Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 1: LESA
Ukubako Kwakwa Lesa | Umusango Wakwa Lesa | Ishina No Musango Wakwa Lesa | BaMalaika | Cakulundapo (''Lesa Mupashi'' (Yohane 4:24), Ukubomfya Ishina Lyakwa Lesa, Ukusokoloka Kwakwa Lesa) | Amepusho

1.3 Ishina No Musango Wakwa Lesa

Lesa nga eko ali, cene ca mano ukutontonkanya ukuti Wene ali no kupekanya inshila imo iya kwebelamo ifwe pa Lwakwe Umwine. Ifwe twatetekela ukuti Baibele e kusokolola kwakwa Lesa ku muntu, no kuti muli wene emo ifwe tumona umusango wakwa Lesa ukusokololwa. Uyu e mulandu icebo cakwa Lesa calondololwa ngo ''lubuto'' Lwakwe, (1 Petro 1:23) pantu nga cene cabombela pamo na mano yesu, icibumbwa icipya cilapangwa mukati keesu ico icikweete imisango yakwa Lesa (Yakobo 1:18; 2 Abena Korinti 5:17). Eico ilyo lyonse ifwe twaipeela sana fwebene ku cebo cakwa Lesa no kubuula amasambililo aya fwebene, elyo ifwe tulesanguka sana ''ukupalana ne cata ca Mwana Wakwe'' (Abena Roma 8:29) uyo mu misango aali e cata cakwa Lesa icapwililila (Abena Kolose 1:15). Muli ici e mwalaala umutengo wa kusambilila ifiputulwa fya fyacitike kale muli Baibele; fyene fyaisulamo ne milandu ya kusambilila kwa ifyo Lesa abomba na bantu ne nko, lyonse ukulanga imisango ituntulu imo ine.

Mu ciHebere na mu ciGreek ishina lya muntu ilingi lilangisha umusango wakwe nangu ilyashi pali wene. Ifyakulangilila fimo pambilibili:-

'Yesu' = 'Umupusushi' - ''wene akapususha abantu bakwe ukufuma ku membu shabo'' (Mateo 1:21).

'Abrahamu' = 'Wishi wa cinkupiti icikalamba' - ''pantu ine nacita iwe ukuba wishi wa nko ishingi'' (Ukutendeka 17:5).

'Efa' = 'Uwa mweo' - ''pantu wene aali e nyina wa ba mweo bonse'' (Ukutendeka 3:20).

'Simeoni' = 'ukuumfwa' - ''Pantu Yehoba aumfwa ukuti ine nali uwapatwa, eico Wene apeela ine umwana umwaume uyu'' (Ukutendeka 29:33).

Muli Yeremia 48:17, ukwishiba abantu bakwa Moabu kwalinganishiwa no kwishiba ishina lyakwa Moabu. Amalumbo ilingi yalinganya Lesa Umwine ne Shina Lyakwe, icebo Cakwe ne micitile Yakwe (Amalumbo 103:1; 105:1; 106:1,2,12,13).

Eico cene cili no kwenekelwa ukuti amashina yakwa Lesa ne fyakwiitwa fyakwa Lesa fili no kupeela ifwe ilyashi ilingi pa Lwakwe Umwine. Pamulandu wakuti kuli inshila ishingi isha musango ne mifwaile yakwa Lesa, Wene mu cituntulu alikwata ukucila pe Shina limo. Isambililo ilyashika palwe shina lyakwa Lesa lilafwaikwa panuma ya lubatisho, ukwishiba na kumbi palwa musango ne shina lyakwa Lesa ngafintu fyalondololwa mwi shina Lyakwe kuli cintu cimo ico icilingile ukutwalilila mu nshita yonse iya mweo wesu muli Shikulu. Eico ico icalakonkapo cili fye ca kulondolola.

Ilyo Mose afwaile ukwishiba ukwashika palwakwa Lesa ku kukoselesha icitetekelo cakwe mu kupula mu nshita ya bwafya mu mweo wakwe, Malaika ''abiliishe ishina lyakwa Yehoba: Yehoba, Yehoba Lesa, wa luse kabili wa cikuuku, wa kushipikisha, kabili uwa fula ubusuma ne cine, ukusunga uluse pa makana, ukweleela ubupulumushi, na mampuulu no lubembu, kabili u ushakaleke fye uwamulandu'' (Ukufuma 34:5-7).

