BIBLIA Alapvető
Tanulmány 3: Isten ígéretei
Bevezetés | Az Édenkertben kapott ígéret | A Noénak tett ígéret | Az Ábrahámnak tett ígéret | A Dávidnak tett ígéret | Hozzáfűzés (A Menny és a Föld pusztulása, Az "angol zsidóság" állításai) | Kérdései

3.5 A Dávidnak tett ígéret

Dávidnak éppúgy mint Ábrahámnak, vagy bármely más embernek, akinek Isten ígéretet tett, nem volt könnyű élete. Egy nagy család legfiatalabb gyermekeként nőtt fel, amely Izráelben Kr.e.1000-ben azt jelentette, hogy a juhokról kellett gondoskodnia és kisebb megbízatásokat teljesítenie a vele meglehetősen lekezelően viselkedő bátyjainak (1Sám.15-17). Ezalatt az idő alatt egy olyan szintű Istenhit fejlődött benne, amelyet azóta is csak nagyon kevés ember tudott megközelíteni.

Elérkezett a napja, amikor Izráel szembekerült végső kihívásával, azaz a szomszédos nép agressziójával, a Filiszteusokéval. Egy izráelitát hívtak ki párbajra, hogy küzdjön meg Góliáttal, az óriással, aki a filiszteusok bajnoka volt, azzal a megegyezéssel, hogy bármelyikük nyeri meg a viadalt az uralkodni fog a vesztesek felett. Isten segítségével Dávid legyőzte Góliátot egy parittyával, amely által még a királyuknál, Saulnál is hatalmasabb népszerűséget érdemelt ki magának. "Legyőzhetetlen a szenvedély (pl. az irigységé), akár a sír" (Énekek8:6), ezek a szavak igazaknak bizonyultak Saul Dávid elleni üldöztetésekor az ezt az esetet követő húsz év folyamán, mikor mint egy patkányt üldözte Észak-Izráel pusztaságában.

Végül Dávid király lett, és hogy megmutathassa Isten szeretetének a nagyrabecsülését, amelyet Isten tanúsított felé az ő életének ebben a megpróbáltatásokkal teli szakaszában is, úgy határozott, hogy Isten számára épít egy templomot. Isten válasza az volt erre, hogy Dávid fia, Salamon építse meg a templomot, Dávid számára pedig Isten fog "egy házat" építeni (2Sám.7:4-13). Ezt egy részletes ígéret követte, amely sok mindent megismételt abból, ami Ábrahámnak volt téve, és amely egyéb részleteket is tartalmazott.

"Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő Országát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és Országod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz" (2Sám.7:12-16).

Előző tanulmányaink alapján tudjuk, hogy ez az "utód" Jézus lesz. A leírás róla, mint Isten Fiáról (2Sám.7:14) megerősíti ezt, mintahogyan ezt több más utalás is teszi a Biblia más részeiben:

- "…Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag" (Jel.22:16).

- " Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott" (Róm.1:3).

- " Az ő utódai közül (Dávid ) támasztotta Isten ígéret szerint Izráelnek üdvözítőül Jézust" (ApCsel.13:23).

- Az angyal Máriához intézett kijelentése az ő fiára, Jézusra vonatkozólag: "Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége" (Lk.1:32,33). Ez a Dávid utódjáról szóló ígéretre vonatkozik, a 2Sám.7:13-as versben, azaz Jézusra.

Azzal, hogy ez az utód határozottan Jézussal van azonosítva, számos részlet válik lényegessé:

1) Az Utód

"…fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik…Atyja leszek, és ő fiam lesz"(2Sám.7:12,14). "Véredből való utódot ültetek trónodra" (Zsolt.132:11). Tehát Jézus, az utód szó szerinti, fizikai leszármazottja lesz Dávidnak, és Isten mégis olyan lesz számára, mint Atyja. Ez csakis a szűztől való születés által valósulhatott meg, amint arról az Újszövetségben olvashatunk: Jézus anyja Mária volt, Dávid leszármazottja (Lk.1:32), azonban Jézusnak nem volt emberi édesapja. Isten a Szentlélek által csodálatos módon működött Mária méhében azért, hogy Jézus megfoganhasson, Isten angyala erről ezekkel a szavakkal tett kijelentést Máriának: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának" (Lk.1:35). A "szűztől való születés" volt az egyetlen lehetősége annak, hogy a Dávidnak tett ígéret maradéktalanul beteljesedjen.

