مبانيانجيل
فصل 8: فطرت مسيح
مقدمه | تفاوت‌هاي بين خدا و مسيح | فطرت مسيح | انسانيت مسيح | رابطه خدا با مسيح | پرسش‌ها

1-8 فطرت مسيح: مقدمه

اين موضوع كه مسيح به سبب غلبه برگناهان در راستاي دستيابي به كمال، ستايش و تمجيد مقتضي را دريافت نكرده، يكي از بزرگترين فجايع تاريخ مسيحيت است. نظريه رايج "تثليث" (سه‌گانه پنداري) عيسي را خدا قلمداد مي‌كند. با در نظر گرفتن اين نكته كه خداوند نمي‌تواند مورد وسوسه و اغوا قرا ر گيرد (يعقوب 1:13) و گناه نيز نمي‌كند، بنابراين درصورت قبول فرضيه تثليث عيسي لزومي به مبارزه با گناه نداشته، از اينرو زندگي زميني وي نوعي تظاهر در وراي تجربيات بشري و عاري از درك واقعي جدالهاي انساني هنگام انتخاب بين معنويات و ماديات بوده است.

در مقابل فرقه‌هايي افراطي همچون فرقه مورمون و شاهدين يهوه شگفتي اين واقعيت كه مسيح تنها پسر متولد خداست را درك نكرده‌اند. متعاقباً وي نمي‌توانسته يك فرشته يا فرزند واقعي يوسف باشد. گروهي نيز ادعا مي‌كنند كه فطرت عيسي درطول زندگاني وي در زمين شبيه فطرت حضرت آدم قبل از نزول به زمين بوده است. جداي از عدم وجود شواهد مناسب در انجيل در تأييد اين مسئله، با در نظر گرفتن اين نكته كه خلقت حضرت آدم از گل بوده درحاليكه تولد عيسي از رحم حضرت مريم با خواست خداوندي صورت گرفته است، پذيرفتن اين نظريه مشكل مي‌شود. هرچند كه عيسي پدري از نوع بشر نداشت، اما همانند همگي ما در رحم مادر رشد كرده و متولد شد. بسياري از مردم نمي‌توانند اين نكته را بپذيرند كه انساني جائزالحظا بتواند داراي كمال باشد و همين يكي از موانع عمده ايمان حقيقي به مسيح است.

باور اين قضيه كه عيسي همانند ما بوده ولي همواره بر وسوسه‌هاي مختلف غالب مي‌شده و از گناهان دوري مي‌جسته، كار ساده‌اي نيست. فقط با توجه به مسائل ثبت شده در كتاب مقدس از زندگي كامل وي و با در نظر گرفتن بسياري از شواهد انجيل كه خدا بودن عيسي را رد مي كند، مي توان يك درك صحيح و استوار و ايمان واقعي به مسيح پيدا كرد. اين تصور كه عيسي خدا بوده و بنابراين خودبخود متكامل و فارغ از خطا و گناه مي باشد نيز دور از ذهن است. اين نگرش، ارزش غلبه عيسي بر گناه و نفس بشري را كوچك جلوه مي دهد.

او فطرت بشري داشت و تمام تمايلات بشري نيز در وجود وي نهفته بود (عبرانيان 4:15)، ولي با اتكاء بر خداوند و مددجويي از وي بر تمامي آنها فايق آمد. خداوند به اراده خويش او را ياري داد و "خدا در مسيح بود و مردم را به آشتي با خود فرا مي‌خواند تا گناهانشان را ببخشايد و آثار آن را پاك نمايد." (دوم قرنتيان 5:19)


  Back
Home
Next