PIIBLI Alused
Peatükk 1: Jumal
Jumala Olemasolu | Jumala Isiksus | Jumala Nimi Ja Iseloom | Inglid | Kõrvalepõige ("Jumal On Vaim" (Johannese 4:24), Jumala Nime Kasutamine, Jumala Ilmutus) | Küsimused

1.1 Jumala Olemasolu

"Sest kes Jumala juure tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad" (Heebrealastele 11:6). Käesoleva õppematerjali eesmärk seisneb abi osutamises neile inimestele, kes tahavad tulla Jumala juurde ja juba usuvad, et "Ta on olemas". Seepärast ei hakka me peatuma siin nende küsimuste läbivaatamisel, mis kinnitavad usku Tema olemasolusse. Õppides tundma meie keha keerukat ehitust (vt.Laulud 139:14), vaimustudes lillede imelisest mustrist, vaadates taeva lõputusse kaugusesse selgel ööl, mõeldes sellele, aga samuti ka loendamatule arvule teistele elunähtustele, heidad tahtmatult eemale igasuguse mõtte ateismist. Palju raskem on uskuda Jumala olematusesse, kui süveneda sügava usuga Tema olemasolusse, sest ilma Jumalata ei oleks korda, eesmärki, mõtet ja täielikku seletust kõigele sellele, mis toimub ilmaruumis. Kõik see leiab kahtlemata peegelduse inimese elus, kes nimetab end ateistiks. Seoses sellega saab mõistetavaks, miks suurem osa inimesi mõtleb Jumala olemasolu võimalikkusele, kuigi elab ühiskonnas, kus domineerib materialism.

Sealjuures on suur erinevus, ähmase kujutluse olemasolus mingist kõrgemast jõust ja kindlast veendumusest selles, mida Ta annab inimestele, kes Teda ustavalt teenivad. Heebrealastele 11:6 räägib sellest nii:

"Ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juure tuleb, peab uskuma, et Tema on olemas,

ja

et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad".

Piiblis räägitakse palju Jumal rahva, Iisraeli, ajaloost. Korduvalt kriipsutatakse alla, et nende tunnustamist Jumala olemasolu kohta ei mõõdetud nende usuga Jumala tõotustesse. Nende suur juht, Mooses, rääkis neile:"Siis tea täna ja talleta oma südames, et Issand (sinu Jumal) on Jumal üleval taevas ja maa peal, teist ei ole (peale Tema). Ja sa pead pidama Tema seadusi ja käske" (5Moosese 4:39,40).

Niisamasugune hoiatus käib ka meie kohta; Jumala olemasolu fakt ei tähenda veel, et meil on automaatselt juurdepääs Temale. Kui me siiralt usume meie Looja olemasolusse, peame me "pidama Tema otsuseid ja Tema käske". Sellepärast antakse allpool toodud peatükkides selgitusi, mis kujutavad endast neid otsuseid ja käske ja kuidas neist kinni pidada. Vastavalt meie süvenemisele Püha Kirja sügavuti, vajalike vastuste leidmise otsingutes, hakkab kasvama ka meie usk Jumala olemasolusse:" Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu" (Roomlastele 10:17). Sellele sarnaselt näitavad salmid Jesaja 43:9-13, kuidas tuleb mõista Jumala ettekuulutusi: "Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas; teie - olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja mina olen Jumal; ka edaspidi olen ma seesama" (Jesaja 43:12,13) - s.t. Jumala nime esitatakse täitsa õigesti: "Ma olen see, kes ma olen" (2Moosese 3:14). Apostel Paulus tuli Peroia linna, mis asub praegu Põhja Kreekas. Nagu alati kuulutas ta Evangeeliumi (häid uudiseid), kuid inimesed ei võtnud vastu mitte üksnes Pauluse sõna: "Nemad võtsid Sõna vastu (Jumala, mitte Pauluse) kõige hea meelega ja uurisid iga päev Kirjast, kas see on nõnda, nagu kuulutati. Siis uskusid nüüd paljud neist" (Apostlite teod 17:11,12). Nende usk oli rajatud ümberlükkamatul, regulaarsel (igapäevasel) ja süsteemijärgsel (kas see ikka on täpselt nii) Piibli analüüsil.Tõeline usk ei tulnud neile kui ootamatu Jumala ilmutus, omamoodi vaimne südameoperatsioon, ilma vastava süvenemiseta Jumala sõnasse. Kuidas siis võivad inimesed, kes lähevad Billi Grehami tsitadelli või nelipühalaste sekti liikmete koosolekule, tulla tagasi kui "usklikud"? Selline usk, mis ei ole rajatud tõelisele Piibli õpetusele, kutsub kahtlematult esile tühjuse, mille avastavad eneses paljud "uuestipöördunud" oma hilisemas kristlikus elus ja sellepärast eemalduvadki nii paljud inimesed evangeelsest liikumisest.

Antud kursuse eesmärgiks Piibli Aluste õpetamisel kujuneb teejuhi roll iseseisvaks süstemaatiliseks Pühakirja õppimiseks, selleks, et lugeja võiks samuti süveneda tõelisse usku. Side tõelise Evangeeliumi ja tõelise Usu Sõna vahel on tihti Piibli kuulutustes alla kriipsutatud:

- "Palju korintlasi sai kuulates usklikuks, ja nad ristiti" (Apostlite teod 18:8);

- Inimesed "kuuleksid evangeeliumi sõna ja usuksid" (Apostlite teod 15:7);

- "Nõnda me kuulutame ja nõnda olete saanud usklikuks" (1Korintlastele 15:11);

- "Ent tähendamissõna on see: Seeme on Jumala Sõna" (Luuka 8:11)

- Issand ütles: "Kui teil usku oleks sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele metsviigipuule: Juuri end välja ja istuta end merre! siis see kuuleks teie sõna" (Luuka 17:6);

- "Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames!" (Roomlastele 10:8);

- "Toidad ennast usu ja hea õpetuse sõnadega" (1Timoteusele 4:6);

- Südames, avatud usule Jumalasse ja Tema Sõnasse (Galaatlastele 2:2; vrd. Heebrealastele 4:2);

- Apostel Johannes kirjeldades meie Issanda Jeesuse elu, ütles: "Tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite"(Johannese 19:35);

- "Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!" (Johannese 17:17).


  Back
Kodu
Next