BIBLIA Alapvető
Tanulmány 3: Isten ígéretei
Bevezetés | Az Édenkertben kapott ígéret | A Noénak tett ígéret | Az Ábrahámnak tett ígéret | A Dávidnak tett ígéret | Hozzáfűzés (A Menny és a Föld pusztulása, Az "angol zsidóság" állításai) | Kérdései

10. Hozzáfűzés: Az "angol zsidóság" állításai

Az az elképzelés volt előterjesztve az olyan szervezetek által, mint a H.W.Armstrong’s ‘Plain Truth’, azaz ‘Egyszerű Igazság’, hogy az Ábrahámnak tett ígéretek az angol és amerikai emberekben teljesedtek be, akik, állításuk szerint, Efraim és Manassé törzsei. A ‘British Israelite’ mozgalom tagjai hiszik, hogy Anglia királyai és királynői leszármazottak azon a júdai vonalon, amely Dávid királlyal kezdődött. Annak érdekében, hogy igazolhassák elméletüket, arra a következtetésre kellett jutniuk, hogy a zsidók el lettek vetve, mint Isten népe, és az angolok lettek helyettük kiválasztva.

Ha a 3. Tanulmány okfejtését végigkövetjük, kétségtelenné kell, hogy váljon számunkra, hogy biblikusan ezek az állítások semmiképpen sincsenek alátámasztva. A következőkben a számos pont közül csupán néhányat sorolunk fel, melyek érvül szolgálnak ez ellen:

- Minden emberi teremtmény egyöntetűleg a bűn átka alatt van (Róm3:23), Krisztus ennélfogva halt meg értünk, hogy meglegyen a lehetősége az üdvösség elnyerésére minden embernek a világ bármely nemzetéből. Bármilyen nemzeti háttérből származunk is, lényegtelen, amennyiben megkeresztelkedünk (teljes víz alámerülés által) Krisztusba, és tagjává válunk a szellemi értelemben vett Izráelnek (Gal.3:27-29). Azt a parancsot kaptuk, hogy hirdessük az evangéliumot minden népnek és kereszteljük meg azokat az egyéneket, akik hisznek (Mk.16:15,16), tehát az új Izráelt a világ minden nemzetéből való emberek alkotják, nem csupán az angolok.

- Túlságosan nehéz az angol és amerikai népek eredetét kimutatni, összetételüknél fogva vegyesek, a világ több pontjáról származnak. Csak azért, mert valaki ezekben az országokban született nem jelentheti azt, hogy ők Isten választott népének tagjai.

- Az angol izráeliták állítják, hogy az Ábrahám utódára vonatkozó megígért áldások, az angol emberekben teljesedtek be, tekintet nélkül az Isten iránti engedelmességükre. Ez ellentétben áll azokkal a nyomatékosan ismételt alapelvekkel, miszerint Isten áldásai az engedelmességtől függnek. Mózes 3.Könyve 26. és 5.Könyve 28. fejezetei végig az áldásokat körvonalazzák, amely akkor szállhat Izráelre, ha engedelmesek Isten parancsolatai iránt, valamint az átkokat, melyek engedetlenségük eredményei. Azt állítani, hogy Isten ezekben az áldásokban részesítette az angolokat tekintet nélkül az ő engedelmességükre az Ő szavai iránt, és gyakran az ahhoz való különböző engedetlenségeik ellenére, bizonyosan ellenkezik azoknak a szavaknak az igazságával, melyekben Isten felajánlotta ezeket az áldásokat.

- Elméletük, hogy Isten elvetette izráeli népét és felcserélte őket az angol népekkel, ellentétben áll az olyan versekkel, mint például a Róm.11:1,2: "Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor az Isten előtt vádat emel Izráel ellen".

- Isten Országa valamikor megegyezett Izráel Királyságával (2Krón.9:8). Ez meg lett döntve engedetlenségük miatt, azonban a Királyság restaurálva lesz (Ezék.21:25-27). A Királyság vissza fog térni Jeruzsálembe (Mik.4:8), amikor Jézus ott fog uralkodni Dávid trónján (Lk.1:32) - Izráel jelenleg szétszóratásban élő népe újra össze lesz gyűjtve a föld különböző részeiből, ahová szét lettek szórva: "Én kihozom Izráel fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izráel hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két Országra" (Ezék.37:21,22). Ez abban a formában fog beteljesedni, hogy a természetes zsidóság visszatér saját hazájába, a teljes beteljesedés pedig az Isten Országban fog végbemenni, melynek hamaros eljövetelére mutat a zsidóság jelenlegi hazavándorlási hulláma.

Utójegyzet: Azoknak, akik különösen érdekeltek ebben a témában, ingyenes angol nyelvű brosúrát tudunk küldeni, melynek címe: ‘British Israelism Examined’, kapható a kiadónál.


  Back
Home
Next