مبانيانجيل
فصل 10: زندگي در آغوش مسيح
مطالعه انجيل | دعا | موعظه | زندگي در آغوش كليسا | شكستن نان | ازدواج | مشاركت | پرسش‌ها

2-10 دعا

تمرين حياتي ديگري كه بايد پيش گرفته شود دعا كردن مي باشد. پولس از طريق يادآوري آيه "ميان خدا و مردم انساني وجود دارد بنام عيسي مسيح كه جان خود را فداي تمام بشريت كرد" به نتيجه عملي درك اعمال مسيح دست مي يابد: "من بعنوان رسول خدا انتخاب شده‌ام تا حقيقت را بغير يهوديان برسانم و به ايشان تعليم دهم كه چگونه خدا انسان را از راه ايمان نجات مي‌بخشد." (اول تيموتائوس 8-2:5) "اين كاهن اعظم از ضعفهاي ما بيخبر نيست، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد. اما حتي يكبار هم به زانو در نيامد و گناه نكرد. پس بياييد به حضور تخت پرفيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را بهنگام نياز ياري فرمايد."(عبرانيان 4:15،16)

تحسين واقعي اين باور كه مسيح همانند يك روحاني اعظم شخصي ماست كه دعاهاي ما را به خداوند ميرساند، مي‌تواند انگيزه دعاي مستمر و خالصانه را در ما ايجاد كند. با اين حال دعاهاي ما نبايد صرفاً يك فهرست از درخواستهاي ما از خداوند باشد. شكر خدا قبل از غذا، دعا براي سفر سلامت و غيره بايد قسمت مهمي از دعاهاي ما را تشكيل دهند.

همين كه ما از طريق دعا مشكلاتمان را با خداوند مطرح نماييم بايد به ما احساس آرامش دهد: "براي همه چيز دعا كنيد(هيچ چيزي دردنيا وجود ندارد كه بخاطر كوچك بودن نتوان براي آن دعا كرد) و هرچه لازم داريد به خداوند بگوئيد و فراموش نكنيد كه براي جواب دعاها، از او تشكر نمائيد. اگر چنين كنيد، از آرامش خدا بهره‌مند خواهيد شد، آرامشي كه فكر انسان قادر به درك آن نيست. اين آرامش الهي به فكر و دل شما كه به عيسي مسيح ايمان آورده‌ايد، راحتي و آسايش خواهد بخشيد." (فيليپيان 4:6،7).

اگر دعاهاي ما مطابق اراده خداوند باشد، حتماً به حاجتمان خواهيم رسيد.(اول يوحنا 5:14) ما مي توانيم از طريق بررسي كلام خداوند كه روان وي را برما آشكار مي سازد، اراده خداوند را بفهميم. بنابراين مطالعه كتاب مقدس بايد به ما تعليم دهد كه چگونه دعا كنيم و در دعاهايمان چه چيزي بخواهيم و در نتيجه دعايمان قوي خواهد بود. بنابراين "اگر در من بمانيد و از كلام من اطاعت كنيد هرچه بخواهيد به شما داده خواهد شد." (يوحنا  15:7) مثالهاي زيادي از دعاهاي عادي در كتب مقدس آمده است.(مزامير 119:164 و دانيال 6:10). چند دعاي كوتاه شكرگزاري و دعاهاي صبح و شب در واقع حداقل دعاهاي لازم مي باشد.


  Back
Home
Next