BIBLIA Alapvető
Tanulmány 2: Isten Lelke
Meghatározás | Ihletés (Inspiráció) | A Szentlélek ajándékai | Az ajándékok visszavonása | A Biblia az egyetlen hiteles Írás | Hozzáfűzés (Személy-e a Szentlélek?, A Megszemélyesítés elve, A Kálvinizmus, "és megkapjátok a Szentlélek ajándékát" (ApCsel.2:38)., "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik" (Mk.16:17).) | Kérdései

2.5 A Biblia az egyetlen hiteles Írás

Az alapján, amit eddig ebben a tanulmányban tárgyaltunk, tudjuk, hogy Isten Lelke vonatkozik az Ő gondolataira és céljára, és arra az erőre, amely által ezeket működésbe hozza. Hangsúlyoztuk, hogy ez a Lélek kifejezetten ki van nyilatkoztatva számunkra Isten Ígéjének lapjain. A jelenlegi kereszténység számos problémája abból adódik, hogy ennek tisztán látásában egy elképesztő szintre süllyedtek. Mivel nehéz elhinni, hogy egy ilyen hatalmas erő egyetlen könyv birtokában van, melynek egyes részeinek a megértését nehéznek találjuk, kísértő az érzése annak, hogy léteznek más formái is Isten emberiség számára adott kinyilatkoztatásának, más is, mint a Biblia. Minthogy a mi alapvetően hibás emberi természetünk (Jer.17:9) Isten Igéjének tiszta igazságát (Jn.17:17) oly nehéznek találja befogadni, sokan adták meg magukat ennek a kísértésnek, igényt tartanak a kinyilatkoztatás más formáira is, melyek sokkal vonzóbbak a természetes emberi értelem számára. Lássuk ennek néhány példáját:

Vallás

A kinyilatkoztatás más igényelt formája

Az ember előnyei, a vallás vonzereje

Jehovai Tanui

ŐrtoronyTársaság kiadványai, melyeket ihletetteknek tekin- tenek

Nincs szükség szem- élyes fáradozásra , hogy a Biblia helyes értelmezésén gon- dolkodjanak, egyet-len válasz létezik mindenre

Római Katolikus

Pápa által tett kijelentések és papok véleményei, melyekről azt állítják, hogy auto- matikusan Isten gondolatainak valóságos visszatükröződései

Nincs szükség sze- mélyes Biblia olva-sásra régen a Kato- likus Egyház rossz- szalta, sőt tiltotta is ezt.Emberekben bíz-nak, mintsem meg-hoznák a fárado- zásokat, hogy leel- lenőrizzék a dol- gokat önmaguk számára.

Mormon

A Mormon Biblia

Elveszi annak a szükségességét, hogy higyjünk a bibliai tanokban, melyek elfogadása nehéznek bizonyul számunkra - A Mormon Biblia fel-kínálja az egyete-mes üdvösség lehe-tőségét, miközben a Biblia azt tanítja, hogy sok-sok ember él, és hal meg reménység nélkül, mert nem voltak elhívva az evangé-lium megismerésére.

Karizmatikus Kereszté-nyek

‘Belső megvilásodás’,melyet magának a Szentléleknek gondolnak.

Elhisznek bármit, amiről úgy érzik, hogy helyes ahogyan azt kigondolták, Is-ten Lelke a Bibliától független utakon ve-zeti, és ihleti őket.

Mindez aláhúzza a Biblia, mint Isten Szava alapvető elfogadásának és a benne foglalt igazi üzenet kutatásának a szükségességét. A kérdés: ‘Egy Biblia, sok egyház - De miért?’ Kimerítő választ nyerünk, amikor tisztán látjuk, hogy minden egyház valamilyen szinten Isten Lelkének más formájú kinyilatkoztatására is igényt tart Isten akaratáról, tanairól, gondolatairól, a Biblián felül.

Ha kívánjuk megtalálni az egyetlen igaz egyházat, az egyetlen igaz hitet és az egyetlen igaz keresztséget (Ef.4:4-6), a hívásnak hangosan és tisztán kell, hogy elérkezzen hozzánk - "Vissza a Bibliához!"


   Back
Home
Next