BIBLIA Alapvető
Függelék
1: A Biblia alaptanításainak összegzése | 2: A bibliai igazságok tanul- mányozásához való hozzáállásunk | 3: Krisztus visszatérésének közel-sége | 4: Isten igazságossága

1. Függelék: A Biblia alaptanításainak összegzése

1. Isten

1.1 Létezik egy személyes lény, akit Istennek hívnak,

1.2 akinek a Mennyben egy speciális helye van,

1.3 valóságosan, fizikailag létezik,

1.4 és akinek mi a képmására vagyunk teremtve.

1.5 Az angyalok az Ő küldöttei,

1.6 akik nem képesek bűnt elkövetni,

1.7 és Isten természetében osztoznak.

1.8 A létezés csupán egyetlen formáját ismeri a Biblia - a testi formában való létezést. Isten és az angyalok testi formában léteznek.

1.9 A kereszténység reménye, hogy Isten természete lesz adatva nekik, amelyet testi létezésükben fognak megkapni Krisztus visszatérésekor.

2. Isten Lelke

2.1 Isten Lelke utal Isten erejére, lélegzetére és gondolataira,

2.2 Isten általa visz véghez minden akaratát,

2.3 és mindenütt jelen van.

2.4 A Szentlélek vonatkozik arra az erőre, amelyet Isten alkalmaz bizonyos célok megvalósítása érdekében.

2.5 A múltban különböző alkalmakkor bizonyos emberek bírtak a Lélek csodálatos ajándékaival.

2.6 Ezeket Isten mára már visszavonta,

2.7 Isten ereje ma már számunkra az Ő Igéjén keresztül van kinyilatkoztatva.

2.8 A Szentlélek nem kényszeríti az embereket saját akaratuk ellenére.

2.9 A Biblia teljességgel Isten Lelke által van ihletve.

2.10 A Biblia az egyetlen tekintély számunkra az Istennel való kapcsolatunkban.

3. Isten Ígéretei

3.1 Az evangélium ígéretek formájában volt kinyilatkoztatva, melyeket Isten a zsidó ősatyáknak tett.

3.2 Az 1Móz.3:15-ös versben szereplő "asszony utóda" Krisztusra és az igazságosakra vonatkozik, akik átmenetileg meg voltak és meg vannak a bűn által ‘sebezve’, a kígyó utóda által.

3.3 Isten ígéreteinek beteljesedéseként a föld bolygó sohasem fog elpusztulni.

3.4 Krisztus Ábrahám és Dávid utóda volt,

3.5 Krisztusban lehetünk hit és víz alámerülés által,

3.6 ezek által vonatkozhatnak az ígéretek az igazi hívőkre.

4. Isten és halál

4.1 Természeténél fogva az ember halandó, hajlamos a bűnre, és

4.2 átkozott Ádám bűne eredményeként.

4.3 Krisztus is ezzel az emberi természettel bírt.

4.4 A lélek ‘ránk’ vonatkozik, a testünkre, gondolkodásmódunkra vagy személyünkre.

4.5 A Lélek utal élet energiánkra/lélegzetünkre és hajlamainkra.

4.6 Senki sem létezhet, mint test nélküli lélek.

4.7 A halál az öntudatlanság állapota.

4.8 Krisztus visszatérésekor testben fognak feltámadni azok, akik ismerték az igazi evangéliumot.

4.9 Az ítélet alapja Isten szavának az ismerete és megértése lesz.

4.10 A halhatatlanság adományozása teljes egészében csak az ítéletkor fog megtörténni.

4.11 A felelősséggel tartozó bűnösök büntetése örök halál lesz.

4.12 A ‘pokol’ a sírra vonatkozik.

4.13 A ‘gyehenna’ egy Jeruzsálemen kívüli terület volt, ahol a szemét és a bűnözők voltak elégetve.

5. Isten Országa

5.1 Izráel népe volt Isten Országa a múltban.

5.2 Ennek ma már vége van, de helyre lesz állítva Krisztus visszatérésekor,

5.3 egy világméretű földi Ország formájában, amelyet Krisztus fog kormányozni Isten nevében.

5.4 Az Ország első 1000 évében (vagy a ‘Millenniumban’) minden korok igazi hívői fognak kormányozni azok felett a halandó emberek felett, akik életben lesznek Krisztus visszatérésekor.

5.5 Isten Országa tehát jelenleg nincs megalapítva politikailag.

5.6 Kegyelemből, hit által fogunk üdvözülni, s nem saját cselekedeteink által.

6. Isten és gonosz

6.1 Az ‘ördög’ mint szó ‘hamis vádlót’ vagy ‘rágalmazót’ jelent.

6.2 ‘Sátán’ mint szó azt jelenti ’ellenző’ vagy ‘ellenség’,

6.3 és vonatkozhat mind jó, mind rossz emberekre.

