BIBLIA Alapvető
Tanulmány 7: Jézus eredete
A Jézusra vonatkozó ószövetségi próféciák | A szűztől születés | Krisztus helye Isten tervében | "Kezdetben volt az Ige" | Hozzáfűzés (A történelmi Jézus, "...A Mennyből szálltam le...", Jézus teremtette a földet?, " Mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok" (Jn.8:58), Melkisédek) | Kérdései

26. Hozzáfűzés: Melkisédek.

Sok-sok Bibliatanulmányozó mond szívből jövő Áment Péter apostol szavaira, amikor ezeket írta: "... ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek ... szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére" (2Pt.3:15,16). Ez bizonyosan Pál Melkisédekről mondott beszédére utal, amelyet a Zsidókhoz írt levelében olvashatunk, ő maga is beismerte, hogy mélyebb dolgokról beszélt, olyan dolgokról, amelyeket csak a hitben érettebbek ragadhatnak meg (Zsid.5:10,11,14). Tehát nem azért írta, hogy alapvető tantételeket állítsunk fel az ilyenfajta versek tanításaira.

"Mert ez a ‘Melkisédek, Sálem királya, (Jeruzsálem) a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta ... Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké" (Zsid.7:1,3). Ez alapján vannak akik azt állítják, hogy Jézus fizikailag létezett születése előtt, és ezért neki nem voltak emberi szülei.

Jézusnak volt apja (Isten) anyja (Mária) és nemzedékrendje (Ld. Mt.1, Lk.3 és vö. Jn.7:27). ‘Melkisédek’ így nem vonatkozhat személy szerint Jézusra. Ezen kívül Melkisédek "…miután hasonlóvá lett az Isten fiához…" (Zsid.7:3), ő nem maga Jézus volt, de voltak bizonyos hasonlóságai vele, amelyet alkalmazott a levél írója, hogy általuk tanításokat adhasson. "És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap...", azaz Jézus (Zsid.7:15), aki egy "Melkisédek rendje szerinti" főpappá lett (Zsid.5:5,6).

A zsidó kifejezéseket Melkisédekkel kapcsolatban lehetetlen szó szerint értelmezni. Ha Melkisédeknek valóban nem volt apja vagy anyja, akkor az egyetlen személy, aki ő lehetett volna, Maga az Isten, Ő az egyetlen, akinek nincs kezdete (1Tim.6:16; Zsolt.90:2). Azonban ennek lehetőségét a Zsid.7:4-es vers kizárja: "De nézzétek, milyen nagy ember ő ...", és az a tény is, hogy látható volt az emberek által (amely lehetetlen Isten esetében), valamint áldozatokat ajánlott fel Istennek. Mivel embernek lett nevezve, így bizonyosan voltak emberi szülei. Annak, hogy neki nem volt " ... sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete ...", arra a tényre kell vonatkoznia, hogy származásáról és szüleiről nincs feljegyzés. Eszter Királyné szüleiről sincs feljegyzés, és így az ő hátteréről is hasonló leírást olvashatunk. Mordokaj "gyámja volt ... Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja ... Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta" (Eszter2:7).

A Teremtés Könyve rendszerint hosszú leírásokba bocsátkozik, hogy bemutassa minden személyiség családi hátterét, akikről szól. Azonban Melkisédek ilyenfajta leírás nélkül bukkan fel a színtéren, szüleiről szóló feljegyzések nélkül, majd hirtelen ehhez hasonlóan tűnik el a beszámolóból is. Azonban nem lehet kétséges, hogy hatalmas tiszteletet érdemelt ki, még Ábrahám is tizedet fizetett neki, és áldást kapott tőle, amely világosan mutatja Melkisédek Ábrahám feletti nagyságát (Zsid.7:2,7).

Pál nem csupán szellemi értelemben tornáztatta meg az Írásokat. Egy nagyon valóságos probléma létezett az első században, amelyet a Melkisédekről mondottak képesek voltak megoldani. A zsidók így érveltek:

- Ti Krisztus követői azt állítjátok, hogy ez a Jézus lehetne ma a mi főpapunk, felajánlja imádságainkat és közbenjár értünk Istennél. Azonban egy papnak szükséges, hogy legyen egy ismert nemzedékrendje, amely bizonyítja, hogy Lévi törzséből származik. Egyébként is, ti magatok is bevallottátok, hogy Jézus Júda törzsének leszármazotta (Zsid.7:14). Sajnáljuk, nekünk Ábrahám a legnagyobb vezetőnk és példánk (Jn.8:33,39), és mi nem fogjuk tisztelni ezt a Jézust.-

Akiknek Pál így válaszolt:

- De emlékezzetek vissza Melkisédekre. A Teremtés Könyvének feljegyzése úgy van megszerkesztve, hogy bemutathassa, hogy egy ilyen kiemelkedő papnak nem volt nemzedékrendje, a Messiás pedig mind király és pap egyszemélyben, akinek a papsága Melkisédek rendje szerinti (Zsid.5:6 vö. Zsolt.110:4). Ábrahám alá volt rendelve Melkisédeknek, tehát nektek a hangsúlyt Ábrahámról Jézusra kellene áthelyeznetek, és felhagyni azzal, hogy a nemzetségtáblázat kérdéséből olyan nagy ügyet csináljatok (Ld. 1.Tim.1:4). Ha elgondolkoznátok azon, hogy Melkisédek milyen mértékig volt Jézus előképe (életének részletei Jézusra mutattak előre), akkor sokkal hatalmasabb megértésre jutnátok Jézus munkáját illetően. -

Mi is levonhatjuk ezekből a tanulságot a magunk számára.


  Back
Home
Next