Ici cili cishininkisho apabuuta icakuti amashina yakwa Lesa yaikata imisango Yakwe. Ukukwata Kwakwe ukwa yene e cishininkisho cakuti Lesa ali muntu - cene ca buwelewele ukutontonkanya ukuti umwela wa mupashi kuti wakwata imibeele iyi iya musango intu ingakwaatwa muli fwe bantunse pamo.

Lesa alisala ishina limo ilyaibeela ilyo Wene afwaya ukwishibikwapo no kwibukishiwapo ku bantu Bakwe; lyene e kulanda mu bwipi, e cishibilo, mu kubomba Kakwe na bantu.

Abena Israele baali abasha mu Egupti, no kukabila ukwibukishiwako kwa kubomba kwakwa Lesa na bene. Mose aebelwe ukweba bene Ishina lyakwa Lesa, pakuti ili lingaafwa ukukoselesha bene ukusha Egupti no kutendeka ulwendo ukulola ku calo icalailwe (pashanya 1 Abena Korinti 10:1). Ifwe pamo tulekabila ukwiluka ifishinka fya fipoope ifikumine kwi Shina lyakwa Lesa intanshi ifwe tatulabatishiwa no kutendeka ulwendo ukulola ku Bufumu bwakwa Lesa.

Lesa aebele Israele ukuti Ishina Lyakwe lyali ni YAHWEH, ukupilibula ''Ine nine untu ine ndi'' nangu, ukupilibulwa mu kulungika, 'Ine nkaba untu ine nkaba' (Ukufuma 3:13-15). Ishina ili panuma lyaishiletanununwa panono: ''Lesa alandile kabili (ekutiila mu kulundako) kuli Mose, Efyo iwe ukalande ku bana bakwa Israele, Yehoba (Yahweh) Lesa wa bashiinwe, Lesa wakwa Abrahamu, Lesa wakwa Isaki kabili Lesa wakwa Yakobo...ili e shina Lyandi umuyayaya, kabili ilyacibukisho ku nkulo shonse'' (Ukufuma 3:15).

Eico ishina lyonse ilyakwa Lesa ni '' YEHOBA Lesa''.

Icipingo ca kale calembelwe ifingi mu ciHebere, no kupilibula kwesu kwa Cingeleshi icine cine kwalilufya amashiwi ayengi ilyo cene caisa ku kupilibula amashiwi ya ciHebere pali 'Lesa'. Limo pa mashiwi ya ciHebere ayaishibikwa ayapilibulwa 'Lesa' ni 'Elohimu', ukupilibula 'aba maka'. Eico Ishina lyakwa Lesa ''ilya cibukisho'', ilyo Wene afwaya ifwe ukwibukisha Wene, ni

YAHWEH ELOHIMU ukupilibula

WENE U UKASOKOLOLWA MWI BUMBA LYA BA MAKA

Eico kwene kupekanya kwakwa Lesa ukusokolola umusango Wakwe no butuntulu Bwakwe icine cine mwi bumba lya bantu ilikalamba. Pa kunakila ku cebo Cakwe ifwe kuti twakwata imisango yakwa Lesa imo mukati keesu nomba, ukuti mu musango wa cimpeleesha nganshi Lesa aleisokolola Umwine mu batetekela ba cine mu mweo uyu. Lelo Ishina lyakwa Lesa lili busesemo bwa nshita ileisa ilyo icalo cikesushiwamo na bantu abo abali nga Wene, monse mu musango na mu mubili (pashanya 2 Petro 1:4). Ifwe nga tulefwaya ukukuma ku kupekanya kwakwa Lesa no kusanguka nga Lesa ukukaana ukufwa nakalya, ukwikala umuyayaya mu kupwililika kwa mibeele iyapwililila, ninshi ifwe tufwile ukuikuminisha fwebene kwi Shina Lyakwe. Inshila ya kucita ici ili ya kubatishiwa mwi Shina - ekutiila Yahweh Elohimu (Mateo 28:19). Ici pamo cacita ifwe ukuba ubufyashi (''ulubuto'') bwakwa Abrahamu (Abena Galatia 3:27-29) abo abaalailwe ubupyani bwa calo ubwa pee na pee (Ukutendeka 17:8; Abena Roma 4:13) - ibumba lya 'ba maka' ('Elohimu') muli abo ubusesemo bwe Shina lyakwa Lesa bukafikilishiwa. Ici cilelondololwa mu mashiwi ayengi mu Isambililo 3.4.


  Back
Home
Next