BIBLIJOS Pagrindai
11 skyrius: Gyvenimas Kristuje
Įvadas | Šventumas | Jėgos panaudojimas | Politinė veikla | Žemiški malonumai | Biblijos studijavimas | Malda | Pamokslavimas | Bendruomeninis gyvenimas | Duonos laužymas | Vedybos | Bendravimas | Klausimai

11.3.2 MALDA

Kitas labai svarbus įprotis, kuri reikia išsiugtyti, yra malda. Priminęs mums, kad yra "vienas Dievo žmonių Tarpininkas - žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus", Paulius aiškina, kaip Kristaus darbų supratimas turėtų pasireikšti praktiškai: "Taip aš norėčiau, kad vyrai melstųsi visose vietovėse... be piktumo ir abejonės" (1 Tim 2:5-8). "mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku" (Žyd 4:15,16).

Tikrai suvokę, kad Kristus - tai mūsų asmeninis vyriausiasis kunigas, su didele galia siunčiantis mūsų maldas Dievui, mes turėtume gauti įkvėpimo reguliariai maldai tikėjime. Bet malda neturėtų būti vien tik Dievui pateiktas "reikmių sąrašas"; svarbią mūsų maldų dalį turėtų sudaryti padėka už saugią kelionę, už maistą prieš valgį ir t.t.

Jau vien tik išsakydami savo problemas maldoje prieš Viešpatį, patirsime didžiulį palengvėjimą: "Visuose reikaluose (nėra dalyko, dėl kurio nebūtų galima melstis) malda ir prašymu su padėka jūsų troškiimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis" (Fil 4:6,7).

Jeigu mūsų maldos atitiks Dievo valią, jos tikrai bus išklausytos (1 Jn 5:14). Mes galime sužinoti Dievo valią studijuodami Jo Žodį, kuris atskleidžia mums Jo Dvasią / protą. Taigi Biblijos studijavimas turėtų mus išmokyti kaip reikia melstis ir ko prašyti meldžiantis, kad mūsų maldos būtų veiksmingos. Todėl "jei... mano žodžiai pasiliks jumyse,- jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta" (Jn 15:7).

Raštuose randama daug reguliarių maldų pavyzdžių (Ps 119:164; Dan 6:13). Maldos ryte bei vakare ir keletas trumpų padėkos maldų dieną turėtų būti laikoma pačiu minimumu.


  Back
Home
Next