BIBLIA Alapvető
Tanulmány 5: Isten Országa
Az Ország meghatározása | A Királyság jelenleg nincs megalapítva | Isten Országa a múltban | Isten eljövendő Országa | A Millennium | Hozzáfűzés (Az Ország (Királyság) szó szerinti értelmezése, Izráel történelmének összegzése) | Kérdései

5.4 Isten eljövendő Országa

E fejezet 1. és 3. pontja már nyújtott bizonyos információkat arról, hogy milyen lesz ez az Ország. Láttuk, hogy az Ábrahámnak tett ígéret arról szól, hogy az ő magján keresztül áldást nyernek az emberek az egész világon: Róm.4:13 mindezt kiegészíti azzal, hogy Ábrahám utódai, azaz a Krisztusban levő hívők, az egész földet örökölni fogják. Dániel 2. fejezetének próféciája kifejti, hogy Krisztus hogyan fog, mint a kis kő visszatérni, Országa pedig hogyan fogja fokozatosan betölteni a világot (vö. Zsolt.72:8). Tehát Isten Országa nem csupán Jeruzsálemben vagy Izráel földjén fog megvalósulni, ahogyan azt egyesek fenntartják, noha ez a terület kétségtelenül a Királyság központja lesz.

Akik Krisztust követik a jelenlegi életben, azokra vonatkozólag olvassuk a Jel.5:10-ben, hogy: "…királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön". Népességileg és területileg változó nagyságú területeket fogunk kormányozni, lesz aki tíz várost fog felügyelni, lesz aki ötöt (Lk.19:17). Krisztus a föld feletti uralmat meg fogja osztani hüséges követőivel (Jel.2:26; 2Tim.2:12). "Igazságosan fog uralkodni a király (Jézus) és törvényesen fognak vezetni a vezérek (megváltottak)" (Ézs.32:1; Zsolt.45:16).

Krisztus örökké fog uralkodni Dávid helyreállított trónján (Lk.1:32,33), azaz birtokolni fogja Dávid helyét és pozícióját a kormányzásban, amely Jeruzsálemben volt. Mivel Krisztus Jeruzsálemből fog kormányozni, így ez lesz az eljövendő Királyság fővárosa. Azon a területen lesz, ahol a templom épült (Ezék.40-48). Amíg az emberek a világ különböző pontjain fogják dicsérni Istent (Mal.1:11), ez a templom lesz a fókuszpontja a világ Istentiszteletének. A nemzetek "…évről évre elmennek, és leborulnak a király, a Seregek Ura előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet" a Jeruzsálemi templom körül (Zak.14:16).

Ez az évenkénti zarándoklat Jeruzsálembe Ézs.2:2,3-ban szintén meg van jövendölve: "Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának (templomának) hegye (Királyság - Dán.2:35,44) a hegyek tetején (Isten Királysága és temploma az emberek királysága felé emeltetik)... és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép és ezt mondják: Jöjjetek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből". Ez egy képnek tűnik a Királyság első napjaiból, amikor az emberek terjesztik egymásnak az ismereteket Krisztus uralmáról és felmennek Isten Országának a "hegyére", amely lassan betölti az egész világot. Az Istentisztelet iránti valódi rajongás képe tárul elénk.

Napjaink egyik legnagyobb tragédiája, hogy sok ember ‘tiszteli’ Istent politikai, szociális, kultúrális, vagy érzelmi okoknál fogva, nempedig annak a megértése alapján, hogy Ő valóban a mi Atyánk és Alkotónk. Isten Országában egy világméretű rajongás lesz azért, hogy megismerhessük Isten útjait, az emberek olyannyira motiválva lesznek ettől a vágytól, hogy a föld legvégéről is el fognak jönni Jeruzsálembe, hogy Istenről mindig több ismeretet szerezhessenek.

Az emberiség jogi rendszere és igazságszolgáltatása okozta zűrzavar és igazságtalanságok helyén csupán egyetlen egyetemes törvény fog létezni - "az Úr igéje" és "törvénye", amely Krisztus által lesz kihirdetve Jeruzsálemből. Özönleni fog "valamennyi nép" ezekre a tanítási alkalmakra, mindez magában foglalja azt is, hogy ez az általános vágy arra, hogy az emberek Istenről igaz ismereteket szerezzenek, csökkenteni fogja a nemzetek közötti természetes súrlódásokat ugyanúgy, mintahogy ez ma azok között az egyének között is megvan, akik elszentelik magukat az ebben az ismeretben való növekedésre.