2) A ház

"Ő épít házat nevem tiszteletére,…"(2Sám.7:13), Jézus tehát templomot fog építeni Isten számára - mind szó szerinti, mind szellemi értelemben. Ezékiel Könyvének 40-48-as fejezetei arról számolnak be, hogy a Millenniumban (Isten Országának első ezer évében, miután Jézus visszatér a földre) egy templom fog épülni Jeruzsálemben. Isten "háza", ahol Isten lakni kívánkozik, továbbá az Ézs.66:1,2-ből megtudjuk, hogy Isten azoknak az embereknek a szivébe költözik, akik alázattal tekintenek az Ő igéjére. Jézus tehát egy szellemi értelemben vett templomot épít Isten számára, hogy benne lakhasson, ez az igazi hívőkből áll. A leírások Jézusról, miszerint ő Isten lelki házának "sarokköve" (1Pt.2:4-8), vagy "élő kő" (1Pt.2:5), melyekből Isten szent papsága "épül" most nyerik el igazán értelmüket.

3) A trón

"Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre (Jézusét)... Így a te házad és Országod (Dávidé) örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz" (2Sám 7:13,16 vö. Ézs.9:6). Krisztus Országa tehát Dávid Királyságára lesz alapítva, ez azt jelenti, hogy Isten eljövendő Országa Izráel Királyságának lesz az újraalapítása - Ld. 5.3-as Tanulmányt részletesebben ezzel a témával kapcsolatban. Hogy ez az ígéret beteljesedhessen, Krisztusnak Dávid "trónján" szükséges uralkodnia, ill. Dávid uralkodásának a helyén, amely Jeruzsálemben volt. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Isten Országa itt a földön lesz megalapítva azért, hogy ezek az ígéretek beteljesedhessenek.

4) Az Ország

"Így a te házad és Országod örökre megmarad" (2Sám.7:16), ennek értelmében Dávid tanuja lesz majd Krisztus örökké tartó Országa megalapításának. Ez közvetett ígérete volt annak, hogy Dávid részesül a feltámadásban Krisztus visszatérésekor, ezáltal saját szemével láthatja majd a Ország világméretű felállítását, melyet Jézus Jeruzsálemből fog kormányozni.

A Dávidnak tett ígéretek pontjait feltétlenül szükséges megérteni. Dávid örömtelin beszélt ezekről a dolgokról, melyek számára "örök szövetséget" jelentettek, továbbá azt mondta: "Minden javam, minden örömem belőle sarjad" (2Sám.23:5). Ezek a dolgok a mi üdvösségünkre is vonatkoznak, a bennük való öröm hasonlóan minden vágyunknak kellene, hogy legyen. Ismételten hangsúlyt szeretnénk helyezni ezeknek a tanításoknak a fontosságára. Tragikus tény, hogy ma a keresztény egyházak olyan tanokat hirdetnek, melyek határozottan ellentmondanak ezeknek a csodálatos igazságoknak:

- Amennyiben Jézus, mint személy fizikailag "létezett születése" előtt, akkor az olyan ígéretek, melyek szerint Jézus Dávid "véréből fog származni" ill. Dávid "utódja ", leszármazottja, lesz, képtelenségekké válnak.

- Ha Isten Országa a mennyben lesz megalapítva, akkor Jézus nem restaurálhatja Dávid izráeli királyságát, nem is uralkodhat Dávid "trónján ", ill. kormányzóságának helyén. Ezek a dolgok a földön valósultak meg, és így újraalapításuk is csak a földön lehetséges.

A beteljesedés Salamonban volt ?

Dávid fia, Salamon által beteljesedett néhány pont a Dávidnak tett ígéretből. Valóságos templomot épített Isten számára (1Kir.5-8), és egy virágzó Országot tudhatott a magáénak. A nemzetek a világ különböző részeiből elküldték képviselőiket, hogy tiszteletüket tegyék Salamonnak (1Kir.10), valamint hatalmas szellemi áldás származott a templom használatából. Salamon uralma előremutatott a Dávidnak tett ígéretek sokkal jelentősebb beteljesedésére, amely Krisztus Országában lesz látható.

Sokak állítása szerint a Dávidnak tett ígéretek tökéletesen beteljesedtek Salamonban, azonban ennek a következő tények ellenetmondanak:

- Bőséges Újszövetségi bizonyíték igazolja, hogy az "utód" Krisztus volt, nem pedig Salamon.

- Dávidról úgy tünik, hogy Isten számára tett ígéreteinek kapcsolatuk van az Ábrahámnak adottakkéval (1Krón.17:27 Ld. 1Móz.22:17,18).

- Az "utód" Országa örökké fog tartani - Salamonéval ellentétben.

- Dávid felismerte, hogy az ígéretek az örök élettel kapcsolatosak, kizárnak bármilyen utalást az ő közvetlen családjára: "Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad" (2Sám 23:5).

- Dávid utóda a Messiás, aki megszabadítja népét bűneiből (Ézs.9:6,7; 22:22; Jer.33:5,6,15; Jn.7:42). Azonban Salamon egy idő után elfordult Istentől (1Kir.11:1-13; Neh.13:26) az olyan asszonyokkal kötött házasságainak köszönhetőleg, akik nem osztoztak izráel reménységében.


  Back
Home
Next