország sokkal dícsőségesebb helyreállításakor a szentek át fogják venni a papok szerepét (Jel.5:10).

Ha Krisztus ma eljönne:

1. A felelősséggel tartozó halottak fel lesznek támasztva, és a felelősséggel tartozó élőkkel együtt az ítélőszék elé kerülnek.

2. A felelősséggel tartozó bűnösök halállal lesznek büntetve, az igazságosaknak pedig örök élet adatik. Ítélet alá esnek azok a nemzetek is, akik elutasították Jézust.

3. Az igazságosak akkor azok felett lesznek kormányzók, akik akkor élnek, de nem vonhatók felelősségre Isten előtt, az igazságosak, mint "királyok és papok" fogják tanítani a Szentírást nekik (Jel.5:10).

4. Ez 1000 évig fog tartani. Ezalatt az idő alatt minden halandó ember hallani fog az Evangéliumról, és így felelőségre vonhatók Isten által. Ezek az emberek sokkal hosszabb és boldogabb életet fognak élni.

5. A Millennium végén lázadás lesz Krisztus és a szentek ellen, amelyet Isten fog legyőzni (Jel.20:8,9).

6. Az 1000. év végén mindazok, akik meghaltak ezalatt az idő alatt, fel lesznek támasztva és megítélve (Jel.20:5,11-15).

7. A köztük levő bűnösök meg lesznek semmisítve, az igazságosak pedig csatlakoznak hozzánk, és elnyerik az örök életet.

Isten földdel kapcsolatos terve akkor bevégeztik. Halhatatlan, igazságos lények fogják lakni. Isten neve "Jahve Elóhím" (jelentése: Izráel Istene, az egy Isten a Mindenható 1Móz 33:20-; 2Móz 6:3; ) megvalósul. A bűn és a következménye, a halál sohatöbbé nem lesz elszenvedve a földön. Az ígéret, hogy a kígyó magvának a fejére lesz taposva, és így az teljesen meg lesz semmisítve, akkor tökéletesen beteljesedik (1Móz.3:15). A Millenniumban Krisztus addig fog uralkodni, míg "…lába alá veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetet... Amikor pedig majd alá vettetett neki minden, akkor maga a Fiú is alá veti magát annak (Istennek), aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben" (1Kor.15:25-28).

"Azután jön a vég, amikor (Krisztus) átadja az uralmat Istennek és Atyának" (1Kor.15:24). Hogy mi fog következni abban az időben, amikor Isten minden lesz mindenekben, nincs számunkra kinyilatkoztatva, minden amit tudunk az az, hogy örök életünk lesz és isteni természetünk, azért fogunk élni, hogy dícsőítsük és szeressük Istent. Merészség további ismeretekre igényt tartani arról, hogy milyen lesz az állapot a Millennium után.

Mindenki számára alapvető az "Isten Országával kapcsolatos Evangélium" megértése az üdvössége szempontjából. Indítványozzuk ennek a szakasznak az újra olvasását, és az idézett bibliai szemelvények kikeresését.

Isten akarja, hogy az Ő Országában legyünk. A tervének fő célja az, hogy valóságos részünk legyen benne, és nem csak az, hogy csak kifejeze az Ő teremtő képességét. A keresztelés (víz alámerülés) által az Országára vonatkozó igéretek részeseivé lehetünk. Nehéz elhinni, hogy az olyan víz alámerülés, amelyet csupán néhány éves Isten Igéjéhez való alázatos engedelmesség követ, alkalmassá tesz arra, hogy belépjünk ebbe a dicsőséges, örök korszakba. Isten mérhetetlen szeretetébe vetett hitünknek is erősödnie kell. Bármilyenek is legyenek átmeneti problémáink, bizonyos, hogy nincs ésszerű okunk ellenállni az Evangélium hívásának.

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm.8:31).

"A jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Róm.8:18).

"Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk" (2Kor.4:17).


  Back
Home
Next