bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 7: iesos warmoSoba
Zveli aRTqmis qadageba iesos Sesaxeb | dabadeba RvTismSobel qalwulis mier | qristes adgili RvTis gegmaSi | "Tavdapirvelad iyo sityva" | gadaxveva (istoriuli ieso, "me zecidan Camovedi", iesom Seqmna dedamiwa?, "sanam abraami iqneboda, me var" (ioan 8:58), "melqisedeki") | sakiTxebi

7.4 "Tavdapirvelad iyo sityva" (ioan 1:1-3)

"Tavdapirvelad iyo sityva da sityva iyo RmerTTan, da sityva iyo RmerTi. is iyo Tavdapirvelad RmerTTan. yovelive mis mier Seiqmna" (ioan 1:1-3). es leqsebi, Tu maT swored gavigebT, adastureben da afarToveben ukanasknel nawilSi mocemul daskvnebs. magram, am nawyvets uamravi xalxi araswored aRiqvams. am nawyvetidan gamomdinare, isini Tlian, rom ieso arsebobda caSi Tavis dabadebamde. am leqsebis swori gageba ukavSirdeba im azrs, romelic "sityvaSi" aris Cadebuli. SeuZlebelia, rom igi uSualod adamians ekuTvnodes, imitom rom adamians ar SeuZlia iyos "RmerTTan" da amasTanave iyos RmerTi. berZnuli sityva "logos", romelic naTargmnia aq rogorc "sityva" ar niSnavs "iesos". igi, Cveulebriv, iTargmneba rogorc "sityva", magram amave dros SesaZloa naTargmni iyos rogorc:

angariSi
mizezi
uwyeba
doqtrina
ganzraxva
qadageba
andazuri Tqma
cnoba
ambavi

"Tavdapirvelad"

"Logos", SesaZloa, ekuTvnodes Sinagan azrs, romelic sityvebSi gamoixateba da aseve sxva uwyebis meSveobiT. Tavdapirvelad RmerTs hqonda "logos". erTaderTi mizani qristes Sesaxeb iyo. Cven giCveneT, Tu rogor asaxavs RvTis suli Tavis fiqrebs moqmedebaSi, aqedan gamomdinareobs kavSiri misi sulisa da sityvis Soris (ix. statia 2.2). rogorc RvTis sulma daamuSava Tavisi gegma xalxis mimarT da STaagona Tavdapirvelad werilobiTi sityva, aseve idea qristes Sesaxeb gamovlenili iyo saqmeebSi da sityvebSi. qriste RvTis "logos"-i iyo da amitom RvTis suli gamoricxavda RvTis gegamas qristeze yvela mis moqmedebaSi. es ganmartebs Zvel aRTqmaSi myof uamrav SemTxvevebs qristes Sesaxeb. magram Cven ar unda vifiqroT, rom qriste, rogorc pirovneba, ar iyo "sityva". sityva RvTis xsnis gegmas niSnavda qristes meSveobiT. "Logos" ("sityva") xSirad aris gamoyenebuli imis mimarT, Tu ra aris naTqvami saxarebaSi qristes Sesaxeb, magaliTad, "uflis sityva" (kol 3:16; Sd. maT 13:19; ioan 5:24; saq 19:10; 1 Tes 1:8 da a. S.). miaqcieT yuradReba, rom "logos" ufro qristes swavlebas ekuTvnis, vidre mas piradad. rodesac qriste iSva, es "sityva" sxeulisa da sisxlis formad iqca _ "sityva iqca xorcad" (ioan 1:14). ieso piradad iyo "xorcad qceuli sityva", da ara mxolod "sityva"; piradad igi "sityvad" iqca mariamisagan dabadebis meSveobiT.

gegma an mimarTva qristes Sesaxeb RmerTs samyaros dasabamidan hqonda, magram aSkarad igi gamoisaxa qristes pirovnebaSi da saxarebis TxzulebebSi ax. w. aR-is pirvel saukuneSi. amrigad, RmerTi gvaZlevda Tavis sityvas qristes meSveobiT (ebr 1:1, 2). araerTxel aris xazgasmuli, rom qriste xmarobda RvTis sityvebs da qmnida saswaulebs RvTis sityvis miTiTebiT, raTa gamoemJRavna TviT RmerTi (ioan 2:22; 3:34; 7:16; 10:32, 38; 14:10, 24).

