مبانيانجيل
فصل 8: فطرت مسيح
مقدمه | تفاوت‌هاي بين خدا و مسيح | فطرت مسيح | انسانيت مسيح | رابطه خدا با مسيح | پرسش‌ها

فصل 8: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. آيا در انجيل به سه گانگي خداوند صحه گذاشته شده است؟
  بله
  خير

 2. عيسي از چه نظر با ما متفاوت بود؟
  هرگز گناه نكرد
  پسر متولد شخص خدا بود
  هرگز نمي‌توانست گناه كند
  خداوند او را وادار كرد كه تقوي پيشه كند

 3. عيسي از چه نظر به خداوند شباهت داشت؟
  او در زندگي زميني خويش فطرت خداوندي داشت
  او مانند خداوند داراي كمال بود
  دانش او به اندازه خداوند بود
  او كاملاً با خداوند برابر بود.

 4. عيسي از چه نظر به ما شباهت داشت؟
  الف) تمام تجربيات بشري و وسوسه‌هاي نفساني ما را دارا بود
  زمانيكه جوان بود، مرتكب گناه گرديد
  به رستگاري نيازمند بود
  فطرت بشري داشت.

 5. كداميك ازجملات زير درست است؟
  عيسي داراي فطرت و شخصيتي كامل بود
  عيسي داراي فطرتي جائزالخطا بود، اما شخصيتي كامل داشت
  عيسي هم بسيار خدا بود و هم بسيار انسان
  فطرت عيسي همانند فطرت حضرت آدم قبل از ارتكاب وي به گناه بود.


  Back
Home
Next