İNCİL’İN Temelleri
Konu 7 : İSA’NIN ORİJİNİ
İsa Hakkında Eski Ahit Kehanetler | Bakireden Doğum | Tanrı’nın Planı’nda Mesih’in Yeri | "Başlangıçta söz vardı" | Arasöz (Tarihte İsa, "Ben Gökten İndim", Dünya’yı İsa mı Yarattı?, "İbrahim’den önce olan, Ben’im", Melkisedek) | Sorular

ARASÖZ 23 : "Ben Gökten İndim"

"Tanrı’nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir… Ben gökten indim" (Jn. 6: 33,38).

Bu sözcükler ve bunlara benzer diğerleri, İsa’nın kendi doğumundan önce bedensel olarak cennette var olduğuna ilişkin yanlış görüşü desteklemek üzere yanlış kullanılırlar. Yine de aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Teslis’ciler (üçlükçüler) bu sözcükleri, kendi görüşlerini kanıtlamak üzere, gerçek olarak alırlar. Bununla beraber; bunları biz gerçek anlamda alırsak, o zaman bu, İsa’nın bir şekilde gerçekten göklerin arasından aşağıya doğru uçtuğu anlamına gelir. Bu konuda sadece İncil sessiz kalmamakta, Meryemin rahminde İsa’ya bir bebek olarak hamile kalındığı da anlamsız olmaktadır. Jn. 6:60, Cennet ekmeği (man) hakkındaki öğretiyi, bir deyimle "hazmı (anlaması) zor" (Moffatt Tercümesi) şeklinde tanımlar; yani biz mecazi ifade tarzının kullanılmış olduğunu anlamalıyız.

2. Yuhanna 6. Bölüm’de, İsa kendisinin nasıl bir tip cennet ekmeği (man) olduğunu açıklıyor. Cennet ekmeği, yeryüzündeki yaratılışın sorumlusunun Tanrı olduğu anlamında Tanrı tarafından gönderildi; o fiziksel olarak Cennetteki Tanrı’nın tahtından aşağıya uçmadı. Bu nedenle, Mesih’in Cennetten gelişi aynı şekilde anlaşılır; o, Kutsal Ruh tarafından Meryem’in rahminin etkilenmesi sonucu yeryüzünde yaratıldı (Lk. 1:35).

3. İsa şunu der: "Size vereceğim ekmek, benim etimdir" (Jn. 6:51). Teslisciler, Cennetten inenin İsa’nın Tanrı parçası olduğunu savunurlar. Ama İsa, Cennetten inenin ekmek olduğunu, onun kendi eti olduğunu söyler. Aynı şekilde, İsa Cennetten (gelen) ekmekle kendisi arasında, Tanrı’nın oğlu değil de, "insanoğlu" (Jn. 6:62) şeklinde bağlantı kurar.

4. Yuhanna 6. Bölüm’deki aynı paragrafta, İsa’nın Tanrı’ya eşit olmadığına ilişkin çok miktarda kanıt vardır: "Beni, yaşayan Baba gönderdi" (Jn. 6:57) ifadesi, aynı eşitliği paylaşmadıklarını göstermektedir. Şurası gerçektir ki, "Ben babanın aracılığı ile yaşarım" (Jn. 6:57) ifadesi Teslisçilerin söylediği ortak sonsuzluk değildir.

5. Şu soru sorulmalıdır: ‘İsa Cennetten ne zaman ve nasıl indi?’. Teslisçiler Yuhanna 6. Bölüm’deki bu ayetleri İsanın doğumunda cennetten indiğini kanıtlamak üzere kullanmaktadırlar. Ama İsa kendi hakkında, o devam eden bir süreçmiş gibi, şöyle demektedir: "ki o gökten iner"(Jn. 6: 33,50). İsa aracılığı ile Tanrı’nın ödülü hakkında konuşurken, Mesih dedi ki: "Babam size (Cennetten, gökten) ekmeği veriyor" (Jn. 6: 32, Weymouth). İsa’nın bu sözleri söylediği zamanda, belli bir anlamda o zaten inmişti; yani Tanrı tarafından gönderilmişti. Bu yüzden, o geçmiş zaman kipiyle de konuşabildi: "Ben, Cennetten inmiş olan yaşayan ekmeğim"(Jn. 6:51). Ama o, çarmıhta ölümü şeklinde Cennetten ekmek olarak inmekte olduğu şeklinde de konuşur: "vereceğim ekmek benim etimdir; ki onu ben dünyanın yaşamı uğruna vereceğim" (Jn. 6: 51). Böylece, İsanın burada ; Cennetten henüz indiği, iniyor süreci içinde olduğu, çarmıhta kendi ölümünde hâlâ inecek olduğu şeklindeki konuşmalarına sahibiz. Sadece şu gerçek kanıtlanmalıdır ki, ‘iniyor’ sözcüğü, sadece İsa’nın doğumunu ifade etmekten çok, Tanrı’nın kendisini açıklamasını ifade etmektedir. Bu, tamamen aynı anlamda olan Tanrı’ya ilişkin olarak ‘aşağı iniyor’ şeklindeki tüm Eski Ahit ifadeleri vasıtasıyla kesinlikle kanıtlanmaktadır. Bu nedenle, Tanrı kendi halkının Mısırda sıkıntısını gördü ve Musa’nın aracılığı ile onları kurtarmak üzere aşağıya indi. O bizim günaha köle olduğumuzu gördü; ve bizi esaretten kurtarmak üzere yönetmesi için İsayı Musa’nın eşdeğeri olarak göndermek yoluyla ‘aşağı indi’ ya da kendini açıkladı.


  Back
Home
Next