مبانيانجيل
فصل 10: زندگي در آغوش مسيح
مطالعه انجيل | دعا | موعظه | زندگي در آغوش كليسا | شكستن نان | ازدواج | مشاركت | پرسش‌ها

1-10 مطالعه انجيل

بعد از تعميد ما بايد صحبت "رشد در راه تقدس" يا همان زندگي تحت تأثير روح به جاي جسم را پيش بكشيم (روميان 6:22 و 8:1 و غلاطيان 5:16.25). از طريق وفا به كلام خدا است كه ما رشد در راه تقدس را تحقق مي‌بخشيم (يوحنا 15:7.8). ديده ايم كه روح راهنماي ما است بدين معنا كه روح خداوند در كلام است. بايد در تمام زندگي از طريق بررسي و مطالعه دائم كتاب مقدس به كلام نزديك بمانيم.

بررسي دقيق كلام باعث مي شود كه انسان لزوم تعميد را بفهمد و در نتيجه آن را انجام دهد. اين فرآيند كه بگذاريم كلام، اعمال ما را تحت تأثير قرار دهد و زندگيمان را جهت ببخشد بايد ادامه داشته باشد. ولي تعميد فقط اولين قدم در راه اطاعت از كلام خداوند مي باشد. آشنايي با كتاب مقدس و تعاليم اوليه انجيل اين خطر را در بردارد كه ممكن است باعث شود كلام، ديگر ما را تحت تأثير قرار ندهد. در اين حالت مي توانيم كلام را بدون اينكه اثر عملي روي ما بگذارد، بخوانيم (به ضميمه 2 مراجعه كنيد) به همين دليل عاقلانه است كه قبل از مطالعه كتب مقدس دعايي كوتاه بخوانيم: "چشمانم را بگشا تا حقيقت شگفت‌انگيز كلام تو را ببينم." (مزامير 119:18)

كلام خداوند بايد مانند غذاي روزانه ما باشد و البته اتكاء به آن و اشتياق طبيعي ما به آن بايد حتي از ميل غريزي ما به غذاي واقعي بيشتر باشد. احساس ايوب اين بود: "از فرامين او سرپيچي نكرده‌ام و كلمات او را در سينه حفظ نموده‌ام." (ايوب 23:12). ارميا هم همين احساس را داشت: "آنچه به من تاب و تحمل مي‌دهد، كلام توست كه خوراك روح گرسنه من است. كلام تو دل اندوهگين مرا شاد و خرم مي‌سازد."(ارميا 15:16) بنابراين تخصيص زماني خاص براي خواندن كتاب مقدس يكي از عوامل حياتي در برنامه زندگي روزمره مي باشد. مطالعه بي‌وقفه كتاب مقدس به مدت 30 دقيقه هر روز صبح باعث مي شود كه روزمان را با رواني سالم شروع نماييم. اين گونه عادتها كه باعث شكل گرفتن ايمان مي‌شود، در روز داوري ارزشي برابر طلا خواهند داشت.

براي جلوگيري از تمايل طبيعي ما در خواندن  تنها قسمتهايي از كتب مقدس كه براي ما جالب مي باشد، christadelphians  برنامه اي به نام "همراهي كتاب مقدس" (اين كتاب از ناشران آن قابل تهيه است) تهيه كرده اند. در اين برنامه تعداد مشخصي از بخشهاي انجيل در طي روز خوانده مي شود و در نتيجه عهد جديد در طي اين خواندن 2 بار و عهد عتيق 1 بار در سال مرور مي شوند. درحاليكه ما روز به روز بخشها را مي خوانيم، روحيه‌مان با دانستن اينكه هزاران مؤمن ديگر هم درحال خواندن همين بخشها مي‌باشند تقويت مي‌شود. بنابراين هر موقع يكديگر را ملاقات مي كنيم يك ارتباط فوري احساس مي‌‌كنيم. بخشهايي كه ما اخيراً خوانديم بايد اساس مكالمات ما را تشكيل دهند.


  Back
Home
Next