مبانيانجيل
فصل 10: زندگي در آغوش مسيح
مطالعه انجيل | دعا | موعظه | زندگي در آغوش كليسا | شكستن نان | ازدواج | مشاركت | پرسش‌ها

5-10 شكستن نان

اطاعت از دستوران مسيح در تقسيم نان و نوشيدن شراب به ياد فداكاريش در كنار دعا كردن و خواندن كتاب مقدس امري حياتي مي باشد. عيسي دستور داده است: "اين عمل را بخاطر بيادآوردن من انجام دهيد."(لوقا 22:19) آرزوي وي اين بود كه طرفدارانش تا بازگشت مجدد مسيح و زمانيكه وي مي تواند در نان و شراب با آنها سهيم باشد، اين كار را مرتباً انجام دهند.(اول قرنتيان 11:26 و لوقا 18-22:16)

نان نشان دهنده بدن مسيح است كه به صليب كشيده شد و شراب نشان دهنده خون وي است (اول قرنتيان 27-11:23) به نظر ميايد كه ايمان آورندگان اوليه اين كارها را به طور دائم (اعمال رسولان 2:42.46) و قاعدتاً هفته‌اي يك بار انجام ميدادند (اعمال رسولان 20:7). اگر ما مسيح را واقعاً دوست داشته باشيم دستورات وي را اطاعت مي‌كنيم (يوحنا 14-15:11) اگر ما رابطه شخصي راستيني با وي داشته باشيم، مشتاق خواهيم بود كه فداكاريش را همانطور كه خودش خواسته بود به ياد داشته باشيم و در نتيجه خودمان را در رابطه با به ياد آوردن رستگاري بزرگي كه به آن دست يافت، تشويق نماييم. لحظه‌اي سكوت و مرور عذابي كه وي روي صليب كشيده آزمايشات ما را در مقابل سختي‌هايي كه وي كشيده بي‌ارزش و كمرنگ جلوه ميدهد.

تقسيم نان اساساً عملي براي يادآوري است و هيچ اتفاق خارق‌العاده‌اي در نتيجه انجام اين عمل رخ نخواهد داد. اين كار مانند همان ضيافت دستورات موسي ميباشد (لوقا 22:15 و اول قرنتيان 5:7.8). اين ضيافت براي يادآوري رهائي بزرگ بني‌اسرائيل از مصر كه خدا از طريق موسي و در درياي سرخ نيرو فرستاد، مي‌باشد. مراسم تقسيم نان ما را به گذشته و به رهاييمان از گناه از طريق مسيح كه روي صليب ممكن مي‌شود و از طريق تعميد به آن مربوط مي شويم، مي برد. بنابراين اطاعت از اين امر بايد عملي باشد كه ما طبيعتاً بخواهيم انجام دهيم.

 استفاده از نان و شراب از نظر فيزيكي عشق مسيح و البته تمام مسائل مربوط به رستگاري ما را به واقعيت مي‌پيوندد. بنابراين تقسيم نان به صورت هفته‌اي يكبار نشان مي‌دهد كه ما از وضعيت روحي سالم برخوردار هستيم. اگر فردي نمي تواند اين كار را همراه دوستان مؤمنش انجام دهد، بايد اين عمل را در تنهايي انجام دهد. چرا كه هيچ بهانه اي نيست تا جلوي ما را بگيرد كه از اين امر اطاعت ننماييم. ما بايد تمام تلاشمان را بكنيم كه براي اين مراسم هميشه نان و شراب داشته باشيم البته در شرايط خاص حتي نداشتن اينها نبايد مانع اين شود كه ما به بهترين روش به ياد مسيح باشيم. مسيح از " شراب ميوه"(لوقا 22:18) استفاده كرد، پس ما بايد از شراب انگور سرخ استفاده كنيم.‌‌

گرفتن عبرت از عذابهاي مسيح و از خود گذشتگيش بزرگترين افتخاري است كه مي تواند نصيب يك زن يا مرد شود. بهره‌بردن از آنها از طريق توجهات نادرست نسبت به آنچه نمايش ميدهند نهايت كفر مي باشد و اينطورآمده است: "بدين ترتيب، هربار كه اين نان را مي خوريد و از اين پياله مي نوشيد، در واقع اين حقيقت را اعلام مي كنيد كه مسيح براي نجات شما، جان خود را فدا كرده است... بنابراين، اگر كسي با رفتاري ناشايست از اين نان بخورد و از اين پياله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عيسي مسيح بي‌احترامي كرده و نسبت به آنها مرتكب گناه شده است." (اول قرنتيان 11:26،27) بنابراين عمل تقسيم نان بايد در زمان و مكاني انجام گيرد كه افكار افراد از هيچ نظر گسيخته و منقطع نگردد. براي اين كار بايد اين عمل را صبح زود يا شب در اتاق خواب يا مكان مناسب ديگري انجام داد و به ما پيشنهاد شده كه: "شخص پيش از شركت در اين آئين، با دقت خود را امتحان كند تا ببيند آيا شايستگي براي شركت در آن را دارد يا نه." (اول قرنتيان 11:28) بنابراين ما بايد فكرمان را مثلاً از طريق نگاه كردن به موارد ثبت شده در مورد مصلوب شدن در انجيل، قبل از انجام اين كارها بر فداكاري مسيح متمركز نماييم. با انجام اين كار به روش مسيح مسلماً وجدان خودمان نسبت به مسيح را مورد آزمايش قرار خواهيم داد.

يك ترتيب مناسب براي انجام تقسيم نان به شرح ذيل ميباشد:

1-     دعا كردن - تقاضاي آمرزش از خدا در جلسات، متوجه ساختن ما در رابطه با درك كلام وي، به ياد آوردن احتياجات ديگر مؤمنان، ستايش وي به سبب علاقه‌اش به ما، خصوصاً علاقه‌اي كه به فرستادن مسيح نشان داد، و دعا كردن در مورد هر موضوع خاص ديگر.

2-     خواندن كتاب مقدس در طي روز آنطور كه در " همراهي كتاب مقدس " مقرر شده است.

3-     تمركز به درس عبرت آنها يا خواندن يك نصيحت - مطالعه كتاب مقدس در رابطه با بخشهايي كه ما را به طرف نيات خدمتمان يا همان به يادآوردن مسيح، راهنمايي مي كند.

4-     خواندن آيات اول قرنتيان 29-11:23

5-     خودآزمايي با مدتي سكوت

6-     دعا كردن براي نان

7-     تقسيم نان و خوردن تكه كوچكي از آن

8-     دعاكردن براي شراب

9-     نوشيدن شراب

10-  دعاي پاياني

تمام اين كارها كمي بيشتر از يك ساعت به طول خواهد انجاميد.


  Back
Home
Next