6.4 Átvitt értelemben az ördög és a sátán vonatkozhat a bűnre és az emberi természetre.

6.5 A kígyó az Édenkertben egy valóságos állat volt,

6.6 a Teremtés Könyvének beszámolóját az ember teremtéséről és eleséséről szó szerint kell értenünk, s nem teljesen szimbólikus kifejezésekként.

6.7 A ‘démonok’, mint bűnös lélekek, elhunytak lélekei vagy bűnre ösztökélő lélekek nem léteznek.

6.8 Krisztus ‘démon kiűzéseit’ úgy értelmezhetjük, mint egyfajta hathatós kifejezését annak, hogy ő meggyógyított betegségeket.

6.9 A Lucifer név nem egy bűnös angyalra utal.

6.10 Isten Mindenható, nem osztja meg a hatalmát semmiféle bűnös lénnyel, aki az Ő útjaival szemben áll.

6.11 Egy hívő életében a megpróbáltatások végső soron Istentől származnak, s nem a ‘bal szerencse’ eredményei, vagy egy bűnös teremtményé, akit ördögnek hívnak.

7. Jézus Krisztus

7.1 A ‘Szentháromságtan’, amely a keresztény világ elfogadott tanítása, egy olyan doktrína, amelyet a Biblia nem tanít.

7.2 Krisztus szűz Máriától született,

7.3 aki egy emberi természettel bíró, mindennapos asszony volt.

7.4 Krisztusnak emberi természete volt,

7.5 de tökéletes, bűntelen jelleme,

7.6 noha Isten nem kényszerítette Jézust arra, hogy ne vétkezzék, mégis, mint tökéletes bűnért való áldozat halt meg saját, szabad akaratából.

7.7 Jézust Isten feltámasztotta kereszthalála után.

7.8 Jézus nem létezett fizikailag születése előtt,

7.9 Isten gondolatában/tervében létezett kezdettől fogva.

7.10 Jézus, mint bűneinkért bemutatott/felajánlott áldozat halt meg,

7.11 azért, hogy üdvösséget szerezhessen mind a mi, mind sajátmaga számára.

7.12 Jézus, mint a mi képviselőnk halt meg,

7.13 s nem mint helyettesünk, amint azt a kereszténység széles köreiben vallják.

7.14 Mózes Törvényei Krisztus halálával érvényüket vesztették,

7.15 ezért ma nekünk nem kell őket megtartanunk, idetartozik a szombat kérdése is.

8. A keresztelés (teljes víz alámerülés által)

8.1 Víz alámerülés nélkül nem lehet reménységünk az üdvösségre,

8.2 hit és víz alámerülés által osztozhatunk az Ábrahámnak tett ígéretekben,

8.3 valamint bűneink bocsánatát nyerjük el általa.

8.4 A keresztelés teljes víz alámerülés által történik

8.5 egy olyan felnőtt esetében, aki megismerte, és elfogadta az evangéliumot.

8.6 Azoknak, akik alámerültek az igazi evangélium teljes ismerete nélkül, szükséges ismét bemerítkezniük, helyesen.

8.7 Az igazi evangélium megértésére van ahhoz szükség, hogy a víz alámerülés érvényes legyen.

9. Élet Krisztusban

9.1 A víz alámerülés után egy hívőnek meg kell tennie az erőfeszítéseket, hogy elválassza magát ennek a bűnös világnak az útjaitól,

9.2 és, hogy Krisztus jelleme formálódhasson ki benne.

9.3 Az olyan elfoglaltságok, amelyek arra vezetnek minket, hogy megsértsük Isten parancsolatait, pl. erőszak alkalmazása, vagy túlzott alkohol fogyasztás, összeegyeztethetetlenek az igazi keresztény élettel.

9.4 Az alámerült hívők feladataihoz tartozik, hogy találkozzanak vagy kapcsolatot létesítsenek egymással, amikor és ahol az emberileg csak lehetséges.

9.5 Az alámerült hívőknek rendszeresen meg kell törniük a kenyeret, és megosztaniuk a bort Krisztus áldozatára való megemlékezésképpen.

9.6 A rendszeres ima és Biblia olvasás nélkülözhetetlenek az alámarült hívők számára.

9.7 Egy alámerült hívőnek csak olyanokkal van közössége, akik az igaz tanítást vallják és ténylegesen próbálják gyakorolni is azt.

9.8 Tehát azoknak, akik elfordulnak a hittől vagy az igazság gyakorlásától, meg kell szüntetniük közösségüket az igazi hívők eklézsiájával.

Megjegyzés: a Krisztadelfian ‘Hitnyilatkozat’, amely több mint 100 éve használatban van, megrendelhető a megadott címen.


  Back
Home
Next