BIBLIA Alapvető
Tanulmány 7: Jézus eredete
A Jézusra vonatkozó ószövetségi próféciák | A szűztől születés | Krisztus helye Isten tervében | "Kezdetben volt az Ige" | Hozzáfűzés (A történelmi Jézus, "...A Mennyből szálltam le...", Jézus teremtette a földet?, " Mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok" (Jn.8:58), Melkisédek) | Kérdései

7.2 A szűztől születés

A Krisztus foganásáról és születéséről szóló feljegyzés elutasítja a lehetőségét annak, hogy ő fizikailag már korábban is létezhetett. Azok, akik fenntartják a ‘szentháromság’ téves doktrínáját, arra a következtetésre jutottak, hogy egyidejűleg három személy létezett a mennyben, majd egyszer csak ezek egyike eltűnt, és valamilyen módon magzattá lett Mária méhében, így ezután már csak két isteni személy maradt a mennyben. Láthattuk, hogy a Szentírásban minden létezés - beleértve az Istenét is - fizikai, testi formában való létezést jelent. Így csak olyan következtetésre juthatnánk Krisztus ‘kezdetektől való fizikai létezésének kérdésében’, hogy ő valamilyen módon fizikailag jött le a mennyből, és hatolt be Mária méhébe. Ezeknek az elképzeléseknek az összessége teljesen kívül áll a Biblia tanításán. A Krisztus foganásáról szóló feljegyzés nem ad semmilyen okot arra a gondolatra, hogy ő fizikailag elhagyta volna a mennyet, és behatolt volna Máriába. A hiányzó bizonyíték ezt illetően jelentős ‘hiányzó láncszemét’ képezi a szentháromság tanának.

Gábriel arkangyal megjelent Máriának ezzel az üzenettel: "‘Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házá n örökké, és uralkodásának nem lesz vége.’ Mária megkérdezte az angyalt: ‘Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek (azaz szűz volt)?’ Az angyal így válaszolt neki: ‘A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának’" (Lk.1:31-35).

Kétszer is hangsúlyozva van, hogy Jézus Isten Fia lesz születésekor, bizonyos, hogy Isten Fia nem létezett már megszületése előtt is. Ismételten szükséges felfigyelnünk a jövő idő gyakori alkalmazására - pl. "Nagy lesz ő". Ha Jézus már fizikailag létezett volna, amikor az angyal ezeket a szavakat intézte Máriához, akkor Jézusnak már akkor is nagynak kellett volna lennie, amikor ezek a szavak elhangzottak. Jézus Dávid "újhajtása" volt (Jel.22:16), a görög ‘genos’ szó magában foglalja, hogy Jézus Dávidból származott.

Jézus foganása

A Szent Lélek (Isten lehelete/hatalma) által Jézus képes volt megfoganni Mária méhében anélkül, hogy Mária férfival érintkezett volna. Tehát József nem volt Jézus igazi apja. Szükséges megérteni, hogy a Szent Lélek nem egy személy (Ld. 2. Tanulmány). Isten Fia Jézus volt, nem a Szentlélek-é. Mivel Isten Szentlelket használta Mária méhén "azért a születendőt is Szentnek nevezik majd Isten Fiának" (Lk.1:35). Az "azért" szó magában foglalja, hogy a Szentlélek Mária méhén történt cselekedete nélkül, Jézus, az Isten Fia, nem kezdhetett volna el létezni.

Az, hogy Krisztus "megfogant" Mária méhében (Lk.1:31), szintén bizonyíték arra, hogy annakelőtte nem létezhetett fizikailag. Amikor egy gondolat ‘megfogan’ bennünk, az bennünk kezdődik. Hasonlómódon Krisztus megfogant Mária méhén belül - mint magzat kezdte meg életét, éppúgy, mint bármely más emberi lény. A Jn.3:16-os vers a Biblia legismertebb kijelentése, azt mondja, hogy Jézus Isten ‘egyszülött Fia’ volt. Emberek milliói, akik e verset idézik, elfelejtenek gondolkodni azon, hogy ez mit is foglal magában. Ha Jézus ‘egyszülött’ volt, akkor ő akkor kezdett el létezni, amikor megfogant Mária méhében. Ha Jézus Istentől született, mint Atyjától, akkor ez világosan bizonyítja, hogy Atyja idősebb nála - Isten öröktől fogva van (Zsolt.90:2), és ennélfogva Krisztus nem lehet Isten (a 8. Tanulmány terjed ki erre a pontra).

