BIBLIA Alapvető
Tanulmány 5: Isten Országa
Az Ország meghatározása | A Királyság jelenleg nincs megalapítva | Isten Országa a múltban | Isten eljövendő Országa | A Millennium | Hozzáfűzés (Az Ország (Királyság) szó szerinti értelmezése, Izráel történelmének összegzése) | Kérdései

5.1 Az Ország meghatározása

Előző tanulmányainkban bemutattuk, hogy Isten célja, hogy megjutalmazza a hűséges embereit örök élettel Krisztus visszatérésekor. Ez az örök élet a földön lesz eltöltve, Isten erre vonatkozó ismételt ígéretei sohasem foglalják magukban, hogy a hűségesek a mennybe fognak menni. ‘a mennyek országának evangéliuma’ (Mt.4:23) volt hirdetve Ábrahámnak, Isten örök életre vonatkozó ígéreteinek a földön megvalósuló formájában (Gal.3:8). "Isten Országa" tehát a Krisztus visszatérése utáni időszak, amikor ezek az ígéretek beteljesednek. Míg Isten a végső Királya az Ő egész teremtett világának még ma is, azonban önállóságot adott az embereknek, hogy kormányozzák a világot és saját életüket, amint az kívánják. Így jelenleg a világot az "emberek királysága" (Dán.4:17) alkotja.

Krisztus visszatérésekor beteljesül, hogy "…A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett (lesz), és ő fog uralkodni örökkön-örökké" (Jel.11:15). Akkor Isten akarata és kívánságai tökéletesen és nyíltan meg fognak valósulni ezen a földön. Jézus ennélfogva parancsolta meg nekünk, hogy így imádkozzunk: "jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is "(Mt.6:10). Ebből láthatjuk, hogy az "Isten Országa" kifejezés felcserélhető a "menny Országa" kifejezéssel (Mt.13:11 vö. Mk.4:11). Figyeljük meg, hogy sohasem olvassuk azt, hogy ‘Ország a mennyben’, a menny Országa az, amely meg lesz alapítva Krisztus által a földön az ő visszatérésekor. Amint Isten akaratának tökéletesen engedelmeskednek az angyalok a mennyben (Zsolt.103:19-21), ez ugyanúgy lesz Isten eljövendő Országában is, amikor a föld csak az igazságosak által lesz lakva, akik akkor "az angyalokhoz lesznek hasonlók" (Lk.20.36).

Az Isten Országába való belépés Krisztus visszatérésekor tehát a végső eredménye jelenlegi életünk minden keresztény igyekezetének (Mt.25:34; ApCsel.14:22), mint ilyen, teljesen alapvető, hogy helyes ismereteink legyenek róla. Filip Krisztusról adott tanítása úgy van meghatározva, mint "Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló Evangélium" tanítása (ApCsel.8:5,12). Egyik vers a másik után nyomatékosítja, hogy "Isten Országa" Pál prédikációinak mennyire lényeges pontja volt (ApCsel.19:8; 20:25; 28:23,31). Követke- zésképpen mindenekfelett szükséges, hogy teljesen megértsük az Isten Országáról való tudnivalókat, hiszen ez egy alapvető pontját képezi az Evangélium üzenetének.

"…Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába" (ApCsel.14:22), ez a fény jelenlegi életünk sötét alagútjának a végénél, és ez arra motivál minket, hogy meghozzuk az áldozatokat, amelyek az igazi keresztény élettel járnak.

Nebukadneccar, Babilónia királya szerette volna tudni a világ jövőjét (Ld. Dán.2.). Kapott egy látomást egy hatalmas szoborról, amely különböző fémekből állt. Dániel értelmezése szerint az aranyfej Babilónia királyát jelképezte (Dán.2:38). Utána hatalmas birodalmak egymásutánjai következtek az Izráel körüli területen, s egy olyan helyzet által érték végüket, amelyben "Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a Ország részint erős, részint törékeny lesz" (Dán.2:42).

A jelenlegi hatalmi egyensúly a világban több nemzet között oszlik meg, vannak erősek és vannak gyengék. Majd Dániel látott egy kis követ, amely a képmás lábát ütötte meg, összezúzta, majd a kis kő egy hatalmas heggyé nőtt, amely betöltötte az egész földet (Dán.2:34,35). Ez a kő Jézust ábrázolja (Mt.21:42; ApCsel.4:11; Ef.2:20; 1Pt.2:4-8). A "hegy", amelyet teremteni fog az egész földön, Isten örökké tartó Országát ábrázolja, amelyet Krisztus az ő második eljövetelekor fog megalapítani. Ez a prófécia önmagában bizonyíték arra, hogy Isten Országa a földön fog megvalósulni, nempedig a mennyben.

Hogy ez a királyság valóban csak Krisztus második eljövetelekor lesz megalapítva más szemelvényeknek is témája. Pál beszél Jézusról, aki megítél élőket és holtakat, amikor megvalósul "az ő eljövetele és országa" (2Tim.4:1). Mikeás 4:1 Dániel próféciáját Isten Országával kapcsolatban úgy fejleszti tovább, mintha az egy hatalmas hegy lenne: "Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején", ezt egy leírás követi arról, hogy milyen lesz ez a Ország a földön (Mik.4:1-4). Isten Jézusnak fogja adni Dávid jeruzsálemi trónját: "…uralkodik... örökké, és uralkodásának nem lesz vége" (Lk.1:32,33). Ez szükségessé teszi, hogy legyen egy bizonyos pont, amikor Jézus elkezdi az uralmat Dávid trónja felett, és amikor az Ő Országa megkezdődik. Mindez Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni. "Uralkodásának nem lesz vége", Dán.2:44 kijelentésével összhangban állítja: "…támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át". Jel.11:15 hasonló képet nyújt arról, hogy mi fog történni Krisztus második eljövetelekor, "…A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké". Tehát ismét, bizonyos, hogy kell lennie egy speciális időpontnak, amikor Krisztus Országa és uralma megkezdődik a földön, ez az Ő visszatérésekor lesz.


  Back
Home
Next