Az a leírás, hogy "valamennyi nép" özönleni fog Jeruzsálembe hasonló ahhoz a képhez, amelyet az Ézs.60:5 tár elénk, ahol a zsidók a nem zsidó népekkel "összegyűlnek", hogy imádják Istent Jeruzsálemben. Ez összhangban van a Zak.8:20-23 Isten Országról szóló próféciájával is:

"Eljönnek még a népek és a többi város lakói, és az egyik város lakói a másikba menve mondják: Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk (vö. Zak.14:16 ‘évről-évre’) a Seregek Urához! Én is megyek! Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek.... Azokban a napokban tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!"

Ez az izráelitákról egy olyan képet alkot, ahol "elsők" lesznek és nem "utolsók" a nemzetek között, "…ha hallgatsz az Úrnak… parancsolataira.. " Tehát bűnbánatuknak és megtérésüknek köszönhetőleg (5Móz.28:13). Isten megváltási tervének zsidó alapjai akkor majd mindenki által megértettek lesznek. Az erről való tudatlanságnak, amely a mai kereszténység körében létezik, akkor hirtelen vége lesz. Az emberek akkor lelkesen fognak beszélni ezekről a dolgokról, azt fogják tudni mondani a zsidóknak, hogy "hallottuk, hogy veletek van az Isten". A beszélgetések a lelki dolgok körül fognak forogni, nem pedig a hiábavaló ábrándokról, amelyek jelenleg kitöltik a világ gondolkozásmódját.

Adva ezt az Isten iránt való hatalmas elkötelezettséget nem meglepő, ha Krisztus majd "Ítéletet tart a nemzetek fölött... Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket: Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul" (Ézs 2:4). Krisztus abszolult fennhatósága és a viták elbírálásában a tökéletes igazságszolgáltatása azt fogják eredményezni, hogy a nemzetek önként fogják a harci eszközeiket mezőgazdasági eszközökké változtatni, és felhagyni mindennemű katonai gyakorlattal. "Úgy virágozzék napjaiban az igazság" (Zsolt.72:7) - a szellemi értékek lesznek felemelve, és tisztelet lesz a viszonzása annak, ha valaki tükrözi Isten jellemét a szeretetben, kegyelemben, igazságosságban stb. Mindez ellentétben áll a jelenlegi túlfűtöttséggel a büszkeségben, egoizmusban, önző ambíciókban.

Az elszántság, hogy az emberek majd "kardjaikból kapákat kovácsolnak ", része lesz annak a nagy változásnak a mezőgazdaságban, amely a földet éri. Ádám bűne következményeként a föld meg lett átkozva (1Móz.3:17-19), ennek eredményeként a földet sokkal nagyobb erőfeszítéssel kell megművelni, hogy élelmet nyerjünk belőle. Az Országgal kapcsolatban olvassuk: "Legyen bőven gabona az országban, a hegyek (egykor terméketlen) tetején hullámzó kalászok legyenek, olyanok, mint a Libánon" (Zsolt.72:16). "Nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Must csurog a hegyekről" (Ám.9:13), ilyenné lesz a föld tökéletesített termékenysége, és az Édenben a földre kimondott átok megszünése.

Ebben a nagyméretű mezőgazdasági vállalkozásban sok embernek része lesz. Az Isten Országról mondott próféciák azt a benyomást keltik, hogy az emberek vissza fognak térni az önellátó gazdálkodásra, a mezőgazdasági életmódra:

"Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket" (Mik.4:4).

Ez az önellátó gazdálkodás le fogja győzni a munkaerő kizsákmányolását, amely bármely rendszerre jellemző lehet. Dolgozni egy életen át mások meggazdagodásáért már csak a múlté lesz.

"Házakat építenek és laknak bennük (ők maguk), szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze... Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak..." (Ézs.65:21-23).

Ézsaiás 35:1-7 egy páratlan prófécia arról, hogy a terméketlen föld mennyire meg fog változni, az öröm és boldogság szinte áradni fog a földből, azok felszabadultabb és szellemibb beállítottságú életmódjának köszönhetőleg, akik megművelik azt: "Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vígad, vígan örvendezik.... és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibáb és víz fakad a szomjú földön". Még az állatok közötti természetes agresszió is meg fog szünni: "A farkas a báránnyal együtt legel", a gyerekek a mérgeskígyóval játszhatnak (Ézs 65:25; 11:6-8).