Lényeges, hogy Jézus Istentől ‘született’, s nem teremtve volt, mint Ádám. Ez a magyarázat a közeli egységre Isten és Jézus között - "Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával" (2Kor.5:19). Az, hogy Krisztus Istentől született, s nem porból formáltatott, szintén magyarázatul szolgál természetes fogékonyságára az ő Atyjának, az Istennek útjai iránt.

Az Ézs.49:5,6-os szakasz egy próféciát tartalmaz Krisztusról, mint a világ világosságáról, amely őbenne teljesedett be (Jn.8:12). Krisztus a következőket gondolta magában: "az Úr... már anyám méhében szolgájának teremtett". Krisztus tehát Isten által volt "teremtve" Mária méhében, Isten Lelkének ereje által. Bizonyos, hogy Mária méhe volt Krisztus fizikai származásának helye.

A 7.1-es Tanulmányban láttuk, hogy a 22. Zsoltár megjövendöli Krisztus gondolatait a kereszten. Ezekkel a szavakkal elmélkedett magában: "... Te hoztál ki engem anyám méhéből... már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem" (Zsolt.22:10,11). Halálának időpontjában Krisztus visszatekintett származására - anyjának, Máriának a méhében Isten ereje által formáltatott. Az evangéliumokban szereplő Máriáról, mint Jézus anyjáról szóló leírások önmagukban is lerombolják azt az elképzelést, hogy Jézus Máriától való megszületése előtt is létezett.

Mária éppolyan emberi lény volt, mint mi vagyunk, emberi szülöktől származott. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy volt egy unokatestvére, aki életet adott Jánosnak, Zakariás fiának, egy hozzánk hasonló embernek (Lk.1:36). A Római Katolikus Egyház álláspontja, miszerint Mária nem emberi természettel rendelkezett, azt jelentené, hogy Krisztus nem lehetett volna mind ember-, mind Isten Fia. Ezek az ő gyakori megnevezései végig az Újszövetségben. "Emberfia" volt, mivel emberi anyja volt, és "Istenfia" volt, Isten Márián történt cselekedete által, amelyet Szentlélek erején keresztül valósított meg (Lk.1:35), s így Isten valóban Jézus Apjává lehetett. Mindez megsemmisülne abban az esetben, ha Mária nem egy mindennapos asszony lett volna.

"Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem…Hogyan lehetne tiszta a halandó, és igaz ember az, aki asszonytól született?... Hogyan lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, ki asszonytól született?" (Jób14:4; 15:14; 25:4). Ez végleg lezárja azt a kérdést, hogy vajon a szeplőtlen fogantatás lehetséges volt-e, akár Mária, akár Jézus esetében.

Mária "asszonytól született", mindennapos emberi szülőktől, bizonyos, hogy a mi tisztátalan, emberi természetünkkel bírt, amelyet továbbadott Jézusnak, aki szintén "asszonytól született" (Gal.4:4). A kifejezés, hogy Jézus "asszonytól született" Mária révén, további bizonyítéka annak, hogy nem létezhetett fizikailag Mária általi születése nélkül.

Az evangéliumi feljegyzések gyakran jelzik Mária emberi voltát. Krisztusnak meg kellett őt dorgálnia legalább háromszor lelki érzékenységének hiánya miatt (Lk.2:49; Jn.2:4), nem értette meg Jézus válaszát (Lk.2:50). Pontosan ezt várhatjuk egy emberi természetből való asszonytól, akinek a Fia, Isten Fia volt, és ennélfogva a Fia lelkileg sokkal fogékonyabb, mint az anyja, ámbár a Fiú is az emberi természetben osztozott. József házaséletet élt Máriával Krisztus születése után (Mt.1:25), nincs okunk ennek az ellenkezőjét gondolni.

Az említés Krisztus anyjáról és testvéreiről a Mt.12:46,47-es szakaszban magában foglalhatja, hogy Máriának több gyereke is lett Jézus születése után. Jézus csupán az ő elsőszülött gyermeke volt. Tehát a katolikus tanításokat, melyek szerint Mária szűz maradt, és a mennybe emelkedett, a Biblia egyáltalán nem támasztja alá. Mint halandó természetű, emberi lény Mária megöregedhetett, és meghalhatott, ettől eltekintve is azt olvassuk a Jn.3:13-as versben, hogy "nem ment fel a mennybe senki". A tény, hogy Krisztusnak emberi természete volt (Ld. Zsid.2:14-18; Róm.8:3) azt jelenti, hogy az ő anyjának is ilyen természetűnek kellett lennie, hiszen az ő Atyja isteni természettel bírt.


  Back
Home
Next