BIBLIA Alapvető
Függelék
1: A Biblia alaptanításainak összegzése | 2: A bibliai igazságok tanul- mányozásához való hozzáállásunk | 3: Krisztus visszatérésének közel-sége | 4: Isten igazságossága

3. Függelék: Krisztus visszatérésének közel-sége

Krisztusnak a Mt.24:36-os versben szereplő szavai világossá teszik, hogy mi sohasem fogjuk megtudni az ő második eljövetelének pontos dátumát: "Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül" (vö. ApCsel.1:7). Azonban amikor a tanítványok feltették Jézusnak azt a kérdésüket, hogy "mi lesz a jele a te eljövetelednek?" (Mt.24:3), nem azt felelte nekik, hogy a kérdésüket lehetetlen megválaszolni. Jelekről beszélt, amelyek láthatóak lesznek a világban eljövetelét megelőzően. Jézus ezekről nem beszélt volna, hacsak nem állt volna szándékában azt a nemzedéket, amelyik közvetlenül az ő eljövetele előtt fog létezni, képessé tenni annak a felismerésére, hogy ők valóban az "utolsó napokban" élnek. Jó okunk van azt remélni és hinni, hogy mi ezekben a legvégsőbb napokban élünk.

Krisztus második eljövetelének jelei

A Máté Evangélium 24. és Lukács Evangélium 21. fejezeteiben Jézus egy olyan időről beszél, amikor:

(1) Hamis próféták jönnek, akik azt állítják magukról, hogy Krisztusok

(2) Háború és erőszak tölti be a földet

(3) Éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé

(4) Az igazságtól sokan eltántorodnak

(5) "Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár" (Lk.21:26).

Kétségtelen, hogy a világ mindig szorongatva volt az efajta problémák egyre növekvő szintjétől. Jézus nyilvánvalóan tisztában volt ezzel, tehát jogos a feltételezése annak, hogy egy olyan időről beszélt, amikor ezek a próblémák olyan óriási méreteket fognak ölteni, amelyek által pusztulással fogják fenyegetni bolygónkat. Nem lehet kétséges senki számára sem, aki elmélyülten figyeli a világot, hogy valóban ilyen a jelenlegi helyzet. Emberi természetünk hihetetlen optimizmusa és vonakodása attól, hogy reálisan szembe nézzen helyzetünkkel, nehézzé teszi számunkra, hogy ennek a valóságosságát tisztán lássuk.

A következő adatok csupán töredékei a rendelkezésre álló bizonyságoknak, amelyek igazolják, hogy Krisztus fentebb idézett szavai napjainkban teljesednek be:

(1) Szinte minden földrészen a sarlatánok és karizmás vezetők állandó áramlata van jelen, akik maguk után vezetik az embereket.

(2) A következő statisztika szemlélteti, hogy mennyire drámai az egyre szaporodó háborúk problémája az eddig még soha nem tapasztalt emberi erőfeszítések ellenére, ezek megfékezése érdekében:

Század

Háborús áldozatok (milliókban)

Legjelentősebb háborúk száma

17.

3.3

?

18.

5.0

?

19.

5.5

?

1900-1945

40.5

19

1945-1975

50.7

119

(Forrás: Institute Of Conflict Studies, University Of London)

(3) Az éhezés és szerencsétlenségek problémái jól ismertek mindannyiunk számára. Az A.I.D.S. a messze legsúlyosabb világméretű járvány, amit ismerünk. Hosszútávon a világ népszaporulatának drámai visszaesésével fenyeget. Krisztus Mt.24. és Lk.21. fejezeteiben tett kijelentéseitől eltekintve is, számos más vers létezik, amelyek összefüggésbe hozzák a földrengések csapásait Krisztus második eljövetelével: Ézs.2:19-22; Ezék.38:20; Jóel3:16; Hag 2:7; Zak.14:3,4). A földrengések viszonylag újabb keletű vonásukként előre nem sejtett területeken fordulnak elő, korábban nem tapasztalt számú halálos áldozatokat eredményezve, s mindezek feltételezni engedik számunkra, hogy általuk a próféciákban kijelentett földrengések szemtanui kezdünk lenni. A következő statisztika a földrengésekről, amelyet a U.S. Belügyminisztériun készített, szintén jelentőségteljes:

