PIIBLI Alused

Sissejuhatus

Iga inimene, kes on hakanud uskuma Jumala olemasolusse ja on tunnistanud, et Piibel on Tema ilmutus inimestele, vajab tõsist Püha Kirja süvenemist. Kuid paljud inimesed, kes nimetavad end "kristlaseks", pööravad vähe tähelepanu sellele ja piirduvad üksnes mõne salmi lugemisega Uuest Testamendist pühapäeviti. Piibel on neil kodus kusagil unustatud kohas ja teda peaaegu ei avatagi. Nad meenutavad vaid ähmaselt mõnd mõistujuttu sellest. Ei ole imeks panna, et sellise passiivse suhtumise puhul Jumala Sõnasse on suur segadusja ebakindlus nende inimeste elus ja teadvuses.

Teisest küljest on ka selliseid usklikke, kellel on pealiskaudsed teadmised kristlusest, kuid oma ülla eesmärgi nimel püüavad nad selgusele saada Piibli tõdedes. Kahjuks kohtavad nad oma teel tihti selliseid tõlgendajaid, kes esitavad oma tõdesid ja filosoofilisi vaateid, mis ei peegelda Pühakirja tõelisi aluseid.

Selle õppematerjali eesmärgiks on Püha Kirja analüüsi läbiviimine praktilisel viisil ja vastavas järjestuses. Materjal on ette nähtud tavalise lugemismaterjalina, teadmiste omandamise eesmärgil. Teda võib kasutada ka kaugõppe kursuse materjalina. Vastused küsimustele, mis on ära toodud iga peatüki lõpus, tuleks saata aadressil, mis on allpool ära märgitud. Teie vastused antakse seejärel ühele grupi juhendajatest, kes hakkab isiklikult läbi viima kirjavahetust, vastavalt sellele, kuidas te olete omandanud õppematerjali. Võimalik, et mõned lugejatest ei soovi vastata küsimustele, vaid püüavad ise esitada küsimusi, eesmärgiga, täpsustada ebaselgeid kohti või sündmuseid, või esitavad oma nägemuse või lahknevuse antud esitusele, mis siin on ära toodud. Ka sellisel juhul, kui kirjavahetus toimub allpool märgitud aadressil, antakse neile personaalsed vastused. Tuleb ainult meeles pidada, et sellist kirjavahetust tuleb pidada inglise keeles.

Autor on veendunud, et "Piibli Alustõed" saavad igale inimesele täielikult arusaadavaks. Kuid raamatus võivad olla mõningad kohad ja teemad, mis võivad väliselt sisult erineda üldkehtiva seletusega Pühakirjast. Mõningaid neist, on kõrvutatud teiste Evangeeliumi seisukohtadega, mis võivad huvi pakkuda lugejatele ja neid arutatakse "kõrvalepõike" osas, mis on ära toodud iga peatüki lõpus. Eeldame, et "Piibli Alustõed" on arusaadavad ka ilma "Kõrvalepõikeid" lugemata, kuid on võimalik, et mõned õpilastest siiski loevad suuremat osa sellest.

Selles materjalis tsiteeritud värsid ja lõigud on Piiblist, mis on võetud eesti keelsest 1989. a. Piibliseltsi väljaandest ja neid on võrreldud Holy Bible, New International Versioni'ga ning venekeelse Russian Orthodox Bible'ga.

Avaldan siirast tänu paljudele inimestele, kes osutasid abi selle raamatu loomisel. Eriti olen ma tänulik Klaiv Riversile tema suurepärase fotoseeria esitamise eest, aga samuti ka kõigile neile, kes avaldasid oma kommentaare raamatu käsikirja materjalide kohta. Avaldan siinjuures erilist tänu neile sadadele inimestele, kes elavad Aafrikas, Ida Indias, Filipiinides ja Ida Euroopas, kes oma siiraste küsimustega ja tõe teadmisjanuga pidevalt aitasid mul vaimselt koonduda "Piibli Alustõdede" kirjutamisele. Nende ilu ja jõud üksnes suurenevad, kui vaatad neile erinevatest vaatepunktidest. Täistuubitud taksos, lahtistel kaubaplatvormidel ja veoautodel, konverentsisaalides, umbsete võõrastemajade rõdudel ja metsaasulates tähtede valguses -arutati neid teemasid, vaieldi ja satuti vaimustusse õpilaste poolt, kes õpivad Piiblit ja kellel on nii erinevad ühiskondlikud positsioonid. Minu kristadelflastest vennad, kellega mul oli meeldiv töötada raamatu kallal, olid mulle lakkamatu jõu ja inspiratsiooni allikaks. Paljude artiklite sisu, mis on siin ära toodud "kõrvalepõigetes", võeti meie vahel taolise arutluse alla võõrastemajade tubades, peale kurnavat õppetööd Piibli kaugõppekursuse õpilaste gruppide poolt.

Suhtlemine ja sõprus, mis ühendab meid nende piiblitõdede põhimiste aluste kaudu, on tõepoolest ületamatuks teguriks meie elus. Niisiis, kõigile neile "minu Jumala Kuningriigi kolleegidele", avaldan ma siirast tunnustust ja loodan, et see raamat on neile abiks tõelise Evangeeliumi avaldamisel "kõigile rahvastele".

Piibli lehekülgedel antud Evangeeliumi tõelise tõe tundma õppimine, hakkab avaldama heategevat mõju meie elu kõigile külgedele. Jumala Sõna kaasamine viib selleni, et mehed ja naised kogu maailmas hakkavad ülistama Jumalat, praegu ja igal ajal, nii nagu Tema seda tahtis. Igaüks, kes leiab tõe, leiab enese jaoks "suure väärtusega pärli" ja avastab enda jaoks tunde, mida tundis Jeremija:"Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks" (Jeremija 15:16). Selle saavutamiseks pöörduge Jumala poole ja palvetage, et ta aitaks teil mõista sõna, enne, kui te asute õppima järgnevaid peatükke. "Ja nüüd ma annan teid, vennad, Jumala ja tema armusõna hooleks, kes on vägev teid üles ehitama ja andma teile pärandi kõikide seas, kes on pühitsetud" (Apostlite teod 20:32).

D. H.

Küsimused, mis on paigutatud iga peatüki lõppu, on kahte liiki: valik grupist (peate te valima ühe loendatud vastustest kui õige vastuse küsimusele) ja tavalised küsimused, mis nõuavad vastuseks mitut lauset. Kirjutage oma vastused eraldi lehele, ärge unustage seejuures selgelt ära märkida oma perekonnanime, eesnime ja aadressi.

Te võite oma vastused saata aadressil:

CHRISTADELPHIAN ADVANCEMENT TRUST

P.O.BOX 3034, SOUTH CROYDON, SURREY, CR2 0ZA, ENGLAND

Company No. 3927037 Registered Charity No 1080393

Phone/ Fax 020 8657 1358

või

KRISTADELFLASTE PIIBLIMISSIOON EESTIS

POSTMAJA, POSTKAST 135

50002, TARTU

EESTI

  Back
Kodu
Next