Amint a természeti világra adott átok óriási mértékben csökken, ugyanúgy fog enyhülni az emberiségre adott is. Jel.20:2,3 szimbólikusan az ördögről beszél (a bűnről és annak következményeiről), mint ami meg lesz "kötözve" vagy fékezve a Millenium ideje alatt. Az életidő meg lesz növelve, ha valaki 100 éves korában hal meg, úgy fog számítani, mintha egy gyermek halna meg (Ézs.65:20). A nők kevesebb fájdalmat fognak tapasztalni a gyermekszülésnél (Ézs.65:23). "Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve... " (Ézs.35:5,6). Ez annak lesz köszönhető, hogy a csodálatos lelki ajándékoknak ismét a birtokában leszünk (vö. Zsid.6:5).

Azt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten Országa nem olyan lesz, mint egy trópusi szigeti paradicsom, amit az igazságosak úgy fognak élvezni, ahogyan az emberek a napozást élvezhetik a természet nyújtotta idillben. Isten Országában az alapvető cél az lesz, hogy megadjuk a dícsőséget Istennek, amíg az Ő dicsősége be nem tölti a földet, úgy "…ahogyan a tengert víz borítja" (Hab.2:14). Ez Isten végső célja: "De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet" (4Móz:14:21). Istennek a dicsőség megadása azt jelenti, hogy a föld lakói igazi értéke szerint fogják Őt becsülni, dicsőíteni és követni az Ő igazságos magatartását, s mivel a világban ez a helyzet meg fog valósulni, Isten meg fogja engedni a fizikaiföldnek is, hogy mindezt visszatükrözze. "Az alázatosak öröklik a földet és teljes (lelki) békességet élveznek" (Zsolt.37:11), inkább mint, hogy egy kényelmes életet élveznének. "Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettnek", magával az igazsággal Isten Országában (Mt.5:6).

Magát a gondolatot, hogy az örök életet elnyerhetjük Isten Országában, gyakran úgy használják, mint a mézesmadzagot, hogy az emberekben érdeklődést ébresszenek fel a hit iránt. Azonban ez szinte csak velejárója lesz az igazi célnak, hogy ott Istent dícsőíthetjük. Víz alámerülésünk után folyamatosan fejlődnie kell a megértésünknek ezzel kapcsolatban.

E könyv írója számára csupán tíz évet élni egy abszolult tökéletes örömben és jó lelkiismeretben Isten iránt felérne ennek az életnek minden traumájával. Hogy ez a dicsőséges állapot örökké fog tartani teljességgel felfoghatatlan az emberi értelem számára, az emberi felfogóképesség határain túlra visz miinket.

Még akkor is, amikor némileg jobb anyagi helyzetben vagyunk, az Isten Országában való örök élet reménye kellene, hogy legyen a legnagyobb motívációnak az életünkben, hogy megvessük a világi előnyöket és az anyagiasságot. Ahelyett, hogy túlzottan gondolkoznánk a közvetlen jövőnk felől, Jézus azt tanácsolta, "…keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek" (Mt.6:30-34). Minden, amit ma elképzelhetünk, és amire törekedhetünk hasonlíthatatlan ahhoz a végső beteljesedéshez, hogy Isten Országában lehetünk.

Szükséges, hogy keressük "Isten igazságát ", azaz próbáljunk fejlődni Isten személyének a szeretetében, amely azt jelenti, hogy mi Isten Országában szeretnénk lenni, mivel az igazság ott dicsőítve lesz, és mert teljesen egy erkölcsi tökéletességben szeretnénk járni, nem csupán az a célunk, hogy megmeneküljünk a haláltól, és egy örökké tartó könnyű életet élhessünk.

Gyakran az Evangélium reménysége olyan módon van elénk tárva, amely az emberi önzést szólíthatja meg. Nyilvánvalóan a motivációnk arra, hogy Isten Országában lehessünk, napról-napra nagymértékben változhat. Amit most javaslunk egy példa: a legelső amit tegyünk, hogy tanulmányozzuk a Szentírást, tanúsítsunk engedelmességet a víz alámerülés által, amelyre az Isten iránti engedelmesség szeretete motivál minket. Az Isten által felajánlott reménység értékelése és saját céljaink, amiért szeretnénk az Ő Országában lenni, növekedni és érni fognak a víz alámerülés után.


  Back
Home
Next