Év

Feljegyzett földrengések száma

1948

620

1949

1152

1950

2023

1964

5154

1965

6686

1976

7180

(4) Egyre kevesebb fontosságot tulajdonítunk annak, hogy alapvetően a Bibliát kell követnünk azért, hogy igaz tanításokat szerezhessünk. Ez egy jelentős elfordulást eredményezett a Biblia igazságától. Ezt a folyamatot meggyorsította a mindenáron az emberiség egységére törekvő filozófia.

(5) Az egyre jobban elterjedő "légvárépítés" (menekülés a nyomasztó valóság elől) tapasztalható minden modern társadalomban, amely elégséges bizonyítéka az emberek jövőtől való félelmének. Tudósok, közgazdászok és ökológusok mindannyian egyetértenek abban, hogy a világ nem maradhat fenn sokáig jelenlegi állapotában. A természeti erőforrások elhasználása és pazarlása a levegő, víz és Ózonréteg szennyezettsége együttesen a járványok fenyegetéseivel és a nukleáris pusztításokkal, mind rámutatnak jelenlegi világunk küszöbön álló pusztulására. Azonban Isten megígérte, hogy ez sohasem fog megtörténni (Ld. 9. Hozzáfűzés). Hogy ezt az ígéretét betarthassa hamarosan el kell küldenie Jézust, hogy dramatikusan megváltoztassa ezt a bolygót Isten Országának megalapítása által.

Izráel újjászületése

Jézus az utolsó idők jeleiről szóló felsorolását egy határozott nyilatkozattal zárta le: "És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel" (Lk 21:27). A következő vers csak azokat bátoríthatja, akik megkeresztelkedtek (teljes víz alámerülés által) Jézusban és jó a lelkiismeretük Isten előtt: "Amikor pedig ezek elkezdődnek (azaz a mai időkben!), egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok" (Lk 21:28).

Majd Jézus kiegészítette a második eljövetelével kapcsolatos próféciákat a fügefáról szóló példázatával: "... ‘Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa (és így Jézus második eljövetele is). Bizony mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz ..." (Lk.21:29-32). A növényzet virágzásának észlelésén keresztül ösztönösen érezzük tavasszal a nyár illetve az évszakváltás közeledtét, és ugyanígy, amikor a "fügefa" rügyezni kezd egy hasonló tudatosságnak kell bennünk lennie afelől, hogy a mi nemzedékünk meg fogja látni Jézus második eljövetelét. A fügefa Izráel népének bibliai jelképe (Jóel 7; Hós.9:10; Jer.24:2; vö. Ezék.36:8). Krisztus eljövetelének ez a speciális jele így Izráel újjászületésére utal valamiképpen. Az Izráel növekedésével kapcsolatos drámai események, Izráel nemzetének 1948-ban történt újjáalakulása óta, bizonyosan jelentőségteljesek ennél a pontnál.

Egy jövőben bekövetkező Izráel elleni invázió

Számos bibliai prófécia tartalmaz leírásokat egy Izráelbe történő nagy méretű invázióról, amely Jézus második eljövetelének ideje körül fog bekövetkezni. A 83. Zsoltár az Izráel körüli nemzetek Izráel ellen történő szövetkezéséről számol be: "Jertek - mondják -, irtsuk ki e népet, ne is emlékezzenek többé Izráel nevére! ... Foglaljuk el Isten birtokát!" (Zsolt.83:5,6,13). Figyelmet érdemel, hogy ez az utolsó napokban történő Izráel elleni invázió, akkor fog bekövetkezni, amikor Izráel egy nemzet lesz. Jelenlegi nemzetté való újjászületése tehát egy fontos előzménye ennek a hatalmas, végső, Izráel ellen történő inváziónak. A Biblia mélyreható tanulmányozói Izráel nemzetté való újjászületéséről sok-sok évvel annak bekövetkezése előtt már írtak (Ld. pl. John Thomas, ‘Elpis Israel’, első kiadása: 1848. A mű változatlan újranyomtatása kapható a kiadótól). A 83. Zsoltárban körvonalazott Izráeli behatolók hozzáállása pontosan megfelel napjaink Izráel arab szomszédjáéval. Állandó jelleggel kijelentéseket tesznek Izráel ellen érzett kérlelhetetlen gyűlöletükről, s megkövetelik Jeruzsálemet a maguk számára, mint szent, iszlám várost. A Zsoltár ezt annak a leírásával folytatja, amikor ezeknek a támadásoknak vége szakad majd Isten drámai közbelépésével, melynek eredményeképpen Isten világméretű Országa meg lesz alapítva (Zsolt.83:13-18).