pavle daemorCila qristes miTiTebas _ eqadaga saxareba "yvela xalxisaTvis": "ieso qristes qadagebis mixedviT, im saidumlos gamocxadebiT, romelic ukuniTidan midumebuli iyo, xolo axla gacxadebulia... euwya yvela ers" (rom 14:24, 25; Sd. 1 kor 2:7). maradiuli sicocxle adamianisaTvis SesaZlo gaxda mxolod qristes saqmeebis gamo (ioan 3:16; 6:53), magram ukve Tavdapirvelad RmerTs hqonda gegmaSi maradiuli sicocxlis micema xalxisaTvis, radgan man icoda, rom amis gamo iesom ganwira Tavi. am msxverplis sruli gamocxadeba moxda iesos dabadebisa da sikvdilis Semdeg: "saukuno sicocxlis imediT, romelic aRuTqva utyuarma RmerTma uwinares saukuneTa. xolo Tavis droze gamoacxada Tavisi sityva qadgebaSi" (tit 1:2, 3). Cven unda aRvniSnoT, rom RvTis winaswarmetyvelebis Sesaxeb, saubroben rogorc yovelTvis arsebulebze (luk 1:70). im gagebiT, rom "sityva", romelsac isini warmosTqvamdnen, RmerTs hqonda samyaros dasabamidan.

iesos igavebi amJRavnebdnen uamrav gamocxadebas da amasTanave igi axorcielebda qadagebas sakuTari Tavis Sesaxeb: "igavebiT gavxsni Cems pirs. vityvi, rac dasabamidan dafarulia" (maT 13:35). amaSi Sedgeba is azri, rom "sityva iyo RmerTTan... Tavdapirvelad", raTa "xorcad qceuliyo" qristes dabadebiT.

"sityva iyo RmerTi"

ganvixiloT axla sakiTxi imis Ssaxeb, Tu ra azri aris Cadebuli frazaSi "sityva aris RmerTi". Cven vmJRavndebiT Cvens gegmebSi da fiqrebSi. magaliTad: "me londons mivemgzavrebi". es winadadeba warmoadgens "sityvas" an uwyebas, romelic Cems ganzraxvas gamoxatavs, imitom rom es aris Cemi ganzraxva. aseve unda gavigoT RmerTis gegmac qristeSi. "rogorc iqceva, ise ar fiqrobs" (igav 23:7) da rogorc RmerTis fiqria, iseTivea TviTon. RvTis sityva an fiqri aris TviT RmerTi: "sityva aris RmerTi". amis gamo, arsebobs mWidro kavSiri RmerTisa da mis sityvis Soris: paralelizmi, fsalm 29:8 leqsis msgavsad, Cveulebrivia: "xma uflisa udabnos Searyevs; Searyevs ufali kadeSis udabnos". winaswarmetyvelTa qadagebaSi xSirad gvxvdeba amgvari mtkiceba: "ar gesmodaT Cemi, ambobs ufali" (ierem 25:7). faqtiurad es RvTis sityvebi niSnaven: "Tqven ar usmendiT Cems sityvebs, romelsac winaswarmetyvelebi qadagebdnen". daviTma aRiqva RvTis sityvebi, rogorc lampari da sinaTle (fsalm 119:105), magram amasTanave ase upasuxa: "ufalo Cemo, lamparo Cemo! ufali bnels minaTebs" (2 mef 22:29) da amiT gamoxata anologia RmerTisa da mis sityvis Soris. amitom naTelia, rom RvTis sityva sulierdeba da iRebs mniSvnelobas "is TviTon", ese igi, naTqvamia rogorc pirovnebaze, Tumca es sinamdvileSi ase ar aris (ix. gadaxveva 5 "gasulierebis principi").

