Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 1: LESA
Ukubako Kwakwa Lesa | Umusango Wakwa Lesa | Ishina No Musango Wakwa Lesa | BaMalaika | Cakulundapo (''Lesa Mupashi'' (Yohane 4:24), Ukubomfya Ishina Lyakwa Lesa, Ukusokoloka Kwakwa Lesa) | Amepusho

Isambililo 1: Amepusho

Please enter your name:
email (required):
 1. Bushe cinshi cingafwilisha nganshi ukukusha icitetekelo cesu muli Lesa?
  Ukuya ku cilonganino
  Ukusambilila Baibele no kupepa
  Ukulanda ku bena Kristu
  Ukulolesha pa filengwa na Lesa.

 2. Bushe pali ifi ifyalakonkapo cinshi cili e kulondolola kwalungama nganshi ukwakwa Lesa?
  Litontonkanyo fye mu mano yesu
  Iciputulwa ca Mupashi mu lwelele
  Takuli Lesa
  Umuntu umutuntulu, no mubili.

 3. Bushe Lesa
  Alikumanina
  Ni lesa patatu
  Ni balesa abengi muli umo
  Tekuti alondololwe mu nshila yonse?

 4. Bushe Ishina lyakwa Lesa 'Yahweh Elohimu' lipilibula nshi?
  Wene u ukaba
  Wene u ukasokololwa mwi bumba lya bamaka
  Umo umukalamba
  Amaka

 5. Bushe ishiwi 'Malaika' lipilibula nshi?
  Cipala-muntu
  Ukufimbwa ne pindo
  Inkombe
  Inkonkani

 6. Bushe baMalaika kuti bacita ulubembu?

 7. Bushe cinshi cashininkisha nganshi kuli iwe ukuti Lesa eko ali?


  Back
Home
Next