BIBLIA Alapvető
Tanulmány 7: Jézus eredete
A Jézusra vonatkozó ószövetségi próféciák | A szűztől születés | Krisztus helye Isten tervében | "Kezdetben volt az Ige" | Hozzáfűzés (A történelmi Jézus, "...A Mennyből szálltam le...", Jézus teremtette a földet?, " Mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok" (Jn.8:58), Melkisédek) | Kérdései

24. Hozzáfűzés: Jézus teremtette a földet?

"Ő ... az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne (Jézusban) teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül ..." (Kol.1:15-18).

Ez tipikusan egy olyan vers, amely azt a benyomást keltheti, hogy ténylegesen Jézus teremtette a földet.

1. Ha ez igaz volna, akkor ennek túl sok vers mondana ellent, amelyek azt tanítják, hogy Jézus nem létezett születése előtt. A Teremtés Könyve félreérthetetlen tanítása, hogy Isten volt a Teremtő. Vagy Isten, vagy Jézus volt a teremtő, ha azt mondjuk, hogy Jézus volt a Teremtő, amíg a Teremtés Könyve azt állítja, hogy Isten volt, akkor ezzel azt állítjuk, hogy Jézus pontosan azonos volt Istennel. Ebben az esetben lehetetlen magyarázatot találni a sok-sok versre, melyek rámutatnak a különbségekre Isten és Jézus között (Ld.8.2-es Tanulmánynak az ide vonatkozó példáit).

2. Jézus volt az "elsőszülött", amely magában foglalja valaminek a kezdetét. Nincs rá bizonyíték, hogy Krisztus volt Isten "elsőszülöttje" a föld megteremtése előtt. Az olyan versek, mint például a 2Sám.7:14 vagy a Zsolt.89:28 megjövendölték, hogy Dávidnak egy a szó szoros értelmében vett leszármazotta lesz majd Isten elsőszülöttje. Jézus világos, hogy nem létezett abban az időben, amikor ezek a próféciák íródtak, és így a Teremtéskor sem, amelyről Mózes első könyve számol be. Jézus "Isten hatalmas fiának bizonyult" a halottak közül való feltámadásával (Róm.1:4). Isten "... feltámasztotta Jézust. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: Fiam vagy te, ma nemzettelek" (ApCsel.13:32,33). Tehát Jézus Isten elsőszülöttjévé vált az ő feltámadása által. Szintén figyelmet érdemel, hogy az Atyja jobbjánál álló Fiú összefüggésbe van hozva az elsőszülöttséggel (1Móz.48:13-16), Jézus pedig Isten jobbjára emeltetett feltámadása után (ApCsel.2:32; Zsid.1:3).

3. Ebben az értelemben olvashatjuk Jézusról, hogy ő az elsőszülött a halottak közül (Kol.1:18), ez egy olyan kijelentés, amely párhuzamban van azzal a verssel, hogy Jézus "... az elsőszülött minden teremtmény közül" (Kol.1:15). Jézus ezért mondja önmagáról, hogy ő az "... elsőszülött a halottak közül ... Isten teremtésének kezdete" (Jel.1:5; 3:14). Jézus volt az első a halhatatlan újjáteremtett emberek között, akiknek feltámadása, és megszületésük, mint Isten halhatatlan gyermekeinek, teljességében Krisztus halála és feltámadása által vált lehetségessé (Ef.2:10; 4:23,24; 2Kor.5:17). "... Krisztusban mindnyájan (az igazi hívők) életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi" (1Kor.15:22,23). Ez ugyanazt a gondolatot tartalmazza, mint amelyet a Kolossébeliekhez írt levél első fejezete is. Jézus volt az első személy, aki feltámadt a halálból, és akinek halhatatlanság adatott, ő volt az első az újteremtmények között, és az igazi hívek követni fogják példáját visszatérésekor.

4. A teremtés, amelyről a Kolossébeliekhez írt első levélben olvashatunk, tehát az újjáteremtésre vonatkozik, s nem a Teremtés Könyvében feljegyzettre. Jézus által teremtettek a "trónusok", "uralmak", "fejedelemségek", "hatalmasságok", stb. Pál nem azt mondja, hogy Jézus teremtett mindent, majd felsorol néhány idevonatkozó példát. Az újjáteremtett világ elemei azokra a jutalmakra vonatkoznak, amelyekkel rendelkezni fogunk Isten Országában "trónusok", "fejedelemségek", stb. arra utalnak, hogy a feltámasztott hívők "... királysággá és papokká ..." lesznek, és "... uralkodni fognak a földön" (Jel.5:10). Ezek a dolgok Jézus munkálkodása nyomán váltak lehetségesekké. "... Benne teremtetett minden a mennyen és a földön ..." (Kol.1:16). Az Ef.2:6-os versben azt olvassuk a Krisztusban levő hívőkről, hogy a "mennyeiek világába ültettek". Tehát ezek a versek azt tanítják, hogy az az emelkedett Léleki állapot, amellyel ma rendelkezhetünk, csakúgy mint az, amelyet a jövőben fogunk megtapasztalni, mind-mind Krisztus által váltak lehetségesekké. A menny és a föld foglalja magában mindazt, amelyek megbékéltetést igényeltek Krisztus kereszten kifolyt vére által (Kol.1:16,20), rámutatván, hogy a "minden a mennyen" a hívőkre vonatkozik, akik jelenleg a "mennyeiek világába ültettek" Krisztus Jézusért, s nem a körülöttünk levő fizikai dolgokra.


  Back
Home
Next