RmerTi TviT WeSmaritebaa (ioan 3:33; 8:26; 1 ioan 5:10) da amitom, RvTis sityva aseTive WeSmaritebaa (ioan 17:17). am gziT ieso aigiveebs Tavis Tavs sakuTar sityvebTan ise mWidroT, rom igi asulierebs Tavis sityvebs: "mas, vinc me uaryofs da ar miiRebs Cems sityvebs, hyavs msajuli. sityva, romelic warmovTqvi, gasjis mas ukanasknel dRes" (ioan 12:48). ieso metyvelebs Tavisi sityvis Sesaxeb, TiTqos igi faqtiuri piri iyos, ese igi, is TviTon. misi sityvebi gasulierebulia, radgan sakmaod mWidrod arian dakavSirebulni iesosTan. amgvarad, leqsebSi 1:1-3 RvTis sityva gasulierebulia rogorc piri, ese igi, TviT RmerTTan. ase sityvis mimarT Cven gveubnevian: "yovelive mis mier Seiqmna" (ioan 1:3). magram, "RmerTma Seqmna" yvelaferi Tavisi sityviT (dab 1:1). amis gamo, RvTis sityvis Sesaxeb amboben ise, TiTqos igi TviT RmerTi yofiliyo. aqedan unda gamovitanoT RvTismosavi azri, rom RvTis sityvis meSveobiT, romelic Cvens gulebSia, RmerTs SeuZlia mWidro kavSiri CvenTan.

dab 1 leqsebidan gamomdinareobs, rom Tavisi sityvis meSveobiT RmerTi iyo Semoqmedi, da ara piradad qriste. RvTis sityviT yvelaferi Seiqmna, da ara qristeTi (ioan 1:1-3). "uflis sityviT Seiqmna zeca da misi bageebis qariT _ mTeli misi sakrebulo (ese igi, varskvlavebi)... radgan man Tqva _ Seiqmna" (fsalm 33:6, 9). amJamadac ki, yvelaferi bunebaSi misi sityviT iqmneba: "warmoavlens Tavis sityvas dedamiwaze, anazdeulad gaiqceva naTqvami misi. warmogzavnis Tovls, matyliviT... gadmouSvebs sityvas... da gadmodindeba wyali" (fsalm 147:15-18).

radgan RvTis sityva mis Semiqmed Zalas warmoadgens, RmerTma gamoiyena igi iesos CasasaxaT mariamis mucelSi. sityvam, RvTis gegmam, romelic praqtikaze misi wmida suliT xorcieldeba (luk 1:35), warmoqmna qristes Casaxva. mariamma aRiara es Tavisi pasuxiT, rodesac Seityo qristes momavali Casaxvis Sesaxeb, amgvari sityvebiT: "meyos Seni sityvisamebr" (luk 1:38).

rogorc aRvniSneT, RvTis sityva/RvTis suli RmerTis ganzraxvas gamoxatavs, romlis Sesaxeb naTqvamia Zvel aRTqmaSi. am faqtis ueWveloba naCvenebia saq 13:27, sadac ieso utoldeba Zveli aRTqmis qadagebis sityvas: "(ebraelebma) ar icnes igi, ar icnes maT winaswarmetyvelTa xmac". rodesac qriste iSva, RvTis sityva (suli) ganxorcielda ieso qristes pirovnebaSi. mociquli ioane STagonebiT metyvelebda, rom RvTis gegma maradiuli sicocxlis Sesaxeb qristeSi gamoisaxeba, romelsac mociqulni fizikurad xedavdnen da romelTanac maT urTierToba hqondaT. ioanem aRiara, rom maT mousinWavT RvTis sityva, mTeli misi xsnis gegma qristeSi (1 ioan 1:1-3). Tumca Cven ar SegviZlia fizikurad vixiloT qriste, Cven SegviZlia gavixaroT imiT, rom misi swori gagebiT Cven SevZlebT RvTis ganzraxvis gagebas da virwmunebT maradiul sicocxles (1 pet 1:8, 9). Cven unda davusvaT sakuTar Tavs sakiTxi: "namdvilad vicnobT Tu ara qristes?" ar aris sakmarisi imis aRiareba, rom odesRac arsebobda keTili adamiani saxelad ieso. mxolod bibliis sistematiuri SeswavliT locvasTan erTad SesaZloa misi gageba, rogorc Cveni mxsnelis da naTesaobrivi kavSiris damyareba masTan naTlobis miRebiT.


  Back
Home
Next