Számos más prófécia is az eseményeknek ugyanerről a sorozatáról számol be: az Izráel ellen történő invázióról arab, északi és más ellenségei révén, amely Isten közbelépését fogja eredményezni Krisztus visszatérése által, hogy megalapítsa a Királyságot (pl. Ezék. 38-40. fejezetek; Dán.: 11:40-45). A jövendölések ilyen formában történő, mélyreható tanulmányozása már röviddel víz alámerülésünk után is, fontos részét képezi a lelki növekedésünknek. A Zak.14:2-4-es versek tartalmazzák a legvilágosabb jövendöléseket ezzel kapcsolatban: "Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost (vö. Lk.21:24), kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat … De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján (azaz ugyanolyan csodálatos módon fog közbelépni a világ dolgaiba, amint azt már egykor is megtette). Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van …".

Ez a nagyméretű invázió Izráel ellen bármely pillanatban megtörténhet napjainkban, a felfokozott gyorsaságú hadviselés és politikai ténykedések adott helyzeténél fogva. Nem bölcs úgy gondolkoznunk, hogy majd megvárjuk ezt az inváziót, és akkor majd válaszolunk az evangélium hívására, véssük szivünkbe Pál szavait: "Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás ..." (1Thessz.5:3). Soha nem leszünk képesek Krisztus második eljövetelének hajszálpontos meghatározására, csupán annyit tudunk, hogy ez egy északról támadó Izráel elleni invázióval van összefüggésbe hozva, és hogy erről az invázióról úgy tünik, hogy hamarosan be fog következni. Lehetséges, hogy történni fognak más Izráel elleni inváziók is azt megelőzően, amelyről a jövendölés beszél, és amelyet mi is fontolóra vettünk. Bibliatanulmányozásunkkal egyidejűleg figyeljük Izráel történelmét is. Tudjuk, hogy végül Isten közbe fog lépni azáltal, hogy Krisztus megveti lábait az Olajfák hegyén. Ez ugyanaz a hegy, amelyről Krisztus a mennybement, és ugyanide fog visszatérni is. "... Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe’" (ApCsel.1:11), mondották az angyalok a tanítványoknak, amint ott álltak azon a hegyen, szemlélvén Uruk mennybemenetelét (ApCsel 1:9-12).

Kiegyensúlyozottaknak kell lennünk Krisztus hamaros visza-szatérésének tisztán látásában. A világ eseményeire vonatkozó jövendölések Krisztus visszatérésének ideje körül részben azért adattak, hogy megerősítsék azok hitét, akik már elkötelezték magukat Krisztus számára viz alámerülésük által. Azonban a kétségtelen kapcsolat az akkori és a jelenlegi világ helyzete között bizonyosan többnek, mint lenyűgözőnek kell lennie azok számára is, akik még meg fogják tenni ezt a lépést, valamint a mi hitünket is meg fogják erősíteni Isten ihletett beszédének megbízhatóságában. Nem szabad, hogy a Jézus második eljövetelének fenyegető közelségéből fakadó félelem érzése motiváljon minket az Isten iránti engedelmességre. Csak azok, "... akik várva várják az ő megjelenését" (2Tim.4:8) fognak jutalmat kapni. Azonban helyzetünk sürgőssége, az utolsó idők és emberi rendeltetés közvetlen határán élve, amennyire ezzel tisztában vagyunk, szüntelenül kényszerit minket (Jézus nevét magunkra venni) életünk minden hátralevő napján.


  Back
Home
Next